Archiv akcí

8. ročník multioborové konference Mamární diagnostika

Termín: 13.6.2024 - 14.6.2024

Základní téma: Recidivující a metastazující karccinom prsu I.
Pořádá: T.E.O. Consulting s.r.o. a FN Bulovka, FN Olomouc
Odborný garant: MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 50-70
Rámcový program:
- prof. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D.
- MUDr. Livia Večeřová, Ph.D. MBA
- prof. Cyril Hoschl, DrSc. FRCPsych.
- další odborní spíkři v jednání
- workshop pacientské organizace Diaglog Jessenius z.s.
- praktické ukázky a kazuistiky FN bulovka
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 150,- Kč vč. DPH.
Oznámení o akci.

Místo: Praha hotel Olympic a FN Bulovka
Kontaktní adresa: Zdenka Soukupová, jednatelka společnosti T.E.O. Consulting s.r.o.
Tel.: 724 600 717
E-mail: zdena.soukupova (@) teoconsulting.cz
Více informací

XIII. motolský den zobrazování v dětské radiologii

Termín: 30.5.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuk od hlavy až k patě.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 400 Kč.
Místo: Velká posluchárna FN Motol, Praha (možnost on-line připojení)
Kontaktní adresa: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: +420 224 438 100
Fax: +420 224 438 120
Více informací

Paprsky Vysočiny 2024

Termín: 10.5.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - urgentní neuroradiologie, urgentní radiologie hrudníku. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

MOÚ workshop - MR prostaty pro pokročilé

Termín: 27.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Je určen zejména pro absolventy základního kurzu a pro radiology, kteří samostatně popisují MR vyšetření prostaty. Zaměřený je na problematické a hraniční oblasti PI-RADS klasifikace a představeny budou i ostatní klasifikační schémata jako PRECISE a PI-RR, potřebná pro komunikaci s urology a onkology v rámci aktivního sledování a kontroly pacientů po léčbě.
Kromě zkušených radiologů přednáší i urolog a patolog, kteří se také zúčastní diskuze na simulované mezioborové komisi. Podobně jako u základního kurzu má každý účastník vlastní diagnostickou stanici s databází komentovaných reálných klinických případů. Každý účastník obdrží certifikát s počtem odečtených MR vyšetření.
Tento kurz je akreditován u ČLK.
Pořádá: Odd. radiologie, Masarykův onkologický ústav Brno.
Odborný garant: prim. MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 25, ještě zbývá posledních 5 míst
Odborný program:
9.00-9.30 Křístek, Úvod, shrnutí základů
9.30-10.00 Standara, Protokoly, příprava, PI-QUAL
10.00-10.30 Slámová/Křístek,Komentované případy
10.30-11.00 Fabián, Radiologicko-patologické korelace
11.00-11.30 Staník, Co chce vědět urolog, operativa, klinika, problémy
11.30-12.30 Všichni lektoři, Indikační komise, diskuse
12.30-13.15 oběd
13.15-14.00 Křístek, Hands-on 1 (pitfalls)
14.15-15.00 Standara, Active surveillance, PI-RR
15.15-16.00 Standara, Hands-on 2 (PI-RR)
16.00-17.00 Křístek/Slámová, Hands-on 3 (různé)
Místo: Masarykův onkologický ústav, Brno
Tel.: +420 724 201 484
E-mail: katerina.novakova (@) mou.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 22.4.2024 - 23.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, intervence, pleura, mediastinum, systémové cévy hrudníku, dětská radiologie, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích. Výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 33%.
Místo: Čeladná, hotel Yura
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

MOST 2024

Termín: 12.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Sympozium věnující se tomografickým metodám zobrazujícím srdce, tedy především výpočetní tomografii, magnetické rezonanci a metodám nukleární medicíny.
Pořádá: IKEM Praha
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 150
Registrační poplatky: Člen RS ČLS JEP, ČKS a ČSNM, SRLA - 1.000,- Kč. Ostatní lékaři a zdravotní pracovníci - 1300,- Kč.
Místo: IKEM, Praha
Kontaktní adresa: Jana Špačková Vídeňská 1958 140 21 Praha 4
Tel.: +420 236 054 145
E-mail: jana.spackova (@) ikem.cz
Více informací

Hands-on MSK – MR ramene

Termín: 11.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR ramene.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: Minimálně základní praktické znalosti s MR zobrazováním ramene.
Odborný program:
09:00 zahájení (Andrea Burgetová)
09:15 sekvence a strategie hodnocení (Lukáš Lambert) – minimální protokol, pohybové artefakty, technické chyby, postup hodnocení.
9:30 skeletu (Alena Štouračová) – kostní trauma, vývojové anomálie, ložiskové léze
10:15 kloubní pouzdro, burzy (Andrea Šprláková) – kde může normálně být tekutina a kde ne.
11:00 přestávka
11:15 kloubní chrupavka, labrum, kloubní pouzdro (Andrea Šprláková) – jak hodnotit kloubní chrupavku, jak vypadá normální a poškozené labrum, jak rozlišit varianty labra. SLAP, ALPSA, GLAD. Zesílení kloubního pouzdra.
12:15 oběd
13:15 léze supraspinatu a infraspinatu, impingement (Lukáš Lambert) – typy lézí a jak je popisovat, co je subakromiální impingement a jak ho hodnotit.
14:00 léze subscapularis, impingement, léze dlouhé šlachy bicepsu (Alena Štouračová) – typy lézí a jak je popisovat, co je subkorakoidní impingement a jak ho hodnotit.
14:45 přestávka
15:00 AC skloubení (Alena Štouračová) – degenerativní, zánětlivé, traumatické změny, luxace.
15:45 sdružená poranění a léze (Andrea Šprláková) – SLAP.
16:00 chyby (Lukáš Lambert, Andrea Šprláková, Alena Šťouračová) – kde vidíme nejčastější zdroje chyb, kde jsme se poučili.
17:00 ukončení (Andrea Burgetová)
Popis MRI ramene je o něco obtížnější, než např. kolene. Řada z nás si dokola osvojuje nové znalosti (Beauforův komplex, rim-rent, …) a zase je zapomíná. Cílem kurzu je Vaše znalosti upevnit, prohloubit a na příkladech MR vyšetření ujasnit hodnocení nálezů jak traumatického, tak degenerativního původu. Kurz probíhá formou "hands-on", kdy každý účastník má k dispozici prohlížeč a samostatně hodnotí předložené studie. "Správné" řešení pak procházíme a diskutujeme společně. Teorie je omezena na minimum (tu naleznete na youtube, radiopedii, radiologyassistantovi, v knížkách) a ukazována na příkladech. Kurz je určen pro radiology, kteří mají minimálně základní praktické znalosti s MR zobrazováním ramene.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 800 Kč.

Místo: Praha 2 (ÚVI, 1. LF UK)
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2 128 08 Praha 2
Tel.: +420 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Hands-on MSK – MR kolene

Termín: 10.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: MR ramene.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: Minimálně základní zkušenosti s MR zobrazováním kolene.
Odborný program:
09:00 zahájení (Burgetová)
09:15 sekvence a strategie hodnocení (Lambert) – minimální protokol, 3D zobrazení, technické chyby, postup hodnocení.
9:45 přestávka
10:00 menisky – ruptury, degenerace, tvarové anomálie (Michna) – co je a ještě není ruptura (ukázka použití definice na MR příkladech), grading, myxoidní degenerace vs. ruptura, root ligamenta, extruze u traumatu a artrózy
11:00 přestávka
11:15 vazy (Wagnerová) – kdy totální a kdy parciální ruptura (vs degenerace), bližší charakterizace ruptury (ACL), štěp ACL a degenerace), ruptura v terénu artrózy, retinaculum a femoropatelární ligamentum.
12:15 oběd
13:15 chrupavka, synovie, kostní struktury (Michna) – popis a grading lézí chrupavky, strukturální změny kosti (kostní edém, infiltrace kostní dřeně), nitrokloubní tekutina a tělíska, kdy hovořit o synovialitidě
14:00 přestávka
14:15 tuková tělíska, svaly, šlachy (Wagnerová) – impingementy tukových tělísek, hoffitida, myofasciální a myotendinózní ruputura
15:00 přestávka
15:15 sdružená poranění (Wagnerová) – pivot shift, posteromediální a posterolaterální komplex
15:45 přestávka
16:00 chyby (Lambert, Michna, Wagnerová) – kde vidíme nejčastější zdroje chyb, kde jsme se poučili.
17:00 ukončení (Burgetová)
Kurz je určen pro radiology, kteří mají minimálně základní znalosti s MR zobrazováním kolene. Cílem kurzu je znalosti prohloubit a na příkladech MR vyšetření ujasnit hodnocení nálezů u sportovců (lyžaři …) po traumatech kolenního kloubu a u pacientů s různými typy degenerativních změn. Kurz probíhá formou "hands-on", kdy každý účastník má k dispozici prohlížeč a samostatně hodnotí předložené studie. "Správné" řešení pak procházíme a diskutujeme společně. Teorie je omezena na minimum (tu naleznete na youtube, radiopedii, v knížkách) a ukazována na příkladech.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 800 Kč.

Místo: Praha 2 (ÚVI, 1. LF UK)
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2 128 08 Praha 2
Tel.: +420 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

XI.kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 8.4.2024 - 9.4.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Páteř - vývojové vady- diagnostika, terapie, následné stavy Páteř - trauma - diagnostika, terapie, následné stavy Intervenční radiologie v oblasti páteře Varia, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Galant, Mikulov
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

XXX. jarní setkání Loket 2024, Memoriál Prof. Miroslava Rysky a 22. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Termín: 5.4.2024

Základní téma: Kontroverze v léčbě nádorů žaludku a limity multidisciplinárního týmu.
Pozvánka v PDF ke stažení.
Místo: Loket u Karlových Varů, Kulturní dům Dvorana Loket
Více informací

XXIII. Krakonošův CT kurz 2024

Termín: 21.3.2024 - 22.3.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: CT v neuroradiologii.
Pořádá: RS ČLS JEP, ČNRS, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: 21.3.2024 - Zobrazování mozku a pooperačních stavů 22.3.2024 - Zobrazovaní páteře a pooperačních stavů
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 500,00 Kč.
Registrace pro platby v CZK.
Registrace pro platby v EUR.

Místo: Harrachov - Hotel Sklář
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D., Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 50005
Více informací

Neuroradiologický kurz

Termín: 14.3.2024 - 15.3.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Neuroradiologie.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN.
Odborný garant: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 25
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dán vzdělávacím programem.
Odborný program:
V rámci kurzu se budou probírat nejdůležitější oblasti v rámci neuroradiologie (tumory CNS, cévní postižení, neurodegenerativní onemocnění, diferenciální diagnostika onemocnění bílé hmoty, diferenciální diagnostika míšních lézí, degenerativní změny páteře, patologické procesy selární oblasti a patologické procesy orbity).
Kurz je koncipován částečně jako hands on, kde po úvodu do problematiky bude v jednotlivých oblastech praktická ukázka se zapojením frekventantů do diagnostiky.
1000 Kč sleva pro členy Radiologické společnosti (nutno uvést do poznámky při přihlašování).
Místo: Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 4, Praha 2, místnost 07
Kontaktní adresa: Jitka Vlčková, DiS, děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2
Tel.: 224 964 239
E-mail: mailto:jitka.vlckova (@) lf1.cuni.cz

Odborná schůze ČNRS

Termín: 14.2.2024

Základní téma: Neurodegenerativní onemocnění
Pořádá: Česká neuroradiologická společnost
Místo: Přednáškový sál, Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, 120 00 Praha 2
Více informací

Kurz sonografie 2024 (dříve UZ kurz Čejkovice)

Termín: 18.1.2024 - 20.1.2024

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika a technika.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF, RS ČLS JEP MU a SOR v oboru RZM.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Sonografie břicha a retroperitonea (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Sonografie ostatních oblastí (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.) Ověření znalostí testem (MUDr. Daniel Bartušek,Ph.D.)
Kurz je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 7 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz sonografie. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: Člen RS - 4500,- Kč (+ 1000,- Kč - praktické ukázky, možnost nácviku podávání KL ...) Nečlen RS - 6000,- Kč (+ 1000,- Kč - praktické ukázky, možnost nácviku podávání KL ...)
Místo: hotel Galant, Mikulov
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
Více informací

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 15.1.2024 - 19.1.2024

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání v radiologickém kmeni.
Podle výkladu MZ ČR platí absolvování tohoto kurzu i pro rezidenty postupující podle dřívějších vzdělávacích programů (náhrada za kurz Novinky v radiologii).
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Odborný program: Zobrazovací metody jejich principy, technika provedení, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky, radiofarmaka. Popis radiologického vyšetření, dokumentace a archivace. Zobrazovací metody muskuloskeletálního aparátu. Zobrazovací metody hrudníku, břicha a pánve. Zobrazovací metody onemocnění mozku, hlavy a krku a páteře. Zobrazovací anatomie, nomenklatura, klasifikace. Ověření znalostí testem.
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

Hands on – MR kolene 2023

Termín: 23.11.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: MR kolene
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 40
Odborný program:
09:00 zahájení (Burgetová)
09:15 sekvence a strategie hodnocení (Lambert) – minimální protokol, 3D zobrazení, technické chyby, postup hodnocení.
9:45 přestávka
10:00 menisky – ruptury, degenerace, tvarové anomálie (Michna) – co je a ještě není ruptura (ukázka použití definice na MR příkladech), grading, myxoidní degenerace vs. ruptura, root ligamenta, extruze u traumatu a artrózy
11:00 přestávka
11:15 vazy (Wagnerová) – kdy totální a kdy parciální ruptura (vs degenerace), bližší charakterizace ruptury (ACL), štěp ACL a degenerace), ruptura v terénu artrózy, retinaculum a femoropatelární ligamentum.
12:15 oběd
13:15 chrupavka, synovie, kostní struktury (Michna) – popis a grading lézí chrupavky, strukturální změny kosti (kostní edém, infiltrace kostní dřeně), nitrokloubní tekutina a tělíska, kdy hovořit o synovialitidě
14:00 přestávka
14:15 tuková tělíska, svaly, šlachy (Wagnerová) – impingementy tukových tělísek, hoffitida, myofasciální a myotendinózní ruputura
15:00 přestávka
15:15 sdružená poranění (Wagnerová) – pivot shift, posteromediální a posterolaterální komplex
15:45 přestávka
16:00 chyby (Lambert, Michna, Wagnerová) – kde vidíme nejčastější zdroje chyb, kde jsme se poučili.
17:00 ukončení (Burgetová)
Kurz je určen pro radiology, kteří mají základní znalosti s MR zobrazováním kolene. Cílem kurzu je znalosti prohloubit a na příkladech MR vyšetření ujasnit hodnocení nálezů u sportovců (lyžaři ...) po traumatech kolenního kloubu a u pacientů s různými typy degenerativních změn. Kurz probíhá formou "hands-on", kdy každý účastník má k dispozici prohlížeč a samostatně hodnotí předložené studie. "Správné" řešení pak procházíme a diskutujeme společně. Teorie je omezena na minimum (tu naleznete na youtube, radiopedii, v knížkách) a ukazována na příkladech.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 800 Kč

Místo: Ústav vědeckých informací 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2, Praha 2
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Hands on – MR prostaty

Termín: 22.11.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: MR prostaty (intermediate)
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 40
Odborný program:
09:00 Zahájení (Burgetová)
09:15 Souhrn hodnocení – Pi-RADS 2.1, PRECISE, PI QUAL (Hanuš)
09:30 Hands-on mpMRI (Hanuš)
10:15 přestávka 10:30 Hands-on bpMRI (Lambert)
11:30 přestávka
11:45 Hands-on MRI (Hanzlíková) (na první pohled nejasné nálezy)
12:30 oběd
13:30 Pitfalls (Hanzlíková)
13:40 Hands-on MRI (Hanzlíková) (pitfalls)
14:30 přestávka
14:45 Pitfalls (Hanuš) (pitfalls)
14:55 Hands-on MRI (Hanuš) (pitfalls)
15:45 přestávka
16:00 fast bpMRI (Wagnerová)
16:10 fast bpMRI Hands-on MRI (Wagnerová)
16:00 přestávka
16:10 fast bpMRI Hands-on MRI (Wagnerová)
17:00 ukončení (Burgetová)
Kurz je určen pro radiology, kteří mají základní znalosti s MR zobrazováním prostaty a znají základní principy hodnocení. Cílem kurzu je znalosti prohloubit a na příkladech MR vyšetření ujasnit hodnocení nálezů, které nejsou zcela triviální. Kurz probíhá formou "hands-on", kdy každý účastník má k dispozici prohlížeč a samostatně hodnotí předložené studie. "Správné" řešení pak procházíme a diskutujeme společně. Teorie je omezena na minimum (tu naleznete na youtube, radiopedii, v knížkách) a ukazována na příkladech.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 800 Kč.

Místo: Praha, Ústav vědeckých informací 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2, Praha 2
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

XII. sympozium České společnosti pro cévní přístup

Termín: 14.11.2023

Základní téma: Cévní přístupy pro hemodialýzu.
Pořádá: Česká společnost pro cévní přístup
Odborný garant: prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Kaván, Ph.D. pokladník ČSCP
Tel.: 224 962 780
E-mail: jan.kavan (@) vfn.cz
Více informací

!ZRUŠENO! Škola výpočetní tomografie - 2. část

Termín: 11.11.2023

Akce je garantována RS
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Podrobný program jednotlivých částí viz. příloha
Přihlášky: kasaloval@fnplzen.cz

Tento termín kurzu byl zrušen, náhradní termín bude v roce 2024.


Místo: Univerzitní medicínské centrum LFUK, Alej Svobody 76, Plzeň

XXV. liberecké osteologické dny

Termín: 9.11.2023 - 10.11.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování a intervence muskuloskeletálního systému.
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku pro členy RS ČLS JEP.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

XXII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.10.2023 - 20.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní indikace a protokoly MR vyšetření hlavy a krku, MR angiografie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

XXV. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 18.10.2023 - 19.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

44. český radiologický kongres

Termín: 8.10.2023 - 10.10.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: ÚZIS – screeningové programy, pediatrická radiologie, hybridní metody, neuroradiologie, abdomen, hrudník, UZ sekce, volná sdělení, women´s health, mladí radiologové, MR sekce, traumata, mamologie, firemní workshopy, hands-on kurzy (MR ramene, CT plic, MR prostaty, MR ženské pánve, CT virtuální kolonoskopie, CT koronarografie).
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Pod záštitou Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., MBA, prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Místo: Praha, O2 Universum
Kontaktní adresa: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Více informací

Obnovené XXIX. (jarní) podzimní setkání LOKET 2023 Memoriál prof. Miroslava Rysky a 20. Postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Termín: 6.10.2023

Základní téma: Multidisciplinární spolupráce v diagnostice a léčbě gastrointestinálních malignit.
Nové technologie v diagnostice a léčbě nádorů jícnu a GEJ.
Místo: Kulturní dům Dvorana Loket
Více informací

MR AKADEMIE ZOBRAZENÍ PROSTATY - Technické aspekty zobrazení prostaty

Termín: 25.9.2023

Základní téma: Technické aspekty zobrazení prostaty dle PI-RADS doporučení.
Pořádá: FN Ostrava a ÚZM LF OU Ostrava.
Odborný garant: MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D., MBA
Počet hodin: 1
Kapacita účastníků: neomezeno, akce je zdarma
Odborný program:
POZVÁNKA NA SERIÁL WEBINÁŘŮ MR AKADEMIE ZOBRAZENÍ PROSTATY
Pořádaným Radiodiagnostickým ústavem FN Ostrav, Katedrou zobrazovacích metod LF OU ve spolupráci s Českou lékařskou komorou.
Koordinátor webináře: MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D., MBA.
Webinář č. 1 bude uskutečněn dne 25.9. 2023 v 18,00 na téma Technické aspekty zobrazení prostaty.
Přednášející Pavla Hanzlíková.
Délka semináře 45-60 minut, 20 minut času je věnováno diskuzi a možným konzultacím. Seminář bude veden na platformě Zoom, link k přihlášení účastníci obdrží po registraci. Registrace je možná na email prostata@fno.cz.
Akce bude ohodnocena ČLK v rámci kontinuálního vzdělávání 1 kreditem za každý webinář, účastníci obdrží certifikát o účasti.
Přednášky jsou podpořeny firmou Bayer s.r.o.
Srdečně zveme lékaře i radiologické asistenty!
Místo: webinář
Kontaktní adresa: Pavla Hanzlíková, Jana Máchová registrační email - prostata@fno.cz
E-mail: prostata (@) fno.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky v rámci specializačního vzdělávání

Termín: 18.9.2023 - 20.9.2023

Základní téma: Radiační ochrana pro aplikující odborníky
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Odborný garant: prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 24
Rámcový program: Kurz je součástí specializačního vzdělávání, náplň kurzu je dána vzdělávacím programem. Kurz je akreditován u SUJB a po jeho absolvování je možné složit na SUJB zkoušku zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při lékařských ozářeních.
Přihlášení: https://www.acvz.cz/detail-vzdelavaci-akce/1769-Kurz-Radiacni-ochrana-pro-aplikujici-odborniky-(VP-2019)-(ON-LINE)
Kontaktní adresa: Jitka Vlčková, děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
E-mail: jitka.vlckova (@) lf1.cuni.cz
Více informací

Specializační kurz - Zobrazování srdce a velkých cév

Termín: 18.9.2023 - 19.9.2023

Akce je garantována RS
Pořádá: KRNM 3.LF UK a FNKV
Odborný garant: prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., MHA
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Odborný program: Odborný program ke stažení.
Určeno pro lékaře v předatestační přípravě.
Místo: Klinika radiologie a nukleární medicíny 3.LF UK a FNKV Praha, FNKV, pavilon H – přízemí, posluchárna č. 93
Více informací

21.Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 7.9.2023 - 10.9.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty a benigní choroby, vzácné choroby a intervence pod CT/UZ - jak na to v každodenní praxi???
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní (1 hod.) Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní (5 hod.) Postižení cév v dutině břišní (1 hod.) Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria (5 hod.) Základní intervenční techniky (3,5 hod.) Ověření znalostí testem (0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: Lékař člen RS - 3500,- Kč, lékař člen RS zařazen do předatestační přípravy - 3000,- Kč.
Místo: Lednice, hotel Galant
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 4.9.2023 - 6.9.2023

Základní téma: Radiační ochrana
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 40
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Kurz je akreditován u SUJB a po jeho absolvování je možné složit na SUJB zkoušku zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při lékařských ozářeních.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

Mamologické sympozium Olomouc 2023

Termín: 23.6.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Lymfatické uzliny axilly, nadklíčku a krku – diagnostika a intervence.
Pořádá: Radiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Radiologická klinika Fakultní nemocnice na Bulovce.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: kongres - 60-80 účastníků, worshopy - 2-3x 15 účastníků dle zájmu
Rámcový program: Diagnostika, bioptické metody a značení uzlin v oblasti axilly, nadklíčků a krku. Biopsie uzlin z pohledu radiologa i ORL lékaře. Exstirpace lymfatických uzlin axilly a jednotlivé typy značení z pohledu chirurga. Součástí sympozia jsou praktické workshopy s ukázkami hodnocení mamogramů softwarem s umělou inteligencí iCAD na 4-5 diagnostických stanicích, praktické ukázky sonograficky navigovaných intervencí na fantomech a ukázky rychlé léčby v případě nutnosti KPR po reakci na lokální anestetikum a intravenózní podání jodové kontrastní látky.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.
E-mail: lucia.veverkova (@) fnol.cz
Více informací

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti

Termín: 8.6.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Epilepsie, onemocnění spánkové kosti
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Odborný program:
14:00 Zobrazovací protokol magnetické rezonance při epilepsii - Tupý R., Plzeň
14:30 Diagnostika epilepsie v dětském věku - Kynčl. M., Praha
15:00 Poruchy vývoje šedé hmoty, kortikální heterotopie, kortikální dysplasie - Ferda J., Plzeň
15:30 Zobrazovací metody a radiologická anatomie spánkové kosti - Ferda J., Plzeň
16:00 Patologické nálezy v CT obraze - Kopřiva J, Hradec Králové
16:30 Patologické nálezy v obrazu magnetické rezonance - Mechl M., Brno
17:00 Operace spánkové kosti a jejich radiologický obraz - Cihlář F, Ústí nad Labem

POZOR - schůze se koná on-line pomocí MS Teams.

Odkaz pro spuštění schůze
Meeting ID: 336 494 162 649
Passcode: 876szZ
Download Teams | Join on the web
Join with a video conferencing device
475631015@t.plcm.vc
Video Conference ID: 121 661 302 0


Místo: Plzeň Campus LFUK, Alej Svobody 76

XII. motolský den zobrazování v dětské radiologii

Termín: 1.6.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Ortopedická problematika v dětském věku.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, Praha.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 400 Kč.
Místo: Velká posluchárna FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Workshop duplexní Dopplerovská ultrasonografie dialyzačních cévních zkratů

Termín: 1.6.2023

Kapacita účastníků: 20
Rámcový program: Workshop je určen pro lékaře a sestry. Teoretickou část uvede přednáška doc. Ing. Lopota o "up-to-date" změnách v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, metodách hodnocení průtoku během hemodialýzy. V dalších přednáškách budou účastníci seznámeni s protokolem předoperačního vyšetření před založení arteriovenózního zkratu, včetně předoperačního vyšetření pomocí sonografického přístroje. Bude probrána teorie ultrasonografie dialyzačního zkratu se zacílením na komplikace a také pravidla pro punkci cév pod sonografickou kontrolou se zaměřením na "tips and tricks".
Během praktické části workshopu bude možnost se po malých skupinkách (max. 4 účastníci) seznámit s celou teoreticky probranou problematikou na stanovištích. Bude možnost vyšetřit tepenné a žilní řečiště. V echokardiografické laboratoři si, pod vedením lektorů, účastníci vyšetří pacienty s nativním a protetickým dialyzačním zkratem. Na kanylačním modelu si pak vyzkouší základy kanylace pod usg kontrolou, včetně kanylace modelu arteriovenózního zkratu.
V rámci workshopu bude každý účastník vybaven workbookem se základním shrnutím každé přednášky, do kterého si bude moci zapisovat své poznámky.
Místo: semin. místnost 3. Interní kliniky VFN - U Nemocnice 2, Praha 2, vhod A10, 1. patro
Více informací

Škola výpočetní tomografie - 1. část

Termín: 26.5.2023 - 27.5.2023

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN Plzeň
Podrobný program jednotlivých částí viz. příloha
Přihlášky: kasaloval@fnplzen.cz

Místo: Univerzitní medicínské centrum LFUK, Alej Svobody 76, Plzeň

Paprsky Vysočiny 2023

Termín: 19.5.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní abdominální netraumatická radiologie.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - radiologie bolestí jednotlivých kvadrantů břicha, radiologie bolestí břicha z urologických a gynekologických příčin, radiologie akutních stavů gastrointestinálního traktu. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS - poplatky: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Specializační kurz – Magnetická rezonance

Termín: 17.5.2023 - 18.5.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Magnetická rezonance .
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK.
Odborný garant: Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Rámcový program: Obsahem kurzu bude ukázat všechny hlavní oblasti vyšetření MR, typické nálezy u nejčastějších diagnóz, v úvodu budou krátce zmíněny principy MR a jednotlivé techniky vyšetření. Kurz bude obsahovat MR v neuroradiologii, v zobrazení muskuloskeletálního aparátu, zobrazení malé pánve, zobrazení žlučových cest, pankreatu a jater, MR vyšetření prsů a MR srdce.
Odborný program:
17. 5. 2023
8:00-8:15 Zahájení (Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.)
8:15-9:30 Principy MR, techniky vyšetření (as. MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D.)
9:45-11:45 Neuroradiologie I (Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, PhD.)
11:45-13:00 Pauza
13:00-14:00 MR muskuloskeletálního aparátu I - HK (as. MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D.)
14:15-16:30 MR srdce, MR orbity (as. MUDr. Martin Mašek, Ph.D.)
18. 5. 2023
8:00 – 9:00 MR muskuloskeletálního aparátu II - DK (as. MUDr. Monika Wágnerová)
9:45 - 12:15 MR vyšetření břicha a malé pánve (doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D, MBA, prof. MUDr. Ing Lukáš Lambert, Ph.D.)
12:15- 13:15 Pauza
13:15-14:00 MR vyšetření prsů (as. MUDr. Jana Červenková)
14:15-15:15 Neuroradiologie II (Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.)
15:15- 16:00 Test, zakončení kurzu (Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000 Kč poplatek: člen Radiologické společnosti - 2000 Kč, nečlen 3000 Kč
Místo: Seminární místnost Radiodiagnostické kliniky, 1. LF UK a VFN, centrální areál VFN, budova A8, 2.PP

Radiologie hrudníku

Termín: 24.4.2023 - 25.4.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: HRCT, záněty (plíce, mediastinum), úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí, prostý snímek.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Čeladná, hotel Yura
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

X. kongres muskuloskeletální radiologie a traumatologie

Termín: 24.4.2023 - 25.4.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazovací diagnostika hlezna a nohy.
Traumatologie, degenerativní a zánětlivé změny.
Terapeutické postupy a možnosti intervenční radiologie.
Kazuistiky a varia.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno, Hotel Continental
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Více informací

MOST 2023

Termín: 14.4.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: 6. ročník Mezioborového sympozia o srdeční tomografii.
Rámcový program: Sympozium věnující se tomografickým metodám zobrazujícím srdce, tedy především výpočetní tomografii, magnetické rezonanci a metodám nukleární medicíny, bude opět zahrnovat jak přehledová sdělení, tak zajímavé kazuistiky. Pro rok 2023 jsme se rozhodli umožnit případným zájemcům o aktivní účast zaslat nevyzvaná sdělení, a to jak formou kazuistiky, tak i přehledové přednášky.
Místo: IKEM
Kontaktní adresa: Jana Špačková
E-mail: jana.spackova (@) ikem.cz
Více informací

VI. Urogenitální dny (kurz urogenitální radiologie)

Termín: 30.3.2023 - 31.3.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému - MR prostaty a ženské pánve.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 60
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Odborný program:


Čtvrtek 30.3.2023
Zahájení
9:00 Zahájení, zobrazení prostaty v kontextu plánovaného screeningu, Burgetová

MR mužské pánve
Blok I: Prostata – kontext zobrazovacích metod
9:15 - 9:30 Anatomie, topografie, Beneš
9:30 – 9:45: Indikace zobrazovacích metod, Čapoun
9:45 – 10:00: scintigrafie, PET-CT, Wagnerová

Blok II: MR prostaty
10:15 – 10:30 MRI prostaty – vyšetřovací protokol, Wagnerová
10:30 – 10:45 MRI prostaty – hodnocení Pi-RADS, Hanuš
10:45 – 12:00 Case reading – jednoduché ilustrativní příklady, Wagnerová, Hanuš

Polední přestávka

Blok III: MR prostaty
12:30 – 12:45 bpMRI vs. mpMRI (PZ), Hanuš
12:45 – 14:00 Case reading – jednoduché příklady, Hanuš, Hanzlíková

Blok IV: MR prostaty
14:15 – 14:30 TZ - Lambert
14:30 – 15:30 Case reading – jednoduché příklady, Macová, Lambert

Blok V: MR prostaty
15:45 – 16:00 AFS, Hanzlíková
16:00 – 17:00 Case reading, Hanzlíková

Pátek 31.3.2023
Blok I
9:00 – 9:15 Anatomie a topografie ženské pánve, Beneš
9:15 – 9:30 MR v diagnostice endometriózy, Burgetová
9:30 – 10:15 Case reading, Burgetová, Wagnerová

Blok II
10:30 – 11:00 Benigní a maligní útvary ovarií, O-RADS - Burgetová
11:00 – 12:00 Case reading, Burgetová, Lambert

Polední přestávka

Blok III
12:30 – 12:45 MR prostaty (souhrn), Lambert
12:45 – 13:45 case reading, Macová, Lambert, Burgetová

Blok IV
14:00 – 14:15 Omyly v hodnocení MR prostaty, Wagnerová, Hanuš
14:15 – 15:00 Case reading, Wagnerová, Hanuš
15:00 – 15:15 Závěr a souhrn, Burgetová

Distančně budou k dispozici další přednášky
Kocián R.: Zobrazení solidních a převážně solidních nádorů ovarií
Holešta M.: Traumata a iatrogenní postižení močovodu
Hanzlíková P.: MR nádorů ledvin – mutlisystematický přístup
Lambert L.: CT litiázy
Beneš J.: Anatomie penisu
Burgetová A.: Gynekologické nádory

Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1100
Místo: Praha 2, U Nemocnice 4 (Ústav vědeckých informací)
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Praha U nemocnice 2 128 08, Praha 2
Tel.: 224 962 233
Fax: 224 963 048
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

XXII. Krakonošský CT kurz

Termín: 23.3.2023 - 24.3.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Onemocnění retroperitonea a pánve.
Pořádá: Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Místo: Orea resort Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Organizační zajištění: Contour, s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Kurz zobrazování poruch polykání (videofluoroskopie)

Termín: 7.3.2023

Základní téma: Zobrazování poruch polykání (videofluoroskopie), multidisciplinární přístup v dysfagiologických týmech. Teoretická i praktická část (práce s kazuistikami).
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol a Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.
Místo: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kysilko
E-mail: martin.kysilko (@) fnmotol.cz

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 23.1.2023 - 27.1.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání v radiologickém kmeni.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Odborný program: Zobrazovací metody jejich principy, technika provedení, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky, radiofarmaka. Popis radiologického vyšetření, dokumentace a archivace. Zobrazovací metody muskuloskeletálního aparátu. Zobrazovací metody hrudníku, břicha a pánve. Zobrazovací metody onemocnění mozku, hlavy a krku a páteře. Zobrazovací anatomie, nomenklatura, klasifikace. Ověření znalostí testem.
Podle výkladu MZ ČR platí absolvování tohoto kurzu i pro rezidenty postupující podle dřívějších vzdělávacích programů (náhrada za kurz Novinky v radiologii).
Přihlášení na: https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani/#c19578
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Kurz sonografie 2023 (dříve UZ kurz Čejkovice)

Termín: 19.1.2023 - 21.1.2023

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika a technika.
Pořádá: : Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru RZM
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.). Sonografie břicha a retroperitonea (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.). Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.). Sonografie ostatních oblastí (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.). Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 3,5 hod .). Ověření znalostí testem (MUDr. Daniel Bartušek,Ph.D. 0,5 hod.).
Kurz je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 7 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz sonografie. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem v souvislosti s pandemickou situací v ČR může dojít ke změně termínu nebo způsobu účasti na kurzu. O případných změnách Vás budeme předem informovat. Děkujeme za pochopení.
Místo: Mikulov, hotel Galant
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

XXIV. liberecké osteologické dny

Termín: 10.11.2022 - 11.11.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování a intervence muskuloskeletálního systému.
Pořádá: IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran Ph.D.
Počet hodin: 10
Akce je zdarma.
Místo: Liberec
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Photon-counting CT in clinical practice

Termín: 8.11.2022 13:00

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Odborný program: ke stažení

Místo: Campus LFUK v Plzni, UNIMEC I, hnědá posluchárna, Alej Svobody 76, Plzeň
Více informací

XXI. Kurz Magnetické rezonance

Termín: 20.10.2022 - 21.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní indikace a protokoly MR trávicí trubice a pánve. Celotělová MR. Hybridní zobrazování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
20.10. zahájení kurzu cca 16:00
21.10. Celodenní program, ukončení kurzu ve večerních hodinách.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

XXIV. zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 19.10.2022 - 20.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: MR protokoly - tipy a triky, praktické ukázky na virtuálních konzolích přístrojů, přehledná sdělení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program:
19.10. zahájení setkání v odpoledních hodinách
20.10. odborný program dopoledne a odpoledne do cca 16:00, kdy bude navazovat MR kurz.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

46. Brněnské onkologické dny

Termín: 12.10.2022 - 14.10.2022

Základní téma: Problematika karcinomu prsu, nádory GIT, gynekologické nádory, pneumoonkologická léčba.
Možnost využití zvýhodněnou jednodenní účast podle odborného zaměření.
E-mail: bod (@) mou.cz
Více informací

43. český radiologický kongres

Termín: 2.10.2022 - 4.10.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Přehledná a vědecká sdělení, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Místo: Olomouc, hotel Clarion
Kontaktní adresa: Radiologická společnost ČLS JEP
Více informací

20. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 1.9.2022 - 4.9.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty a benigní choroby, vzácné choroby a intervence pod CT/UZ - jak na to v každodenní praxi???
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní (1 hod.) Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní (5 hod.) Postižení cév v dutině břišní (1 hod.) Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria (5 hod.) Základní intervenční techniky (3,5 hod.) Ověření znalostí testem (0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: Lékař člen RS - 3500,- Kč, lékař člen RS zařazen do předatestační přípravy - 2500,- Kč. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací v ČR může dojít ke změně termínu nebo způsobu účasti na kurzu. O případných změnách Vás budeme předem informovat. Přihlášení na kurz bude možné v polovině května 2022. Děkujeme za pochopení.
Místo: Lednice, hotel Galant
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
Více informací

Radiační ochrana - obnovovací kurz pro dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou

Termín: 15.6.2022 - 30.6.2022

Základní téma: RADIAČNÍ OCHRANA - DALŠÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích určených k lékařskému ozáření Kurz podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. akreditovaný na SUJB.
Pořádá: LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Odborný program: Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření. Radiologická událost, příčiny a možné následky. Radiační zátěž a specifika radiační ochrany pacientů. Veličiny a jednotky v radiační ochraně. Organizace a legislativa. Optimalizace radiační ochrany. Účinky ionizujícího záření na živé systémy. Ozáření dětí, těhotných a kojících žen. Úloha indikujících lékařů a aplikujících odborníků. Národní radiologické standardy.
Přihlášení - https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2237/detail/terms
Místo: On-line kurz, který je možné absolvovat kdykoliv během vypsané doby i po částech.
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

6. ročník multioborové odborné konference

Termín: 10.6.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Značení mamárních tumorů.
Zajímavé kazuistiky z praxe.
Praktická část: AI v popisování screeningových mamografií.
Pořádá: FNB Praha, RDG-Mamocentrum.
Odborný garant: MUDr. Lívia Večeřová Ph.D., MBA
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 50
Odborný program: 10. 6. 2022 – pátek
8.30 – 9.30 Registrace účastníků
9.30 - 9.45 Úvod a přivítání účastníků (MUDr. Martin Mašek, primář RDG FNB)
9.45 - 10.00 Značící techniky historie, literární přehled (MUDr. Lívia Večeřová, Ph.D., MBA, FNB)
10.00 - 10.15 Předoperační značení (nejen) prsních lézí (MUDr. Lucia Veverková, Ph.D., FNO)
10.15 - 10.30 Naše zkušenosti se značením nehmatných lézí pomocí zrna I-125 Advantage (MUDr. Daniela Engelová, MUDr. Klára Jágrová, FNB)
10.30 - 10.45 Značení v prsu a axile z pohledu onkologa (MUDr. Lucie Reifová, FNB)
10.45 - 11.15 Diskuse

11.15 - 12.00 Cofee break

12.00 - 12.15 Značení - poznatky z praxe (MUDr. Halka Bitmanová, EUC Mamocentrum České Budějovice)
12.15 - 12.30 Značení prsních lézí pod UZ kontrolou (MUDr. Ladislava Mašková, FNB)
12.30 - 12.45 Tomosyntéza v diagnostike drobných lézií prsníkov, plusy a mínusy (prof. MUDr. Jana Svobodníková, Ph.D., MUDr. O. Truskavetska, TnUAD, SR)
12.45 - 13.00 Histologicky neobvyklé nádory prsu - kazuistiky (MUDr. Zuzana Špůrková, FNB)
13.00 - 13.15 Maligní melanom v axilární uzlině imitující prsní lézi - kazuistika (MUDr. Ľubica Löwová, FNO)
13.15 - 13.30 Když patologie prsu není primární příčina potíží (MUDr. Martin Kucbel, FNB)
13.30 - 14.00 Diskuse, závěr teoretické části

14.00 - 14.45 Oběd

14.45 - 16.00 Praktická část – AI v popisování mamografických snímků
Konference je určena pro lékaře a radiologické asistenty. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 500Kč pro pasivního účastníka, bez poplatku pro aktivního účastníka, člena RS nebo vyžádané prezentace.
Místo: Mamocentrum FNB,Ústav radiační onkologie FN Bulovka Na Truhlářce 100/66, Praha 8 - Libeň
Kontaktní adresa: Zdenka Soukupová, T.E.O. Consulting s.r.o.
Tel.: +420 724 600 717
Více informací

20. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 2.6.2022 - 3.6.2022

Základní téma: Algoritmus diagnostiky mikrokalcifikací a benigních lézí, zvláštnosti diagnostiky lobulárního karcinomu. Problematika vyšetření po augmentaci a ostatních výkonech plastické chirurgie.
Pořádá: BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 300
Místo: Hotel Galant Mikulov
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná
Tel.: 777 082 975
E-mail: pokorna (@) breastcancer.cz
Více informací

XI. motolský den

Termín: 2.6.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Služba na dětském rentgenu.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, 2.LF UK a FN v Motole, Praha.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 150
Místo: Velká posluchárna FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, Ph.D., FN Motol, Klinika zobrazovacích metod, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2022

Termín: 6.5.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie poranění hrudníku, břicha, pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení, kasuistiky a jiná volná sdělení nejen na letošní téma, radiologický kvíz.
Registrační poplatek: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Radiační ochrana - obnovovací kurz pro dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou

Termín: 1.5.2022 - 15.5.2022

Základní téma: RADIAČNÍ OCHRANA - DALŠÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích určených k lékařskému ozáření Kurz podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. akreditovaný na SUJB.
Pořádá: LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Odborný program: Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření. Radiologická událost, příčiny a možné následky. Radiační zátěž a specifika radiační ochrany pacientů. Veličiny a jednotky v radiační ochraně. Organizace a legislativa. Optimalizace radiační ochrany. Účinky ionizujícího záření na živé systémy. Ozáření dětí, těhotných a kojících žen. Úloha indikujících lékařů a aplikujících odborníků. Národní radiologické standardy.
Přihlášení - https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2237/detail/terms
Místo: On-line kurz, který je možné absolvovat kdykoliv během vypsané doby i po částech.
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Kongres muskuloskeletální radiologie a traumatologie

Termín: 28.4.2022 - 29.4.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazovací diagnostika zápěstí a ruky. Traumatologie, degenerativní a zánětlivé změny. Terapeutické postupy a možnosti intervenční radiologie. Kazuistiky a varia.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno - Hotel Continental
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 25.4.2022 - 26.4.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, intervence, pleura, mediastinum, systémové cévy hrudníku, dětská radiologie, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích. Výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Čeladná, Lorkova vila
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Miniakademie urogenitálního zobrazování+specializační kurz

Termín: 8.4.2022 - 9.4.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Urogenitální zobrazování. Kurz je určen nejen pro lékaře ve specializační přípravě, ale i pro všechny zájemce, kteří se chtějí zdokonalit v MR prostaty a ženské pánve.
Kredity ČLK do celoživotního vzdělávání: 12.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem, s důrazem na MR prostaty a ženské pánve.
Místo: Počítačová učebna ÚVI, U nemocnice 4, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Bc. Alžběta Čábelková, Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz
Více informací

Mezioborové setkání nad srdeční tomografií MOST 2022

Termín: 8.4.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování srdce pomocí CT, MR a metod nuklerání medicíny.
Pořádá: Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Praha.
Odborný garant: MUDr. Theodor Adla
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Přednášky a kazuistiky na téma zobrazování srdce pomocí CT, MR a metod nuklerání medicíny.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Kontaktní adresa: prim. MUDr. Theodor Adla, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4
E-mail: adlt (@) ikem.cz
Více informací

MR mamografie v prevenci a diagnostice

Termín: 5.4.2022

Akce je garantována RS
Pořádá: MUDr. Josef Bárta, Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV.
Odborný garant: Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Kredity ČLK do celoživotního vzdělávání: 5.
Registrace: josef.barta@fnkv.cz.
Bez registračního poplatku.
Aktuální informace - seminář je již plně obsazen.

Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, přednáškový sál 2. patro.
Více informací

Radiační ochrana - obnovovací kurz pro dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou

Termín: 1.4.2022 - 15.4.2022

Základní téma: RADIAČNÍ OCHRANA - DALŠÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích určených k lékařskému ozáření Kurz podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. akreditovaný na SUJB.
Pořádá: LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Odborný program: Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření. Radiologická událost, příčiny a možné následky. Radiační zátěž a specifika radiační ochrany pacientů. Veličiny a jednotky v radiační ochraně. Organizace a legislativa. Optimalizace radiační ochrany. Účinky ionizujícího záření na živé systémy. Ozáření dětí, těhotných a kojících žen. Úloha indikujících lékařů a aplikujících odborníků. Národní radiologické standardy.
Přihlášení - https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2237/detail/terms
Místo: On-line kurz, který je možné absolvovat kdykoliv během vypsané doby i po částech.
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Ultrazvukový kurz 2022

Termín: 31.3.2022 - 2.4.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika a technika.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program:
Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.).
Sonografie břicha a retroperitonea (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.).
Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.).
Sonografie ostatních oblastí (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.).
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 3,5 hod .).
Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Kurz je zařazen jako akce organizovaná plně akreditovanými pracovišti - podle nového vzdělávacího programu je to 7 hodin teoretické výuky, podle starého vzdělávacího programu je to specializační kurz sonografie.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací v ČR může dojít ke změně termínu nebo způsobu účasti na kurzu. O případných změnách Vás budeme předem informovat. Děkujeme za pochopení.

Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno, Jihlavská 20
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

XXI. Krakonošský CT kurz

Termín: 24.3.2022 - 25.3.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Břišní radiologie
Pořádá: Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Téma dne 1:
Služba a její úskalí
Téma dne 2:
Pracovní den a jeho úskalí
Kurz proběhne hybridní formou. Předpokládaná sleva z poplatku pro členy RS: cca 15%. S sebou notebook či tablet s wifi - kvízová soutěž.
Místo: Orea resort Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Organizační zajištění: Contour, s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Radiační ochrana - obnovovací kurz

Termín: 1.3.2022 - 15.3.2022

Základní téma: RADIAČNÍ OCHRANA - DALŠÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích určených k lékařskému ozáření Kurz podle vyhlášky č. 409/2016 Sb. akreditovaný na SUJB.
Pořádá: LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Odborný program: Koncepce radiační ochrany, základní principy radiační ochrany, legislativní rámec lékařského a nelékařského ozáření. Radiologická událost, příčiny a možné následky. Radiační zátěž a specifika radiační ochrany pacientů. Veličiny a jednotky v radiační ochraně. Organizace a legislativa. Optimalizace radiační ochrany. Účinky ionizujícího záření na živé systémy. Ozáření dětí, těhotných a kojících žen. Úloha indikujících lékařů a aplikujících odborníků. Národní radiologické standardy.
Kurz bude opakován každý měsíc (mimo prázdnin).
Místo: On-line kurz.
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

MR kurz IKEM pro RaA

Termín: 21.2.2022 - 25.2.2022

Základní téma: Certifikovaný kurz - Zobrazování magnetickou rezonancí.
Pořádá: ZRIR IKEM ve spolupráci se SRLA ČR
Kurz je určen především pro radiologické asistenty, zúčastnit se mohou i zájemci z řad lékařů a techniků (nelékařští pracovníci), předpokladem je však aktivní práce zájemce v oboru zobrazování magnetickou rezonancí.
Místo: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky v rámci specializačního vzdělávání

Termín: 14.2.2022 - 16.2.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiační ochrana pro aplikující odborníky.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Odborný garant: prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem. Kurz je akreditován u SUJB a po jeho absolvování je možné složit na SUJB zkoušku zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při lékařských ozářeních.
Dle epidemické situace v danou dobu bude forma kurzu prezenční, hybridní nebo čistě distanční.
Místo: Praha, posluchárna Ústavu nukleární medicíny, U nemocnice 5, Praha 2, zvýšené přízemí vlevo
Kontaktní adresa: Bc. Alžběta Čábelková, děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 31.1.2022 - 4.2.2022

Akce je garantována RS
Základní téma: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 25
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Dle epidemiologické situace v danou dobu bude forma kurzu prezenční, hybridní nebo čistě distanční.
Místo: Praha, seminární místnost RDG kliniky 1.LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Specializační kurz - Magnetická rezonance

Termín: 17.1.2022 - 18.1.2022

Akce je garantována RS
Pořádá: RDG klinika FNKV 3. LF UK Praha
Odborný garant: Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Odborný program: Ke stažení.
Registrace na http://specializace.lf3.cuni.cz/registrace.
Kurz je určen nejen pro lékaře ve specializační přípravě, ale i pro všechny zájemce o vzdělání v základech MR.
Místo: Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, pavilon H, přízemí, učebna

Specializační kurz: Zobrazení srdce a velkých cév

Termín: 6.1.2022 8:00

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování srdce a velkých cév
Odborný garant: Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Odborný program: ke stažení.
Přihlašování: http://specializace.lf3.cuni.cz/registrace.
Kurz je určen nejen pro lékaře ve specializační přípravě, ale rovněž pro všechny radiology se zájmem osvojit si danou tématiku.

Místo: Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha (učebna kliniky na pavilonu H).

Pražský den

Termín: 16.12.2021 10:00

Akce je garantována RS
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 3. LF UK ve spolupráci s Radiologickou klinikou 1. LF UK.
Odborný garant: Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Místo: Sál Radany Königové, budova děkanátu 3. LF UK Praha
Více informací

Kurz Radiační ochrana v RDG pro držitele ZOZ

Termín: 13.12.2021

Základní téma: Další odborná příprava pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření, a to generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti II. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření.
Pořádá: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.
Odborný garant: Ing. Kateřina Daníčková
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: Prezenčně 20 účastníků.
Hybridní a online formou není omezeno (lze splnit do 31.12.2021).
Pokud jste držiteli ZOZ a zjistili jste, že máte povinnost tento kurz absolvovat, tak můžete letos stihnout ještě zde (proto pořádáme další běh kurzu navíc ještě v prosinci).
Podmínka pro zařazení do kurzu: Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří už jsou držiteli zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření v radiodiagnostice.
Na zahájení kurzu účastník předloží Doklad zvláštní odborné způsobilosti.
Cena kurzu je 1800,- Kč.

Místo: VFN Praha (hybridně odkudkoliv do konce prosince)
Kontaktní adresa: Ing. Kateřina Daníčková
Tel.: 22496 9508
E-mail: katerina.danickova (@) vfn.cz
Více informací

XXIII. liberecké osteologické dny

Termín: 11.11.2021 - 12.11.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Muskuloskeletální zobrazování a intervence.
Pořádá: ZRIR IKEM, Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Radiologické kolokvium 2021

Termín: 8.11.2021

Základní téma: Intervenční radiologie v aktivní péči o pacienta
Pořádá: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., Fakultní nemocnici Hradec Králové, Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan, s.r.o. a Společností radiologických asistentů ČR
Odborný program: Ke stažení.
Více informací

XX. kurz magnetické rezonance

Termín: 4.11.2021 - 5.11.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Principy a postupy MR vyšetření.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce RS
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 180 na místě + 200 online. Kurz bude pořádán hybridní formou tj. prezenčně plus vysílání na internetu. V případě nepříznivé epidemiologické situace pouze online formou.
Odborný program:
Jak vzniká MR signál?
MR sekvence: co to je?
Nebojte se k-prostoru!
Nomenklatura MR sekvencí
Spinové versus gradientní echo: principy, výhody, limitace, využití
2D versus 3D sekvence: principy, specifika, příklady správného a nevhodného použití
Techniky selektivního potlačení a zvýraznění MR signálu včetně základů MRA
Paralelní akviziční techniky
Artefakty v MR obraze
Základní indikace a protokoly: MR vyšetření mozku, základní indikace a protokoly MR vyšetření muskuloskeletálního aparátu včetně páteře, základní indikace a protokoly MR vyšetření břicha a pánve.
Kurz je určen především pro kolegy v předatestační přípravě a pro ty, kteří s MR začínají. Vysvětlování fyzikálních a technických principů MR se bude pro snazší pochopení prolínat s klinickými ukázkami z radiologické praxe.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.

Místo: Brno, hotel Myslivna + online
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice
Tel.: 602 521 683
E-mail: marek (@) mechl.cz
Více informací

42. Český radiologický kongres

Termín: 12.10.2021 - 16.10.2021

Akce je garantována RS
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Odborný program: Kongres je pořádán hybridní formou a zahrnuje následující součásti:

hlavní on-line program vysílaný ze studia
12. října 2021 8:30 – 18:00

vědecká sdělení on-line
13. října 2021 14:00 – 18:00

kurs mamodiagnostiky on-line
14. října 2021 14:00 – 18:00
zájemce obdrží certifikát akreditovaného specializačního kursu

kurs kardiovaskulární diagnostiky on-line
15. října 2021 14:00 – 18:00
zájemce obdrží certifikát akreditovaného specializačního kursu

program mladých radiologů
16. října 2021 8:30 – 18:00
Prezenčně, dovolí-li epidemiologická situace

Odborný program ke stažení ve formátu PDF

Účastnický poplatek 1000 Kč zahrnuje účast na všech součástech programu on-line, na e-mailovou adresu registrovaného účastníka bude zaslán přístupový link na každou z částí programu.

Účastník se může při registraci zapsat do předatestačního specializačního kursu, certifikát obdrží za plnou účast v kursu a složením on-line testu.

Zájemci o prezenční účast na programu mladých radiologů se mohou registrovat do vyčerpání kapacity, pozvánku na akci obdrží počet účastníků dle aktuálního povoleného počtu v daný den.


Více informací

19. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 30.9.2021 - 1.10.2021

Základní téma: Zobrazování axily, kazuistiky, vyšetřovací algoritmy u žen po plastických úpravách prsů, sekce pro radiologické asistenty.
Pořádá: Eurocongress Centre s. r. o.
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná Mamma centrum Opatov, Líbalova 1, 149 00 Praha 4
Tel.: 773 748 865
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

PREVON 2021 - Současnost a budoucnost screeningových programů v ČR

Termín: 22.9.2021 - 23.9.2021

Odborný program: Odborný program ke stažení.
Místo: Don Giovanni Hotel Prague, Vinohradská 157a, 130 20 Praha

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 20.9.2021 - 22.9.2021

Základní téma: Radiační ochrana pro aplikující odborníky.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Odborný garant: doc. MUDr. Lukáš Lambert, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem. Kurz je akreditován u SUJB a po jeho absolvování je možné složit na SUJB zkoušku zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při lékařských ozářeních.
Dle epidemiologické situace v danou dobu bude forma kurzu prezenční, hybridní nebo čistě distanční.
Místo: Praha, posluchárna Ústavu nukleární medicíny, U nemocnice 5, Praha 2, zvýšené přízemí vlevo
Kontaktní adresa: Bc. Alžběta Čábelková, děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Sympozium Radiologie hrudníku 2021

Termín: 13.9.2021 - 14.9.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí…
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Místo: Hotel Lorkova vila, Čeladná
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 8.9.2021 - 10.9.2021

Základní téma: Radiační ochrana – povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 24
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Kurz je akreditován u SUJB a po jeho absolvování je možné složit na SUJB zkoušku zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při lékařských ozářeních.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

19. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 2.9.2021 - 5.9.2021

Základní téma: Záněty a benigní choroby, vzácné choroby a intervence pod CT/UZ - jak na to v každodenní praxi???
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní 1 hod. Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní 5 hod. Postižení cév v dutině břišní 1 hod. Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria 5 hod. Základní intervenční techniky 3,5 hod. Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA) 0,5 hod.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací v ČR může dojít ke změně termínu nebo způsobu účasti na kurzu. O případných změnách Vás budeme předem informovat. Přihlášení na kurz bude možné začátkem května 2021. Děkujeme za pochopení.
Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, KRNM FN Brno Jihlavská 20, Brno
Více informací

MOST 2021 (Mezi-oborové sympozium nad srdeční tomografií)

Termín: 19.6.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Přednášky na aktuální témata zobrazování srdce pomocí MR a CT.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k příznivé epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 se sympozium MOST 2021 uskuteční prezenční formou ve velké posluchárně FN Motol, Praha 5 dne 19. června 2021 (sobota).
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 15006
Více informací

XX. Krakonošův CT kurz

Termín: 7.6.2021 - 8.6.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest - HRCT plic.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně, záklaní morfy, záněty komunitní, nekomunitní, u imunokompromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (inhalační, polékové) postižení, vzácnější plicní onemocnění, HRCT plic u dětí.
Přesunuto z původního termínu 18.-20.3.2021.
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 215, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

Mamologické sympozium Olomouc 2021

Termín: 28.5.2021

Základní téma: Vakuové biopsie a exstirpace lézí prsu.
Pořádá: Radiologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Fakultní nemocnice Bulovka.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 40
Rámcový program: B3 léze prsu a potřeba jejich exstirpace, stereotaktická vakuová biopsie, mikrokalcifikace, vakuová biopsie pod navigací tomosyntézou, CESM a MR, vakuová exstirpace pod UZ navigací – provedení, komplikace, kazuistiky, novinky.
Pokud se kongres zruší nebo neuskuteční z důvodu epidemiologické situace, bude včetně registrací převeden na jiný termín.
Místo: Moresova posluchárna, Fakultní nemocnice Olomouc
Kontaktní adresa: MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.
Tel.: 588 445 328, 588 443 480
E-mail: lucia.veverkova (@) fnol.cz
Více informací

X. motolský den zobrazování v dětské radiologii 2021

Termín: 27.5.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Podezření na týrané dítě.
Pořádá: KZM, 2.LF UK a FN v Motole.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: neomezeno
Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací se lze účastnit výhradně v distanční formě.
Místo: FN Motol, Praha/on-line stream, platforma ZOOM
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Paprsky Vysočiny 2020 (2021) !AKCE JE ZRUŠENA!

Termín: 7.5.2021 - 8.5.2021

Akce je garantována RS
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: AKCE JE ZRUŠENA!
Oznámení organizátorů: "S velkou lítostí jsme nuceni už podruhé zrušit konání Paprsků Vysočiny vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací. Nezbývá než doufat v návrat normálních časů pro příští rok - předpokládaný termín akce květen 2022".
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

XIX. kurz MR zobrazování

Termín: 29.4.2021 - 30.4.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování pánve a hrudníku.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP, Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemickou situací se lze MR kurzu účastnit výhradně v distanční formě.

Místo: On-line
Více informací

Plzeňské e-dny zobrazovacích metod 2021

Termín: 15.4.2021 - 16.4.2021

Akce je garantována RS
Základní téma: Předatestační specializační kurs Výpočetní tomografie.
Počet hodin: 14
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Místo: On-line
Více informací

Specializační kurz - Radiologie urogenitálního systému

Termín: 13.4.2021 - 14.4.2021

Základní téma: Radiologie urogenitálního systému - kurz je součástí specializačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 25
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin). Retroperitoneum. Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Dle aktuální epidemiologické situace se bude kurz konat v prezenční, hybridní nebo čistě distanční formě.
Místo: Seminární místnost Radiodiagnostické kliniky 1.LF UK a VFN, budova A8, 2.PP
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Specializační kurz - Magnetická rezonance

Termín: 22.3.2021 - 23.3.2021

Základní téma: Magnetická rezonance (principy, techniky, zobrazení), kurz v rámci specializačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Rámcový program:
Principy MR, techniky vyšetření. Neuroradiologie I (cévní onemocnění, nádory CNS, traumata, degenerativní změny páteře). Neuroradiologie II (onemocnění bílé hmoty, záněty). MR srdce. MR orbity. MR muskuloskeletálního aparátu. MR vyšetření břicha a malé pánve. MR vyšetření prsů. Neuroradiologie III (neurodegenerativní onemocnění, sellární oblast).
Podle aktuální epidemiologické situace bude kurz pořádán prezenčně, hybridně nebo čistě distanční formou.
Místo: Seminární místnost Radiodiagnostické kliniky 1.LF UK a VFN, budova A8, 2.PP
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 1.3.2021 - 3.3.2021

Základní téma: Radiační ochrana pro AO - povinný kurz v rámci specializačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
Odborný garant: doc. MUDr., Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 25
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Kurz je akreditován současně u SÚJB pro odbornou přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany jako přípravný kurz před zkouškou na SÚJB.
Dle epidemiologické situace v danou dobu bude forma kurzu prezenční, hybridní nebo čistě distanční.
Místo: Praha, posluchárna Ústavu nukleární medicíny, U nemocnice 5, Praha 2, zvýšené přízemí vlevo
Kontaktní adresa: Bc. Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Specializační kurz – Základy v radiologii

Termín: 18.1.2021 - 22.1.2021

Pořádá: RDG klinika 3.LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Kurz se uskuteční kombinovanou formou, současně on site a online.
Určeno pro lékaře před ukončením základního kmene. Přihlášení je možné elektronicky na webových stránkách 3.LF UK Praha: https://inis17.lf3.cuni.cz/specializace/registrace.

Více informací

EMIR 2020 - ZRUŠENO!

Termín: 11.12.2020

Akce je garantována RS
Akce je přeložena na rok 2021.
Více informací

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 2.11.2020 - 6.11.2020

Základní téma: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 20
Rámcový program:
Pondělí:
Vznik a vlastnosti rentgenového záření, nežádoucí účinky. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie hrudníku. CT hrudníku. Radiologická anatomie, nomenklatura. Pediatrická radiologie.
Úterý:
Osteologie, zobrazení kloubů, vyšetření páteře. Radiologie ve stomatologii. Nukleární medicína - scintigrafie, SPECT, PET/CT.
Středa:
Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie. Vyšetření v mamologii. CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie. CT břicha. CT ve speciálních indikacích. PACS, RIS a virtuální radiologie.
Čtvrtek:
RTG břicha. Skiaskopie a dynamické metody, vyšetření GIT. Zobrazovací metody v uroradiologii. DSA – technické principy. Kontrastní látky. Vaskulární a nevaskulární intervenční metody.
Pátek:
MR indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. Neuroradiologie. MR srdce. MR jater, MRCP. MR pánve. Test.
Místo: Praha, seminární místnost RDG kliniky 1.LF UK a VFN v budově KDDL (areál E VFN), Ke Karlovu 2, Praha 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova ( (@) ) lf1.cuni.cz

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 23.10.2020 - 24.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze a Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin). Retroperitoneum. Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Odborný program:

Vážení a milí kolegové,

přestože jsme do poslední chvíle doufali, že se s Vámi na Urogenitálních dnech setkáme, tak vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a v Praze především to bohužel není přípustné kvůli nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Urogenitální dny proběhnou distanční formou online v termínech dle původního rozvrhu, záznamy přednášek budou k dispozici týden po proběhnutí akce, účastníci obdrží certifikát poštou. Kurz nadále bude uznán jako specializační kurz před atestací a budou za něj přiděleny kredity od ČLK. Komunikujeme s přednášejícími, kdo se bude ochoten touto formou přednášet, dle toho aktualizujeme program a dáme Vám jej co nejdříve k dispozici.
Sledujte prosím webové stránky www. radiology.cz.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem hodně sil a zdraví.
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.


Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20% Více informací a přihlašovací formulář najdete na webu www.radiology.cz.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, U nemocnice 2, Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

XXIX.zasedání MR sekce - MR workshop - ZRUŠENO

Termín: 14.10.2020 - 15.10.2020

XLII. Český radiologický kongres - TERMÍN PŘELOŽEN

Termín: 29.9.2020 - 30.9.2020

Akce je garantována RS
Pořádá: RS ČLS JEP
Termín kongresu přeložen na 11.-12.10.2021. Veškeré informace včetně přihlašování jsou na www.kongrescrs.cz.
Místo: Clarion Congres hotel Praha
Kontaktní adresa: Organizace: Solen, s.r.o.
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 21.9.2020 - 23.9.2020

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz v rámci specializačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: doc. MUDr., Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Kapacita účastníků: 35
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Kurz je akreditován současně u SÚJB pro odbornou přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany jako přípravný kurz před zkouškou na SÚJB. Bude však nezbytné doplnění obsahové náplně proti předatestačnímu kurzu o další témata a splnění celkové doby 30 hodin.
Místo: Praha, posluchárna Ústavu nukleární medicíny, U nemocnice 5, Praha 2, zvýšené přízemí vlevo
Kontaktní adresa: Bc. Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Radiologie hrudníku

Termín: 14.9.2020 - 15.9.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.
Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Specializační kurz - muskuloskeletální radiologie

Termín: 14.9.2020 - 15.9.2020

Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Místo: FNKV, Šrobárova 50, Praha 10, RDG klinika
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 9.9.2020 - 11.9.2020

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Kurz je akreditován i u SÚJB pro přípravu pracovníků k vykonávání zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. Bude však nezbytné doplnění obsahové náplně proti předatestačnímu kurzu o další témata a splnění celkové doby 30 hodin.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

18. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 3.9.2020 - 6.9.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní 1 hod. Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní 5 hod. Postižení cév v dutině břišní 1 hod. Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria 5 hod. Základní intervenční techniky 3,5. Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Poplatky:
Lékař - člen ČRS 3.500 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační přípravy z radiologie v ČR (u registrace nutno přiložit potvrzení o zařazení do přípravy, do on-line přihlášky uveďto do pole Poznámka zkratku PP) 2.000 Kč
Ostatní lékaři 5.000 Kč.

Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Motolský den zobrazení v dětské radiologii - ZRUŠENO

Termín: 18.6.2020

Akce je garantována RS
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
organizační výbor pro přípravu X. motolského dne 2020 rozhodl takto:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci při šíření onemocnění COVID-19 a vzhledem k s tím spojeným restriktivním opatřením a jejich obtížně odhadnutelnému vývoji, výbor rozhodl o zrušení akce, bez náhrady.
Věříme, že náš krok pochopíte a zachováte motolským dnům přízeň pro léta příští; v roce 2021 bychom se měli společně pak věnovat problematice zobrazení u syndromu týraného dítěte.

Za organizační výbor X. motolského dne
MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.
odborný garant prof. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, 2.LF UK a FN v Motole, Praha

XVI. Radiologické dny Karla Chylíka - ZRUŠENO

Termín: 30.5.2020

Vzhledem k pandemii koronaviru se akce ruší, uskuteční se až v květnu 2021.

ESGAR 2020 Virtual Congress

Termín: 19.5.2020 - 22.5.2020

Více informací

XXXVI. Východočeský radiologický seminář

Termín: 29.4.2020

Východočeské sympozium je v důsledku nařízení vlády zrušeno. Náhradní termín není zatím plánován. Veškeré podrobnosti budou účastníkům zaslány individuálně.

Specializační kurz magnetické rezonance

Termín: 22.4.2020 - 23.4.2020

Pořádá: Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV.
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Přihlašování na adrese http://specializace.lf3.cuni.cz/registrace
Místo: Posluchárna Radiodiagnostické kliniky, přízemí pavilónu H (FNKV), Šrobárova 1150/50, 10034 Praha 10
Více informací

Radiologie hrudníku - akce se v plánovaném termínu neuskuteční!

Termín: 20.4.2020 - 21.4.2020

Akce se v plánovaném termínu neuskuteční - je přesunuta na 14.-15.9.2020.

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 3.4.2020 - 4.4.2020

Vážení kolegové, vzhledem k situaci kolem epidemie koronaviru se kurz Urogenitální radiologie v plánovaném čase konat nebude. V Národním technickém muzeu jsme rezervovali termín náhradní 23. a 24. října 2020. Uhrazené poplatky se převádějí účastníkům na tento termín. Doufáme, že si nový termín pro akci v kalendářích zablokujete a že se uvidíme v klidnějších časech.
Všem přejeme nyní hodně sil a pevné zdraví.

MOST 2020 - AKCE ZRUŠENA

Termín: 3.4.2020

Akce je garantována RS
Vážené kolegyně a kolegové

Omlouváme se, ale vzhledem k současné situaci a relativně plnému kongresovému kalendáři na podzim 2020 jsme se rozhodli letošní Mezioborové sympozium nad srdeční tomografií MOST 2020 zrušit a přesunout standardní jarní termín příštího roku.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání na MOSTě v březnu 2021

Se srdečními pozdravy a s přáním pevného zdraví

Theodor Adla a Martin Pleva
předsedové sekcí CT a MRI ČAKVZMKongres muskuloskeletální radiologie a traumatologie

Termín: 2.4.2020 - 3.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování zápěstí a ruky. Interdisciplinární spolupráce. Intervenční radiologie. Kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Více informací

19. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 2.4.2020 - 3.4.2020

Základní téma: Zobrazování axily, Kazuistiky, Vyšetřovací algoritmy u žen po plastických úpravách prsů.
Pořádá: Eurocongress Centre s. r. o.
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Rámcový program: Zobrazování axily, Kazuistiky, Vyšetřovací algoritmy u žen po plastických úpravách prsů, Sekce pro radiologické asistenty.
Místo: Clarion Congres hotel Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. štěpánka Pokorná Mamma centrum Opatov Líbalova 1, 149 00 Praha 11
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

Telemedicína Brno 2020

Termín: 23.3.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy. Klinické audity, radiační zátěž a její sledování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Více informací

Hradecký workshop - HRCT plicního intersticia

Termín: 20.3.2020

Hradecký workshop HRCT plicního intersticia se z důvodu rozhodnutí vlády nebude konat v původním termínu. Nový termín konání je 20. 11. 2020. Veškeré rezervace se převádějí účastníkům na tento termín.
Program workshopu zůstává beze změny.
Omlouváme se za komplikace způsobené vyšší mocí.

Organizátoři

Martin Arteficial Intelligence

Termín: 20.2.2020

Základní téma: Využití umělé inteligence v medicíně a radiologii.
Místo: Hotel Turiec, Martin, Slovensko
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 27.1.2020 - 29.1.2020

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz v rámci předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: doc. MUDr., Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem. Kurz je akreditován současně u SÚJB pro odbornou přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany a uznán jako přípravný kurz před zkouškou na SÚJB.
Kurz se koná v posluchárně Ústavu nukleární medicíny, U nemocnice 5, Praha 2, zvýšené přízemí vlevo.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Bc. Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 20.1.2020 - 24.1.2020

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání v radiologickém kmeni.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Odborný program: Zobrazovací metody jejich principy, technika provedení, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky, radiofarmaka. Popis radiologického vyšetření, dokumentace a archivace. Zobrazovací metody muskuloskeletálního aparátu. Zobrazovací metody hrudníku, břicha a pánve. Zobrazovací metody onemocnění mozku, hlavy a krku a páteře. Zobrazovací anatomie, nomenklatura, klasifikace. Ověření znalostí testem.
Podle výkladu MZ ČR platí absolvování tohoto kurzu i pro rezidenty postupující podle dřívějších vzdělávacích programů (náhrada za kurz Novinky v radiologii).
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

Ultrazvukový kurz 2020

Termín: 16.1.2020 - 18.1.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika a technika.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.). Sonografie břicha a retroperitonea (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.). Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.). Sonografie ostatních oblastí (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.). Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 3,5 hod.). Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Poplatky: Člen RS ČLS JEP 2.500,- Kč Lékaři, členové RS ČLS JEP bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody v ČR - 1.500,- Kč (tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři (on-line přihláška) níže do Poznámky (zkratkou PP) a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení). Ostatní - 4.000,- Kč.
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
Tel.: +420 532 233 007
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP

Termín: 12.12.2019

Pořádá: RDG klinika 3.LF UK a FNKV
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 4
Místo: Irena Fotijevová
Kontaktní adresa: RDG klinika 3. LF UK Ruská 87, Praha 10, 100 00
Tel.: 267162400
Více informací

XXII. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2019 - 8.11.2019

Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému včetně intervenčních výkonů na něm.
Pořádá: ČRS, IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran
Počet hodin: 11
Kapacita účastníků: 80
Akce je bez registračního poplatku.
Místo: Liberec
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Magnetická rezonance prostaty a příprava dat k fúzní biopsii

Termín: 7.11.2019

Základní téma: Magnetická rezonance prostaty dle PIRADS 2.1; principy hodnocení nálezů a příprava dat pro fúzní biopsii prostaty.
Pořádá: Medkonsult s.r.o., Ústav radiodiagnostický FN Ostrava, ÚZM LF OU Ostrava.
Odborný garant: MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D., Doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 14
Odborný program: 1. Zásady nastavení přístroje pro magnetickou rezonanci, základy získání kvalitních podkladů pro MR prostaty. 2. Využití jednotlivých modalit pro vyhodnocení ložisek v prostatě. 3. PIRADS 2 a varianta PIRADS 2.1 při detekci a popisu ložisek a) Hodnocení ložisek v periferní zóně prostaty b) Hodnocení ložisek v dalších oblastech prostaty. 4. Praktická hodnocení nálezů vybraných pacientů na pracovních stanicích. 5. Principy využití nálezů při fúzi s real time sonografií pro biopsii prostaty, navigační techniky pro transperineální a transrektální fúzí navigovanou biopsii. 6. Příprava dat pro urology a kontrola výsledků 7.Praktické cvičení fúzní biopsie na fantomech transperineálním i transrektálním přístupem.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Ivana Martínková
Tel.: +420 585 414 511
E-mail: im (@) medkonsult.cz

PG kurz – Základy v radiologii

Termín: 4.11.2019 - 8.11.2019

Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. – RDG klinika 3.LF UK Praha

Určeno pro lékaře před ukončením základního kmene.
Program


Místo: Posluchárna č. 101, budova č. 19 (přízemí vpravo) 3LF UK ,Ruská 87,Praha 10

PG kurz – Základy v radiologii

Termín: 4.11.2019 - 8.11.2019

Pořádá: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. – RDG klinika 3.LF UK Praha.
Určeno pro lékaře před ukončením základního kmene.
Program

Místo: Doc. MUDr. Posluchárna č. 101, budova č. 19 (přízemí vpravo) 3LF UK ,Ruská 87,Praha 10.

Specializační kurz-Magnetická rezonance

Termín: 22.10.2019 - 23.10.2019

Základní téma: Magnetická rezonance (principy, techniky, zobrazení) v rámci specializačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF a VFN Praha
Odborný garant: Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Odborný program:
úterý:
Principy MR, techniky vyšetření
Neuroradiologie I (cévní onemocnění, nádory CNS, traumata, degenerativní změny páteře)
Neuroradiologie II (onemocnění bílé hmoty, záněty)
MR srdce
MR orbity;
středa:
MR muskuloskeletálního aparátu
MR vyšetření břicha a malé pánve
MR vyšetření prsů
Neuroradiologie III (neurodegenerativní onemocnění, sellární oblast)
Zzávěrečný test.
Místo: Praha 2, VFN, seminární místnost KDDL, Ke Karlovu 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

Mamární multidisciplinární workshop

Termín: 17.10.2019

Základní téma: Diagnóza nádoru prsu-a co dál?
Současně proběhne hodnocení screeningových mamografií na diagnostických stanicích.
Pořádá: Mammacentrum Medicon a SPMU
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 120
Odborný program: Provádění projekcí u onkologických pacientek. Rakovina prsu mladých žen. Muži mezi ženami. Role mamodiagnostika v procesu detekce-léčba. Časté obtíže po léčbě ca prsu a co s tím radiolog? Prevence ztráty vlasů při léčbě CHT. Sdělování závažné dg. z pohledu psychologa. Právní aspekty dostupnosti zdravotní péče. Genetika u ca prsu. Preventivní, terapeutické a rekonstrukční výkony u genet.mutací a ca prsu. Problematika sekundárního hojení ran.
Bližší informace a údaje pro registraci.
Místo: AV ČR, Národní 3, Praha 1
Kontaktní adresa: MUDr. Regina Šírová, Mammacentrum Medicon Antala Staška 1670/80, Praha 4-Krč, 140 46
Tel.: 725 596 184
E-mail: regina.sirova (@) mediconas.cz
Více informací

VIII. český neuroradiologický kongres

Termín: 2.10.2019 - 4.10.2019

Základní téma: Cerebrovaskulární onemocnění a onemocnění páteře a míchy.
Pořádá: Radiologická klinika, FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Kapacita účastníků: 200
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Hradec Králové
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., Radiologická klinika Fakultní nemocnice, 500 05 Hradec Králové
Více informací

XVIII. kurz magnetické rezonance

Termín: 19.9.2019 - 21.9.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování orgánů břicha a retroperitonea. Základní sekvence, tipy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

Postgraduální kurz Muskuloskeletální radiologie

Termín: 16.9.2019 - 17.9.2019

Pořádá: RDG klinika FNKV 3. LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Místo: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 11.9.2019 - 13.9.2019

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 35
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Místo: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie 2019

Termín: 5.9.2019 - 8.9.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno, Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Hodnocení MR prostaty dle PI-RADS 2.1. a příprava dat pro fúzní biopsii

Termín: 21.6.2019

Základní téma: Magnetická rezonance prostaty dle PIRADS 2.1; principy hodnocení nálezů a příprava dat pro fúzní biopsii prostaty.
Pořádá: Radiodiagnostický ústav FN Ostrava Školicí středisko Medkonsult
Odborný garant: MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D., doc. MUDr. František Záťura, CSc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 8-10
Odborný program:
1. Zásady nastavení přístroje pro magnetickou rezonanci, základy získání podkladů pro MR prostaty
2. Využití jednotlivých modalit pro vyhodnocení ložisek v prostatě
3. PIRADS 2 a varianta PIRADS 2.1 při detekci a popisu ložisek a.Hodnocení ložisek v periferní zóně prostaty b.Hodnocení ložisek v dalších oblastech prostaty
4. Praktická hodnocení nálezů vybraných pacientů na pracovních stanicích
5. Principy využití nálezů při fúzi s real time sonografií pro biopsii prostaty, navigační techniky pro transperineální a transrektální fúzí navigovanou biopsii
6. Příprava dat pro urology a kontrola výsledků
7. Praktické cvičení fúzní biopsie na fantomech transperineálním i transrektálním přístupem
Cena kurzu: 950 CZK splatných při prezentaci.
Místo: Výukové centrum Medkonsult, Balcárkova 8, 779 00 Olomouc
Kontaktní adresa: Paní Ivana Martínková
Tel.: +420 585 414 511
E-mail: im (@) medkonsult.cz

Motolský den zobrazení v dětské radiologii

Termín: 6.6.2019

Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření urgetních stavů v dětské radiologii.
Pořádá: KZM, 2. LF UK a FN v Motole.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: Velká posluchárna FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

Specializační kurz: Základy radiologie/Novinky v radiologii

Termín: 27.5.2019 - 31.5.2019

Základní téma: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 20
Rámcový program: Pondělí: Vznik a vlastnosti rentgenového záření, nežádoucí účinky. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie hrudníku. CT hrudníku. Radiologická anatomie, nomenklatura. Pediatrická radiologie. Úterý: Osteologie, zobrazení kloubů, vyšetření páteře. Radiologie ve stomatologii. Nukleární medicína - scintigrafie, SPECT, PET/CT. Středa: Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie. Vyšetření v mamologii. CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie. CT břicha. CT ve speciálních indikacích. PACS, RIS a virtuální radiologie. Čtvrtek: RTG břicha. Skiaskopie a dynamické metody, vyšetření GIT. Zobrazovací metody v uroradiologii. DSA – technické principy. Kontrastní látky. Vaskulární a nevaskulární intervenční metody. Pátek: MR indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. Neuroradiologie. MR srdce. MR jater, MRCP. MR pánve. Test.
Kurz proběhne v seminární místnosti RDG kliniky 1.LF UK a VFN v budově KDDL (areál E VFN), Ke Karlovu 2, Praha 2.
Místo: Seminární místnost KDDL 1.LF UK Praha, Ke Karlovu 2, Praha 2
Kontaktní adresa: Bc.Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. Děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08.
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz
Více informací

XV. radiologické dny Karla Chylíka Tábor

Termín: 25.5.2019

Základní téma: Radiologie břicha a malé pánve, radiologie CNS.
Pořádá: RDO odd. Nem. Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce.
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Podrobný program bude hotov cca v průběhu března.
Akce je bez poplatků.
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gábor Gyüre, Nemocnice Tábor a.s. RDO odd., Kpt. Jaroše 2000, Tábor 390 03
Tel.: 381 607 201
Více informací

Plzeňské dny zobrazovacích metod 2019

Termín: 24.5.2019 - 25.5.2019

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Náplň odpovídá předatestačnímu akreditovanému kursu Výpočetní tomografie, akreditovanému Klinikou zobrazovacích metod LFUK v Plzni. Poplatek pro účastníky, kterým bude vydán certifikát pro předatestační přípravu je 500 Kč. Kontakt a přihlášky: pejrimovskaj@fnplzen.cz.
Místo: SECESE, reprezentační prostory Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 7, Plzeň
Kontaktní adresa: pejrimovskaj@fnplzen.cz
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

XXXV. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 16.5.2019 - 17.5.2019

Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Doškolování - Radiologie hlavy a krku (ORL).
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická nemocnice NPK, a.s.; Radiologická klinika FN HK.
Odborný garant: prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Čtvrtek - vyžádaná sdělení, společenská večeře. Pátek - doškolování a kazuistiky, sekce NLZP.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Resort 9 skal, Milovy
Kontaktní adresa: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., Agentura Contour
Více informací

Paprsky Vysočiny 2019

Termín: 3.5.2019 - 4.5.2019

Základní téma: Diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění hlavy, krku, hrudníku a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Přehledná sdělení - radiologie nádorových onemocnění CNS, hrudníku, krku, prostaty, gynekologických tumorů. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Slevy z poplatků: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 15.4.2019 - 16.4.2019

Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.
Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 12.4.2019 - 13.4.2019

Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK Praha ve spolupráci s Radiologickou klinikou LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 16
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin), Retroperitoneum, Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Více informací a přihlašovací formulář najdete na webu www.radiology.cz.

Místo: Praha
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha U nemocnice 2 Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 4.4.2019 - 5.4.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Urgentní radiologie - protokoly a postupy 2. Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce 4. Intervenční radiologie 5. Kazuistiky, varia.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

MOST 2019 (Mezi-oborové sympozium nad srdeční tomografií)

Termín: 30.3.2019

Základní téma: Přednášky z aktuálních témata zobrazování srdce pomocí MR a CT.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Multimodalitní zobrazení u amyloidózy srdce. CT koronarografie (FFR, CT FFR, hodnocení plátů, CAD-RADS). Praktické tipy pro hodenocení MR funnkce, viability, myokarditidy. Zobrazení u pacientů s jednokomorovou cirkulací.
Plná cena registrace 800 Kč. Sleva pro členy České radiologické společnosti a České kardiologické společnosti na 600 Kč (25%).
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 15006
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
Více informací

XVII. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 28.3.2019 - 29.3.2019

Základní téma: Diagnostické algoritmy při vyšetřování prsní žlázy, novinky v zobrazování prsní žlázy, kazuistiky.
Pořádá: BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

XIX. Krakonošův CT kurz

Termín: 21.3.2019 - 23.3.2019

Základní téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest - HRCT plic.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně ve vztahu k HRCT, zvýšení denzity plicní tkáně, snížení denzity plicní tkáně, komunitní a nekomunitní plicní infekce, postižení plic u imunokopromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení včetně hypersenzitivní pneumonie, sarkoidóza, granulomatózní postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (polékové) postižení, vzácnější plicní postižení, HRCT plic u dětí.
S sebou notebook či tablet - kvízová soutěž!
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o. Kolová 215, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

XXIII. zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 20.3.2019 - 21.3.2019

Základní téma: Optimalizace protokolů MR vyšetření tipy a triky. Praktické příklady, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Zahájení ve středu 20.3. v 12:00, ukončení setkání ve čtvrtek 21.3. 12:00.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Harrachov, hotel Sklář
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Telemedicína Brno 2019

Termín: 18.3.2019

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.
Klinické audity, radiační zátěž a její sledování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Muskuloskeletální ultrazvuk - základní dovednosti při ultrazvukovém vyšetření ramenního kloubu

Termín: 14.3.2019

Základní téma: UZ vyšetření ramenního kloubu - metodika a nálezy, praktické cvičení na figurantech.
Pořádá: Sonoakademi s.r.o. a Radiologická klnika LF UK v Hradci Králové.
Odborný garant: MUDr. J. Brtková, MUDr. I. Krótká
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: maximum 16 frekventantů - dop. základní znalosti v UZ vyšetřování
Rámcový program:
8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 10:00 Anatomie a metodika - přednáška
10:00 - 11:30 Praktický nácvik vyšetření
11:30 - 12:30 Patologické nálezy - přednáška
12:30 - 13:00 Diskuze
Místo: Ortopedická klinika FN Hradec Králové, seminární místnost 1.patro, Sokolská 581, Hradec Králové
E-mail: kurzy (@) sonoakademie.cz

Specializační kurz - Základy radiologie / Novinky v radiologii

Termín: 21.1.2019 - 25.1.2019

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 40
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Odborný program:
Pondělí: Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy. Kontrastní látky, kontrastní metody. Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý: CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. PACS, RIS a virtuální radiologie. Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa: Skiaskopicko–skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek: Popis radiologického vyšetření. Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Pátek: Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy.
Ve dnech 21.–23.1.2019 proběhne kurz ve výukové místnosti KRNM FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 24.–25.1.2019 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B, přízemí.
Místo: Brno+Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Ultrazvukový kurz 2019

Termín: 17.1.2019 - 19.1.2019

Základní téma: Princip sonografie, techniky vyšetření. Sonografie břicha a retroperitonea. Sonografie cév. Sonografie ostatních oblastí. Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 150
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1 hod.). Sonografie břicha a retroperitonea (MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 2 hod.). Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. 1 hod.). Sonografie ostatních oblastí (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.,MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. 2 hod.). Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, 0,5 hod.). Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den

Termín: 13.12.2018

Základní téma: Radiologické setkání Pražský den 2018.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 4
Místo: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Kontaktní adresa: Irena Fotijevová, RDG klinika FNKV Šrobárova 50, Praha 10
Tel.: 267 162 400
E-mail: irena.fotijevova (@) fnkv.cz
Více informací

EMIR 2018

Termín: 6.12.2018 - 7.12.2018

Základní téma:
Tématické okruhy:
I. Akutní onemocnění parenchymových orgánů dutiny břišní – akutní onemocnění slinivky,jater žlučového systému sleziny a ledvin.
II. Akutní onemocnění GIT – hernie, ileus, volvulus, perforace, appendicitis
III. Jiná akutní onemocnění dutiny břišní
IV. Intervence u akutního onemocnění dutiny břišní
Pořádá: Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary, KKN a.s. + VVIKK
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Sleva 20% pro členy RS ČLS JEP.
Místo: Hotel Dvorana, Chebská 394/44,360 06 Karlovy Vary
Kontaktní adresa: MUDr. Jiří Hofmann, Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary KKN a.s. Bezručova 19, 360 01 K.Vary, +420 737 912 301.
E-mail: jana.jirsova (@) seznam.cz
Více informací

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Termín: 25.11.2018 - 27.11.2018

Pořádá: Česká společnost kardiovaskulární chirurgie.
Odborný garant: Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Rámcový program: Odborný program kongresu bude probíhat ve 4 sekcích - Kardiochirurgické, Angiochirurgické, Posterové, Sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Kardiochirurgická sekce: Ischemická choroba srdeční; Chlopenní vady - aortální chlopeň; Chlopenní vady - mitrální chlopeň; Chlopenní vady - jiná chlopeň; Poruchy srdečního rytmu; Hrudní aorta; Mimotělní oběh, mechanické srdeční podpory a transplantace srdce; Vrozené vady; Varia.
Angiochirurgická sekce: Supraaortální větve; Aorta a viscerální větve; Periferní tepenné onemocnění; Diabetická noha; Endovaskulární a hybridní výkony; Akutní končetinová ischémie, cévní trauma; Komplikace v cévní chirurgii; Chirurgie žilního systému; Cévní přístupy pro hemodialýzu; Angiologie; Varia.
Místo: Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno
Kontaktní adresa: Ing. Adéla Kratochvílová, We Make Media, s.r.o., Italská 1583/24, Praha 2, Vinohrady
Tel.: + 421 775 857 225
E-mail: a.kratochvilova (@) wemakemedia.cz
Více informací

XXI. liberecké osteologické dny

Termín: 8.11.2018 - 9.11.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování chorob pohybového aparátu (RTG, UZ, CT, MR).
Pořádá: ČLS JEP, IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 80
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Akce je bez účastnického poplatku.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha, Vídeňská 1958/9
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Virtual Colonoscopy Academy

Termín: 1.11.2018 - 3.11.2018

Základní téma: Annual Virtual Colonoscopy Course for radiologists. In this three day hands-on workshop, 50 CTC cases will be studied in small groups under guidance of expert radiologists. Each case will be analyzed by the course attendees using advanced image processing software, followed by a plenary case assessment by the faculty based on full surgery and pathology reports. Individual doctor to doctor training is the essential basis of this course.
Several lectures, given in a multidisciplinary setting by international clinical experts, will focus on guidelines and practical handling of the scan and imaging technique, bowel preparation, clinical impact, radiation dose considerations etc. After this course, the attendee should be able to introduce, perform and analyze CTC in his or her department.
Pořádá: Department of Radiology VieCuri MC Venlo, the Netherlands
Odborný garant: P.C.G. Simons, MD, PhD, Course Director
Počet hodin: 22
Kapacita účastníků: 16
Rámcový program: Thursday: Indication CTC Technique CTC Introduction to the software Case reading Polyp prevalence, morphology and natural history Case reading Pitfalls in CTC Case reading Tips and Tricks Friday: Center Lumen Line Case reading Polyps and colorectal cancer: the gastroenterologist’s view CTC in Screening Patient Preparation Protocols Case reading CTC, the surgeon’s view Saturday: Serrated Pathway Case reading Low dose CTC and new techniques Case reading Residents corner Diverticulosis and diverticulitis Case reading
Course language: English
Místo: Amsterdam, Nizozemí
Kontaktní adresa: Mrs. Els Verbunt, secretary Virtual Colonoscopy Academy
E-mail: info (@) virtualcolonoscopyacademy.com
Více informací

XLI. český radiologický kongres

Termín: 17.10.2018 - 19.10.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie u akutních stavů
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 500
Organizační zajištění: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, Ing. Aleš Darebník, tel.: 582 397 458, mob.: 777 714 671, email: darebnik@solen.cz.
Zajištění výstavních ploch: Mgr. Kristina Šafářová, tel.: 585 204 334, mob.: 724 984 452, email: safarova@solen.cz.
Aktivní účast: Mgr. Kateřina Dostálová, tel.: 582 397 407, mob.: 725 003 510, email: dostalova@solen.cz.

Místo: Olomouc, Clarion Congress Hotel
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Více informací

XVII. kurz magnetické rezonance

Termín: 20.9.2018 - 22.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Pokročilé techniky zobrazování centrální nervového systému, epilepsie, vrozené vady, postižení bílé hmoty, záněty, neurokutánní syndromy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná sleva z registračního poplatku pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno
Více informací

Muskuloskeletární radiologie

Termín: 17.9.2018 - 18.9.2018

Základní téma: Postgraduální kurz Muskuloskeletární radiologie.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK Praha.
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Kontaktní adresa: Irena Fotijevová, RDG klinika FNKV Šrobárova 50, Praha 10
Tel.: 267 102 197
E-mail: marketa.skrabalova (@) lf3.cuni.cz
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 30.8.2018 - 1.9.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 7.6.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření ledvin u dětí nejmladších věkových kategorií.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8100
Fax: 2 2443 8120
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz
Více informací

XIV. radiologické dny Karla Chylíka Tábor

Termín: 26.5.2018

Základní téma: Radiologie břicha, Radiologie muskuloskelet. systému.
Pořádá: RDO odd. Nem.Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie břicha, radiologie muskuloskelet. systému, program bude dodatečně upřesněn.
Akce je bez registračního poplatku.
Přihláška ke stažení ve formátu DOC.

Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gábor Gyüre, RDO odd. Nem. Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 607 201
Více informací

PG kurz- Magnetická rezonance

Termín: 17.5.2018 - 18.5.2018

Základní téma: Magnetická rezonance.
Určeno pro lékaře v předatestační přípravě.
Pořádá: RDG klinika FNKV a 3.LF UK Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 20
Přihlášení k akci: https://inis17.lf3.cuni.cz/specializace/registrace/kurz/1059/ucastnik nebo paní Markéta Škrabalová, marketa.skrabalova@lf3.cuni.cz, tel. 267 102 197.
Místo: 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Kontaktní adresa: Irena Fotijevová, RDG klinika FNKV Šrobárova 50, Praha 10
Tel.: 267 162 400
E-mail: irena.fotijevova (@) fnkv.cz

Mamární multidisciplinární workshop

Termín: 17.5.2018

Základní téma: Nové přístupy k nádorovým onemocněním prsu.
Pořádá: Spolek přátel medicíny a umění a Medicon a.s.
Odborný garant: MUDr. Regina Šírová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Od detekce k diagnóze, význam a aplikace DBT (tomosyntézy); Méně obvyklé typy augmentace prsů; Management vyšetření mladých žen (35-45 let); Ztraceno v překladu; Nové trendy značení nádorů prsů a axily; Těhotenství po léčbě karcinomu prsu; Možnosti ochrany reprodukčních funkcí žen s karcinomem prsu; Vejce nebo slepice; Analýza hodnocení čtení screeningových mamografií; Multidisciplinární tým - interaktivní panelová diskuze - 3 kazuistiky.
Registrace na akci je uzavřena.
Místo: Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1
Více informací

Plzeňské dny zobrazovacích metod 2018

Termín: 11.5.2018 - 12.5.2018

Základní téma: Základy magnetické rezonance - program akce odpovídá specializačnímu kurzu Magnetická rezovnance podle vzdělávacího programu Radiologie a zobrazovací metody.
Pořádá: KZM LF UK a FN v Plzni.
Odborný garant: Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 90
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Tuto odbornou akci lze započítat jako kurz specializačního vzdělání pro vzdělávací program Radiologie a Zobrazovací metody. Přihlášení na webu Lékařské fakulty v Plzni - http://www.lfp.cuni.cz/sekce/206-vzdelavaci-akce.html. Zajištění ubytování na pejrimovskaj@fnplzen.cz.
Poplatek za akci 500 Kč.

Místo: Kongresové centrum Darovanský dvůr, Darová 3, Břasy
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

XXXIV. Východočeský radiologický seminář

Termín: 11.5.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická nemocnice NPK, a.s.; Radiologická klinika FNHK
Odborný garant: prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: 9:00-13:00 doškolování lékaři HRCT hrudníku (přednášející Eliáš, Kočová, Vaňásek) 13:00-14:00 oběd 14:00-18:30 společná sekce lékařů a NLZP RDG pracovišť na téma: Běžný den na rentgenu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Milovy, ČR
Kontaktní adresa: MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D., Agentura Contour
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2018

Termín: 4.5.2018 - 5.5.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Diagnostika a staging nádorových onemocnění břicha.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - radiologie hepatobiliárních nádorů, nádorů GITu, nádorů ledvin a lymfatického systému. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Poplatky: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 23.4.2018 - 24.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50%.
Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

23rd Meeeting of The European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics

Termín: 13.4.2018 - 16.4.2018

Místo: Praha, Vienna House Diplomat Prague
Více informací

Urogenitální dny 2018

Termín: 13.4.2018 - 14.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Rámcový program, podrobností a on-line přihlášky na www.radiology.cz.
Odborný program: Ke stažení ve formátu PDF  pdf
Místo: Hartigovský palác, Praha - Malá Strana
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA, Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN Praha, U nemocnice 2 128 08, Praha 2
Tel.: 224 962 233
Fax: 224 963 048
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 12.4.2018 - 13.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Urgentní radiologie - protokoly a postupy
2. Ložiskové léze měkkých tkání
3. Ramenní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce
4. Intervenční radiologie
5. Kazuistiky, varia
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

MOST 2018 - mezioborové sympozium o MRI a CT srdce

Termín: 7.4.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: CT a MR srdce
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Odborný program: Podrobný program na stránkách akce.
Akce je bez registračního poplatku. Registrace na adrese theodor.adla@fnmotol.cz.
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
E-mail: theodor.adla (@) fnmotol.cz
Více informací

Muskuloskeletální ultrazvuk - základní dovednosti při ultrazvukovém vyšetření ramenního kloubu

Termín: 5.4.2018

Základní téma: Anatomie ramena, metodika jeho UZ vyšetření (teoreticky i prakticky), přehled patologických nálezů.
Pořádá: SONO AKADEMIE a Radiologická klinika FN v Hradci Králové.
Odborný garant: MUDr. J. Brtková, MUDr. I. Krótká
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 16
Odborný program: 8.30-9.00: Registrace v seminární místnosti, 1.p, FN HK 9.00-10.00: Teoretické přednášky - technika UZ vyšetření ramenního kloubu 10.00-11.30: Nácvik UZ zobrazení v dané problematice na fantomu a figurantech 11.30-12.30: Prezentace patologických nálezů 12.30–13.00: Diskuse
Vhodná základní znalost práce s ultrazvukovým přístrojem. registrace na webových stránkách SONO AKADEMIE (viz níže).
Místo: Ortopedická klinika FN HK - seminární místnost, 1.p., FN, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Kontaktní adresa: MUDr. D. Doležal - dotazy viz. mail
E-mail: kurzy (@) sonoakademie.cz
Více informací

XVIII. Krakonošův CT kurz

Termín: 15.3.2018 - 17.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití CT v neuroradiologii a při zobrazování hlavy a krku.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Obecná pravidla interpretace patologických nálezů na mozku, zobrazovací anatomie spánkové kosti, anatomické prostory hlavy a krku, akutní CMP, kraniotrauma, obličejové trauma, páteřní trauma, degenerativní postižení páteře, ložiskové postižení mozku mimo CMP, postižení spánkové kosti,, zobrazování VDN, nádory hlavy a krku, záněty hlavy a krku, uzlinová postižení, specifika CT zobrazování v dětském věku, vztah CT a MR, specifika PET/CT.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

XXII.zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 13.3.2018 - 15.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Optimalizace protokolů MR vyšetření břicha a pánve. Praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy MR sekce RS: 100%.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Telemedicína Brno 2018

Termín: 12.3.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČL
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Specializační kurz - Základy radiologie / Novinky v radiologii

Termín: 5.2.2018 - 9.2.2018

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pondělí 5.2.2018
Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy. Kontrastní látky, kontrastní metody. Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý 6.2.2018
CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. PACS, RIS a virtuální radiologie. Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa 7.2.2018
Skiaskopicko – skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek 8.2.2018
Popis radiologického vyšetření. Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Pátek 9.2.2018 Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy.
Ve dnech 5.–7.2.2018 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 8.–9.2.2018 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B, přízemí.
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Ultrazvukový kurz 2018

Termín: 18.1.2018 - 20.1.2018

Akce je garantována RS
Základní téma: Princip sonografie, techniky vyšetření.
Sonografie břicha a retroperitonea.
Sonografie cév.
Sonografie ostatních oblastí.
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1 hod.)
Sonografie břicha a retroperitonea (MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 2 hod.)
Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. 1 hod.)
Sonografie ostatních oblastí (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.,MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. 2 hod.)
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, 0,5 hod.)
Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1.000-1.500 Kč.
Místo: Hotel zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den RS ČLS JEP

Termín: 14.12.2017 10:00

Akce je garantována RS
Základní téma: Kazuistiky z běžné praxe, přehledová sdělení.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika FNKV Praha a 3.LF UK.
Odborný garant: doc. MUDr. Malíková Hana, Ph.D.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: neomezena, bez registrace
Rámcový program: bude doplněno cca měsíc před akcí.
Místo: Praha, 3. LF UK
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Malíková Hana, Ph.D., Radiodiagnostická klinika FNKV Praha
E-mail: hana.malikova (@) fnkv.cz
Více informací

Prosincový den hybridního zobrazování

Termín: 12.12.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Hybridní zobrazovací metody v onkologii.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň a Sekce hybridního zobrazování RS ČLS JEP.
Odborný garant: Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Odborný program:
12:00 – 13:30
Ferda J et al.: Metabolom nádorů a hybridní zobrazovací metody
Ferdová E et al.: 18F-FDG PET/CT a PET/MRI u okulárního melanomu
Mechl M et al.: Přínos PET/MR u tumorózních postižení orofaciální oblasti
Ferda J et al.: PET/CT a PET/MRI s podáním 18F-natriumfluoridu v onkologii
13:30 – 14:00

přestávka s občerstvením
14:00 -16:00

Baxa J et al.: Postavení PET/CT a PET/MRI ve stagingu karcinomu plic
Ferda J.: PET/CT a PET/MRI jaterních nádorů s 18F-fluorocholinem
Mechl M et al.: Staging a sledování karcinomu rekta pomocí PET/MR
Ferda J et al.: PET/MRI s 18F-fluoroetyltyrozinem u nádorů mozku
Diskuse
Srdečně zveme všechny kolegy, kteří se zabývají zobrazováním, ale i kolegy z klinických pracovišť, kteří hybridní zobrazení indikují.
Pozvánka na akci

Místo: FN Plzeň Lochotín, Alej Svobody 80 30460 Plzeň, posluchárna v budově onkologie
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz

EMIR 2017

Termín: 7.12.2017 - 8.12.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Emergency v neuroradiologii.
Pořádá: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann - primář RDG
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Intracerebrální haemorhagie, centrální mozkové příhody, ischemické mozkové příhody - diagnostika, terapie trauma hlavy a páteře, akutní zánětlivá onemocnění CNS (centrální nervový systém), rehabilitace u pacientů s CMP (centrální mozkové příhody). V rámci konference paralelně probíhají 2 sekce - lékařská a nelékařská.
Odborný program: Ke stažení.
Místo: Karlovy Vary - Grandhotel Pupp
Kontaktní adresa: MUDr. Jiří Hofmann
E-mail: konference-radiologie (@) kkn.cz
Více informací

Asklepios Course - Womens's Imaging

Termín: 7.12.2017 - 8.12.2017

Místo: Bratislava, Slovensko
Více informací

Muskuloskeletální ultrasonografie

Termín: 24.11.2017 - 26.11.2017

Základní téma: Muskuloskeletální ultrasonografie.
Pořádá: EURO-MUSCULUS, agentura Contour.
Odborný garant: prof. Levent Özçakar, MD
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program:
Dvě paralelní sekce.
V "basic" bude věnována pozornost zejména sonografii kloubů (rameno, loket, zápěstí s rukou, kyčel, koleno a hlezno s nohou).
V "advanced" bude diskutována problematika sonografie periferních nervů a aplikace BTX pod US navigací.
Třetí, společný den bude věnován US navigaci intervenčních výkonů.
Místo: Praha, Hotel Pyramida
Tel.: 602 386 684
Více informací

28. kurz PTA - Belánovy dny

Termín: 21.11.2017 - 22.11.2017

Místo: IKEM, Praha
Více informací

Lányiho neurorádiologické dni

Termín: 15.11.2017 - 16.11.2017

Základní téma: Ischemická CMP (diagnostika i endovaskulární léčba), hemoragické CMP (včetně možností endovaskulární léčby intrakraniálních aneuryzmat, diagnostiky a léčby AVM a AVF), nádory (diagnostika, předoperační embolizace, léčba).
Pri príležitosti 50. výročia založenia Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM.
Místo: Martin, Slovensko
Více informací

XX. liberecké osteologické dny

Termín: 9.11.2017 - 10.11.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování pohybového aparátu
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Bez poplatků.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: Jan Beran, ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

CT Academy Virtual Colonoscopy Basic Course

Termín: 2.11.2017 - 4.11.2017

Základní téma: 14th Virtual Colonoscopy Course for radiologists.
In this three day hands-on workshop, 50 CTC cases will be studied in small groups under guidance of expert radiologists. Each case will be analyzed by the course attendees using advanced image processing software, followed by a plenary case assessment by the faculty based on full surgery and pathology reports. Individual doctor to doctor training is the essential basis of this course.
Several lectures, given in a multidisciplinary setting by international clinical experts, will focus on guidelines and practical handling of the scan and imaging technique, bowel preparation, clinical impact, radiation dose considerations etc. After this course, the attendee should be able to introduce, perform and analyze CTC in his or her department.
Pořádá: Dept of Radiology VieCuri MC Venlo, the Netherlands
Odborný garant: P.C.G. Simons, MD, PhD, Course Director
Počet hodin: 22
Kapacita účastníků: 16
Odborný program:

Thursday 2 November 2017:
09:15 Registration and Welcome
09:45 Indication CTC
10:15 Technique CTC
10:45 Coffee break
11:00 Introduction to the software
11:15 Case reading
13:00 Lunch
13:45 Polyp prevalence, morphology and natural history
14:15 Case reading
15:30 Pitfalls in CTC
16:00 Coffee break
16:15 Case reading
17:15 Tips and Tricks
17:45 End of day

1 Friday 3 November 2017
09:00 Center Lumen Line
09:30 Case reading
10:30 Polyps and colorectal cancer: the gastroenterologist’s view
11:00 Coffee break
11:15 CTC in Screening
11:45 Case reading
13:00 Lunch
13:45 Patient Preparation Protocols
14:15 Case reading
15:45 Coffee break
16:00 CTC, the surgeon’s view
16:30 Case reading
17:30 End of day 2

Saturday 4 November 2017
09:30 Serrated Pathway
10:00 Case reading
11:00 Coffee break
11:15 Low dose CTC and new techniques
11:45 Case reading
12:45 Residents corner
13:30 Lunch
14:15 Diverticulosis and diverticulitis
14:45 Case reading

15:40 Closure


Course Registration Fee (excl. travel costs): - Radiologists: € 995,- - Residents or Technicians: € 695,- Course language: English
Leták ve formátu PDF

Místo: Amsterdam, Nizozemí
Kontaktní adresa: Mrs. Els Verbunt, secretary Virtual Colonoscopy Academy
E-mail: info (@) virtualcolonoscopyacademy.com
Více informací

VII. Český neuroradiologický kongres

Termín: 19.10.2017 - 20.10.2017

Základní téma: Epilepsie.
Multimodalitní zobrazování mozkových nádorů.
Myelopatie z pohledu neurologa a radiologa.
Paranasální dutiny.
Varia.
Pořádá: Neuroradiologická společnost ČLS JEP, Symma s.r.o
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007
Více informací

XVI. kurz magnetické rezonance

Termín: 21.9.2017 - 23.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému. Základní sekvence, typy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 160
Předpokládaná výše slevy z účastnického poplatku pro členy RS: 25%
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno LF MU a FN Brno
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 31.8.2017 - 2.9.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny). Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny). Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina). Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina). Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny). Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina).
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 8.6.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Pediatrická radiologie v praxi.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha
Odborný garant: prof. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 50
Místo: FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100, 8101
Fax: 2 2443 8120
Více informací

XXII. pracovní sympozium CSIR 2017

Termín: 1.6.2017 - 3.6.2017

Základní téma: Krvácení a ischemie mozku.
Pořádá: CSIR
Akce je součástí předatestačního vzdělávání v radiologii - specializační kurz angiografie a intervenční radiologie (14 hodin) a dále součástí specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie - výukový kurz intervenční radiologie (10 hodin).
Místo: Hotel LIONS, Nesuchyně
Více informací

XIII. Radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 27.5.2017

Základní téma: Radiologie v oblasti břicha, radiologie hlavy.
Pořádá: Nemocnice Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd.Nemocnice Na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, Csc.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Radiologie v oblasti břicha, radiologie hlavy, kazuistiky, vědecké sdělení, podrobný program se připravuje.
Akce bez účastnického poplatku.
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gyüre Gábor, RDO odd. Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 608 001
Fax: 381 607 200
Více informací

XXXIII. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 12.5.2017 - 13.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu
Pořádá: RDG oddělení Pardubické nemocnice NPK, a.s. a Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Pátek: Společná sekce - prezentace kazuistik z každodenní praxe pro zamyšlení a poučení
Sobota: Sekce lékařů - HRCT hrudníku, doškolování Sekce rad.asistentů a zdr.sester - varia
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%
Přihláška na akci

Místo: Resort Devět Skal, Milovy
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Škola CT + Plzeňské dny zobrazovacích metod

Termín: 11.5.2017 - 13.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Specializační kurz výpočetní tomografie + současný stav onkologického zobrazování
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Specializační kurz CT - 11.-12.5.2017 (15-19 h.) Plzeňské dny zobrazovacích metod - 12-13.5.2017
Účastnický poplatek: 500 Kč, pro členy RS 400 Kč.
Místo: Darovanský dvůr
Kontaktní adresa: Jaroslava Pejřimovská, KZM FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň
Tel.: 377 103 436
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2017

Termín: 5.5.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická neabdominální radiologie
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS - 1.000 Kč
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Fusion Imaging: Whole - Body and Hybrid Imaging in Oncology course

Termín: 4.5.2017 - 6.5.2017

Základní téma: The course is a 2.5 days immersion in hybrid techniques, learning about the possibilities and limits of whole-body MRI and whole-body CT, PET-CT, PET-MRI ranging from brain, head and neck tumors, lung cancer, lymphoma, melanoma, myeloma, gynaecological cancers.
Místo: Heidelberg, Germany
Více informací

XVII. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 27.4.2017 - 28.4.2017

Základní téma: Kazuistiky
Diagnostické algoritmy u žen po plastických a rekonstrukčních výkonech
Právní otázky v mamodiagnostice
Foton versus proton
Pořádá: BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Místo: Hotel Lions Nesuchyně
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná
Tel.: 777 082 975
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 24.4.2017 - 25.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.
Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Complementary Breast Diagnosis

Termín: 13.4.2017 - 15.4.2017

Místo: Krakow, Poland
Více informací

Mezi-oborové sympozium o srdeční tomografii (MOST)

Termín: 8.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologicko-kardiologické mezioborové setkání zaměřené na MR a CT srdce.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Přednášky z aktuálních témat zobrazovaní srdce pomocí MR a CT - T1 mapping, CT pro plánování intervenčních výkonů, arytmogenní kardiomyopatie, CT perfuze srdce, bolest na hrudi a pozitivita troponinu bez průkazu obstruktivní aterosklerosy, CTCA a CaS - novinky a doporučení, MR a CT u vrozených srdečních vad.
Akce je zdarma.
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 15006
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
E-mail: ta (@) slymak.cz
Více informací

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 6.4.2017 - 7.4.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Traumagologie a muskuloskeletální radiologie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program: 1. Urgentní příjem - protokoly vyšetření 2. Páteř - degenerativní změny a neinfekční záněty 3. Ramenní kloub - anatomie, zobrazovací metody 4. Intervence - sympatektomie a varia 5. Kazuistiky
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Muskuloskeletální aparát nejen z pohledu dětského radiologa

Termín: 23.3.2017

Základní téma: Muskuloskeletální aparát - problematika kostí a měkkých tkání, diagnostika:UZ, skiagramy, MR,CT. Mezioborová spolupráce (s ortopedií, traumatologií, onkologií, kožním lékařstvím).
Pořádá: Dětská nemocnice, FN Brno
Odborný garant: doc. dr. Jarmila Skotáková, CSc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Muskuloskeletální aparát- problematika diagnostiky běžných i vzácných onemocnění všemi dostupnými modalitami. Návazná mezioborová spolupráce.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: KDR, Dětská nemocnice, Černopolní 9
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., Klinika dětské radiologie, Dětská nemocnice - FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno
Více informací

XVII. Krakonošův CT kurz

Termín: 16.3.2017 - 18.3.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití CT u urgentních traumatických stavů
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Polytrauma, vyšetřovací protokoly u MDCT, akutní trauma - indikace k MR vyšetření, kraniocerebrální trauma, obličejové trauma, páteřní trauma, pánevní trauma, končetinová poranění, poranění hrudníku, trauma aorty, srdce, poranění jater, sleziny a pankreatu, poranění GIT, mezenteria, urogenitální trauma, specifika využití CT v dětské traumatologii.
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15300, Praha 5
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

XXI.zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 14.3.2017 - 16.3.2017

Akce je garantována RS
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program: Optimalizace protokolů MR vyšetření muskuloskeletálního systému. Praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 100%
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Více informací

Telemedicína Brno 2017

Termín: 13.3.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe.
Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace.
Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod.
Informační systémy.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Odborný program: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Klinika radiologie a nukleární medicíny – KRNM LF MU a FN Brno
Více informací

Oncologic Imaging

Termín: 16.2.2017 - 18.2.2017

The Oncologic Imaging Course is organized in cooperation with the Department of Radiology of the Göttlicher Heiland Hospital in Vienna. The course is a 2.5 days exposure to relevant diagnostic topics in oncologic imaging ranging from prostatic, breast, liver and pancreas diseases. The course will take place in the beautiful city of Salzburg, Austria
Místo: Hotel NH Salzburg City, Salzburg, Austria
Více informací

Specializační kurz - Základy radiologie / Novinky v radiologii

Termín: 23.1.2017 - 27.1.2017

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program:
Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pondělí 23.1.2017
Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy. Kontrastní látky, kontrastní metody. Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý 24.1.2017
CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. PACS, RIS a virtuální radiologie. Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa 25.1.2017
Skiaskopicko – skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek 26.1.2017
Popis radiologického vyšetření. Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Pátek 27.1.2017
Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy.
Ve dnech 23.–25.1.2017 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 26.–27.1.2017 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B, přízemí.
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, tř. Svobody 8, 776 21 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Specifická intervenční metoda v mamodiagnostice - vakuová biopsie

Termín: 17.1.2017

Základní téma: Specifická intervenční metoda v mamodiagnostice - vakuová biopsie
Pořádá: RDG oddělení Nemocnice Na Bulovce
Odborný garant: MUDr. Lívia Večeřová, MBA
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 40
Rámcový program: Chyby a omyly v dosavadní praxi, kasuistická a odborná sdělení, nácvik praktického odběru.
Místo: Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8, Budova 16
Kontaktní adresa: Zdenka Krejčí - sekretariát RDG oddělení
Tel.: 266 084 123
E-mail: zdenka.krejci (@) bulovka.cz

Ultrazvukový kurz 2017

Termín: 12.1.2017 - 14.1.2017

Akce je garantována RS
Základní téma: Princip sonografie, techniky vyšetření.
Sonografie břicha a retroperitonea.
Sonografie cév.
Sonografie ostatních oblastí.
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření ( Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1 hod.) Sonografie břicha a retroperitonea (MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 2 hod.). Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. 1 hod.). Sonografie ostatních oblastí (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.,MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. 2 hod.). Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, 0,5 hod.). Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1.000-1.500 Kč
Místo: Hotel zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLK JEP

Termín: 15.12.2016

Základní téma: Novinky z pražských radiodiagnostických pracovišť.
Prezentace mladých radiologů.
Pořádá: RDG klinika 3.LF UK, Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Janík Václav, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Přesný program bude zveřejněn v listopadu 2016.
Akce je registrována ČLK, bude hodnocena čtyřmi kredity.
Místo: Sál R. Königové, 3. LF UK Praha 10, I. patro
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Malíková Hana, Ph.D., RDG klinika 3.LF UK, Praha 10, Ruská 87
Tel.: 267 162 812
E-mail: hana.malikova (@) fnkv.cz
Více informací

EMIR 2016

Termín: 8.12.2016 - 9.12.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: EMIR 2016 - Polytrauma-diagnostika a intervence.
Pořádá: Karlovarská krajská nemocnice a.s. pod záštitou ministra zdravotnictví.
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann, místopředseda představenstva a primář.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Polytrauma-diagnostika a intervence" s těmito okruhy:
    management zobrazovací diagnostiky u polytraumatu,
    kraniocerebrální poranění,
    poranění hrudníku,
    poranění dutiny břišní,
    poranění páteře,
    poranění cév,
    nelékařská sekce - komplexní péče o pacienty s polytraumatem.
Přednášky:
8.12. 14,00 hod - 17,00 hod
9.12. 09,30 hod - 15,00 hod
Předseda výboru garantů konference: prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE, přednosta Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Motol.
Sleva pro členy RS 20% v případě přihlášení do 1.11.2016.
Kredity: Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK-aktivní účast přednáška 7 bodů,pasivní účast 6 bodů, poster 5 bodů.

Místo: Grandhotel Pupp Karlovy Vary
Kontaktní adresa: Radiodiagnostické oddělení nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 737 912 301 MUDr. Jiří Hofmann, nebo 777 076 816 Mgr. Marian Odlevák
Fax: 359 882 178
E-mail: konference-radiologie (@) kkn.cz
Více informací

27. kurz PTA - Belánovy dny

Termín: 22.11.2016 8:30 - 23.11.2016

Základní téma: PTA a stent, trombolýza, žilní intervence, novější techniky cévních intervencí.
Pořádá: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM a Nadací prof. Rösche.
Registrace 22.11.2016 od 8:00 hod (před kongresovým sálem). Organizační zajištění: MUDr. Jozef Kováč, Vedoucí Oddělení intervenční radiologie, IKEM, Praha, tel.: 261 365 045, e-mail: jozef.kovac@ikem.cz, joko@medicon.cz.
Místo: Praha, IKEM – kongresový sál (5.patro), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Kontaktní adresa: Jana Špačková, asistentka, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR, IKEM, Praha
Tel.: +420 261 364 145
E-mail: jana.spackova (@) ikem.cz
Více informací

I. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí

Termín: 3.11.2016 - 5.11.2016

Základní téma: primární a sekundární prevence, prediktivní patologie, molekulární patogeneze nádorových onemocnění, novinky v diagnostice nádorů (endoskopie, zobrazovací metody), novinky v terapii nádorů (endoskopická, chirurgická a onkologická léčba).
Pořádá: Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
Odborný garant: Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Kapacita účastníků: 600
Předpokládaná výše slevy z poplatky za akci pro členy RS: 500 Kč.
Místo: Clarion Congress Hotel, Praha
Kontaktní adresa: Sekretariát kongresu GUARANT International Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: NKGIO2016 (@) guarant.cz
Více informací

XIX. liberecké osteologické dny

Termín: 3.11.2016 - 4.11.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování patologie pohybového aparátu klasickou skiagrafií a moderními zobrazovacími metodami (UZ, CT, MR).
Pořádá: ZRIR IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Klasická radiologie MSK aparátu vyšetření UZ, CT a MR intervenční metody na MSK aparátu.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM Praha
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Virtual Colonoscopy Academy

Termín: 13.10.2016 - 15.10.2016

Základní téma: CT kolonografie - přednášky a case reading (50 cases) za asistence odborníků z této oblasti, v anglickém jazyce.
Pořádá: AMC University Hospital, Amsterdam, Nizozemí
Odborný garant: VieCuri Medical Center, Venlo, Nizozemí
Počet hodin: 20
Kapacita účastníků: 30
Program akce ke stažení v PDF.
Místo: Amsterdam, Nizozemí
Kontaktní adresa: Mrs. Els Verbunt
E-mail: info (@) virtualcolonoscopyacademy.com
Více informací

XL. Český radiologický kongres

Termín: 12.10.2016 - 14.10.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie pro praxi a každý den
Pořádá: RS ČLS JEP a RDK FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., EBIR, MBA
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 600
Rámcový program: Chyby a omyly. Doporučení výboru RS. Incidentalomy. Dnes mrtvá vyšetření. Běžné problémy při CT vyšetření kloubů . Běžné problémy při CT vyšetření hlavy. Běžné problémy při CT vyšetření páteře. Běžné problémy při CT vyšetření hrudníku. Běžné problémy při CT vyšetření břicha.

UKONČENÍ ON-LINE REGISTRACÍ
Dovolujeme si Vás informovat, že on-line registrace byla již ukončena. Nyní je registrace možná pouze na místě kongresu.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ BVV FOYER PAVILON E - PŘÍZEMÍ

11. října 2016 od 16:00 do 20:00 hodin
12. října 2016 od 08:00 do 18:00 hodin
13. října 2016 od 08:00 do 18:00 hodin
14. října 2016 od 08:00 do 10:00 hodin

PROGRAM po kliknutí na odkaz níže.

Místo: Brno
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, přednosta, Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Více informací

XV. MR kurz

Termín: 22.9.2016 - 24.9.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování centrálního nervového systému: fyzikálně-technické základy, strategie vyšetření, interpretace nálezů a optimalizace vyšetřovacích protokolů.
Pořádá: Radiologická klinika FN Brno-Bohunice, MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP.
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 7.9.2016 - 9.9.2016

Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 30
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program:
Program je dán předpisy o specializačním vzdělávání.
Veličiny a jednotky v RO, přehled zdrojů ozáření populace. Účinky ionizujícího záření na živé systémy (biologické účinky ionizujícího záření I). Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření, specifický charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy. Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření – optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření. Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. Praktické metody ochrany pacientů při využívání zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnickém zařízení. Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů ionizujícího záření v lékařství, úloha indikující ho lékaře, aplikujícího odborníka, radiologického fyzika. Lékařský dohled nad radiačními pracovníky, pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ ČR č. 11/03). Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření I. Lékařská pomoc při vzniku radiačních poškození. Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky v radioterapii. Obsah Národních radiologických standardů I. Biologické účinky ionizujícího záření II. Fyzikální aspekty ovlivňující dávku pacienta, veličiny a jednotky v RO II. Cíle a principy RO, lékařské ozáření, používání diagnost ických referenčních úrovní (DRÚ), místní DRÚ, systém RO při lékařském ozáření, Národní radiologické standardy. Základní legislativní požadavky na lékařské ozáření. Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky v nukleární medicíně. Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického ozáření. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření v nukleární medicíně. Způsoby ochrany před externím ozářením a příklady jejich aplikace, praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, pacientů a ostatních osob při využívání zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnickém zařízení. Monitorování osob, pracoviště a okolí (Program monitorování a jeho význam), odhady dávky v radiační ochraně. Standardní operační postupy
a jejich význam pro snižování dávky v radiodiagnostice. Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického ozáření. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření v radiodiagnostice. Závěrečný test.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, tř. Svobody 8, 776 21 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 1.9.2016 - 3.9.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie.
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a MOU Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny) Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny) Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny) Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina) Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny) Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina) Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny) Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina)
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 100-1500 korun.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

VI. motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 9.6.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazení muskuloskeletálního systému u dětí
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 5
Rámcový program: Kolektiv autorů pediatrické části Kliniky zobrazovacích metod sestavuje program týkající se moderního zobrazení muskuloskeletálního systému u dětí s ohledem na diagnostický přínos a indikační kritéria k vyšetření. Program mapuje celou škálu vyšetření a diagnostiky ve formě state of the art od prenatálního MR zobrazení patologií skeletu a měkkých tkání, přes RTG diagnostiku, prostor je věnován ultrazvuku muskuloskeletálních patologií. Velká část programu se týká současných trendům v zobrazení muskuloskeletálního systému pomocí magnetické rezonance, včetně nastavení a využití jednotlivých sekvencí s ohledem na specifika zobrazení v dětském věku. Zmíněny budou jednotlivé indikace a přínos CT vyšetření muskuloskeletálního systému u dětí. Součástí motolských dnů je tradičně i odkaz na embrylogii a a vývoj skeletu, vše je koncipováno pro snadnější seznámení s problematikou v rozených vývojových vad. Závěrem dnů proběhne krátká diskuze nad standardy a doporučeními pro tato zobrazení v dětském věku, se závěry pak budou lékaři seznámeni formou dokumentů doporučení zveřejněných na www.crs.cz. Příspěvky vznikají za úzké spolupráce s klinickými pracovišti FN v Motole a spolupracujícími pracovišti pediatrické radiologie na národní i mezinárodní bázi, jsou určeny nejen radiologům zabývajícím se zobrazovací diagnostikou v dětském věku, pediatrům, ale i začínajícím lékařům jednotlivých klinických specializací, dětským onkologům a ortopedům a rovněž studentům lékařských fakult a specialistům ve fetální medicíně.
Předpokládaná výše slevy zý poplatky za akci pro členy RS je 100 Kč.
Místo: kinosál ředitelství FN v Motole, Praha 5
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, KZM FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
Více informací

XXI. Pracovní sympozium CSIR

Termín: 2.6.2016 - 4.6.2016

Akce je součástí předatestačního vzdělávání v radiologii - specializační kurz angiografie a intervenční radiologie (14 hodin) a dále součástí specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie - výukový kurz intervenční radiologie (10 hodin).
Místo: Velké Losiny
Více informací

XII.radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 28.5.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie hrudníku, Radiologie oběhového systému.
Pořádá: RDO odd. Nem.Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd. Nem. na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Počet hodin: 9
Kapacita účastníků: 200
Akce je bez poplatků.
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí II.
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gyüre Gábor, RDO odd. Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Více informací

XXXII. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 27.5.2016 - 28.5.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Pořádá: RDG oddělení Pardubické nemocnice NPK, a.s. a Radiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Odborný garant: prim. MUDr. L. Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.; prof. MUDr. A. Krajina, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Sekce lékařů - pátečně tradičně kazuistiky, sobota doškolování. Sekce nelékařských zdrav. pracovníků - pátek kazuistiky, sobota volná sdělení.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS je 20%.
Místo: Velichovky, Hotel K-Triumf
Kontaktní adresa: info@agenturacontour.cz, leos.ungermann@nemocnice-pardubice.cz
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

XVI. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 19.5.2016 - 20.5.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Multicentrický a multifokální karcinom prsu.
Novinky v zobrazovacích metodách prsní žlázy.
Kazuistiky.
BI-RADS 3.
Pořádá: Mamma centrum Háje BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 250
Místo: Hotel Lions Nesuchyně
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná
Tel.: 773 748 865
E-mail: pokorna (@) buprague.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2016

Termín: 6.5.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní abdominální netraumatická radiologie
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Aleš Bílek
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení - radiologie bolestí jednotlivých kvadrantů břicha, radiologie bolestí břicha z urologických a gynekologických příčin, radiologie akutních stavů gastrointestinálního traktu. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Poplatky: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 25.4.2016 - 26.4.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika. Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.
Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Plzeňské dny zobrazovacích metod

Termín: 22.4.2016 - 23.4.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Přehled současných diagnostických postupů. Akreditovaný kurz specializačního vzdělávání (magnetická rezonance).
Pořádá: Klinika zobrazovacách metod, LF UK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Podrobný program
Místo: Kongresové centrum Darovanský dvůr
Kontaktní adresa: Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN Plzeň, Jaroslava Pejřimovská
Tel.: 377 103 436
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 14.4.2016 - 15.4.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Traumagologie a muskuloskeletální radiologie
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program: 1. Urgentní příjem - algoritmy vyšetření 2. Páteř - vývojové vady a nádory 3. Kolenní kloub - záněty, nádory a pooperační změny 4. Intervence - biopsie a varia 5. Varia
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Více informací

XVI. krakonošský CT kurz

Termín: 17.3.2016 - 19.3.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití CT u urgentních traumatických stavů
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Polytrauma, vyšetřovací protokoly u MDCT, akutní trauma - indikace k MR vyšetření, kraniocerebrální trauma, obličejové trauma, páteřní trauma, pánevní trauma, končetinová poranění, poranění hrudníku, trauma aorty, srdce, poranění jater, sleziny a pankreatu, poranění GIT, mezenteria, urogenitální trauma, specifika využití CT v dětské traumatologii
Místo: Harrachov, hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

XX. zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 15.3.2016 - 17.3.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Optimalizace protokolů MR vyšetření CNS (mozek, páteř), praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse.
Krátká vědecká sdělení, kazuistiky, výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice.
Odborný garant: doc. MUDr.Marek Mechl,PhD, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 150
Místo: Harrachov - hotel Sklář
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika FN Brno
Tel.: 532 233 008
Více informací

Telemedicína Brno 2016

Termín: 14.3.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe
Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace
Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod (monitory - parametry, kalibrace, předpisy a doporučení).
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Místo: Brno - Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007
Více informací

Specializační kurz - Základy radiologie / Novinky v radiologii

Termín: 18.1.2016 - 22.1.2016

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program:
Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Pondělí 18.1.2016
Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy. Kontrastní látky, kontrastní metody. Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý 19.1.2016
CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. PACS, RIS a virtuální radiologie. Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa 20.1.2016
Skiaskopicko – skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek 21.1.2016
Popis radiologického vyšetření. Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Pátek 22.1.2016
Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy.
Ve dnech 18.–20.1.2016 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 21.–22.1.2016 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B1, přízemí.
Přihlášky ZDE.

Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, tř. Svobody 8, 776 21 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

Ultrazvukový kurz - Čejkovice

Termín: 14.1.2016 - 16.1.2016

Akce je garantována RS
Základní téma: Princip sonografie, techniky vyšetření.
Sonografie břicha a retroperitonea.
Sonografie cév.
Sonografie ostatních oblastí.
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1 hod.)
Sonografie břicha a retroperitonea (MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprlaková, Ph.D. 2 hod.)
Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. 1 hod.)
Sonografie ostatních oblastí (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprlaková, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 2 hod.)
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, 0,5 hod.)
Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, 0,5 hod.)
Přihlášky k aktivní i pasivní účasti lze posílat pouze cestou této stránky. Organizační zajištění J. Halouzková. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.
Místo: Hotel Zámek Čejkovice, okr. Hodonín
Více informací

Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP

Termín: 17.12.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Novinky z pražských RDG pracovišť
Pořádá: RDG klinika FNKV Praha 10 a 3 LF UK Praha
Odborný garant: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 100, bez poplatku pro účastníky
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 4
Rámcový program: 8 - 10 sdělení z pražských klinických RDG pracovišť na výše uvedené téma. Vlastní program bude sestaven do konce listopadu z přihlášek jednotlivých pracovišť.
Začátek v 10 hod. Akce je evidována ČLK pod číslem 38398, 4 kredity.
Místo: Sál R. Königové, 3 LF UK Praha, Ruská 87, I. patro
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Václav Janík, CSc., RDG klinika FNKV, Praha 10, Šrobárova 50
Tel.: 267 162 400
Více informací

EMIR 2015 - emergency radiology

Termín: 4.12.2015

Základní téma: Emergency USG,
Emergency CT,
Emergentní intervence,
MR a Emergency,
Varia.
Pořádá: Karlovarská krajská nemocnice
Odborný garant: MUDr. Jiří Hofmann - primář radiodiagnostického oddělení, místopředseda představenstva
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 50-70
Rámcový program: čtvrtek 3.12.2015 od 18.00 hod: společenské setkání pátek 4.12.2015 9.00: hod registrace účastníků, 10-17 hod konferenční přednášky, diskuse sekcí, zasedání výboru garantů a vědeckého výboru konference.
Konference je vzdělávací akcí v rámci systému celoživotního vzdělávání a je kreditována dle věstníku ČLK - aktivní účast-přednáška 7 bodů, poster 5 bodů, pasivní účast 6 bodů. Sborník příspěvků 5-7 bodů. Přesný časový harmnonogram jednotlivých přednášek, přihláška a pokyny pro účastníků bude uveřejněn na webu. Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20 %.
Místo: Karlovy Vary - hotel Pupp
Kontaktní adresa: 723 360 278 Mgr. Jirsková, 777 076 816 Mgr. Odlevák
E-mail: konference-radiologie (@) kkn.cz
Více informací

IV. spinální kongres

Termín: 3.12.2015 - 4.12.2015

Základní téma: Zobrazení páteře a míchy, spinální spasticita a vše kolem ní, )poruchy CK přechodu, bolest a její zvládání u vertebrogenních onemocnění, zajímavé kazuistiky, varia.
Místo: Brno, Hotel Holiday Inn
Kontaktní adresa: SYMMA, spol. s r.o., Pompova 602/4, 617 00 Brno
E-mail: info (@) symma.cz
Více informací

Hands-on akademie CT kolonografie 2015

Termín: 19.11.2015 - 20.11.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: CT kolonografie: výuka hands-on (1 diagnostická stanice na 1 lékaře) provázená tématickými přednáškami.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK.
Odborný garant: Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 12 účastníků
Odborný program:
Čtvrtek 19.11.2015

9:00 Zahájení (J. Daneš)
9:15 Principy CTC a nástroje pro interpretaci vyšetření I (L. Lambert)
10:00 Základy práce se software pro CT kolonografii (Buttonology), case reading (P. Ouředníček)
10:30 Coffeebreak
11:00 Principy CTC a nástroje pro interpretaci vyšetření II (L. Lambert)
11:30 Case reading (L. Lambert, P. Ouředníček, L. Šimáková, J. Jahoda)
12:30 Oběd 13:30 Příprava tlustého střeva (P. Ouředníček)
14:15 Case reading (L. Lambert, P. Ouředníček, L. Šimáková, J. Jahoda)
15:00 Coffebreak
15:30 Jak vyšetření provést - tipy a triky (L. Šimáková)
16:15 Case reading (L. Lambert, P. Ouředníček, L. Šimáková, J. Jahoda)
18: 00 Konec

Pátek 20.11.2015
8:30 Na co si dávat při CT kolonografii pozor – zdroje chyb (L. Lambert, L. Šimáková)
9:15 Case reading (L. Lambert, P. Ouředníček, L. Šimáková, J. Jahoda)
10:00 Coffebreak
10:30 CTC a polypy z pohledu gastroenterologa (A. Novotný)
11:15 Case reading (L. Lambert, P. Ouředníček, L. Šimáková, J. Jahoda)
12:00 Oběd
13:00 CT kolonografie ve specifických indikacích. Dávka, protokoly, screening. (L. Lambert, L. Šimáková)
13:45 Case reading (L. Lambert, P. Ouředníček, L. Šimáková, J. Jahoda)
14:30 Coffebreak 14:45 Case reading (L. Lambert, P. Ouředníček, L. Šimáková)
15:45 Shrnutí, závěrečný test, vydání certifikátů (L. Lambert, P. Ouředníček, L. Šimáková)
16:30 Ukončení
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 400 Kč.
Program a podrobné instrukce.

Místo: Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., Radiodiagnostická klinika VFN a 1.LF UK, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
E-mail: lambert.lukas (@) gmail.com

XVIII. liberecké osteologické dny

Termín: 5.11.2015 - 6.11.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování pohybovho aparátu včetně intervenčních výkonů.
Pořádá: ZRIR IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program: Rentgenové, UZ, CT a MR zobrazování skeletu a měkkých částí intervenční metody v muskuloskeletálním zobrazování.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

VI. český neuroradiologický kongres

Termín: 15.10.2015 - 16.10.2015

Základní téma: Onemocnění bílé hmoty s důrazem na SM.
Ischemické postižení CNS - diagnostika, management, terapie. Urgentní neuroradiologie. Varia.
Pořádá: Česká neuroradiologická společnost
Odborný garant: MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 250
Místo: Interhotel Moskva, Zlín
Kontaktní adresa: prim. MUDr. MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., Oddělení zobrazovacích metod KNTB Zlín, Organizační zajištění Contour s.r.o.
Tel.: +420 602 386 684
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Interaktivní neuroradiologicko-epileptologický kurz

Termín: 29.9.2015

Základní téma: Interaktivní neuroradiologicko-epileptologický kurz je zaměřen na multidisciplinární přístup a spolupráci epileptologa-radiologa-neurochirurga v diagnostice epilepsie a v následném sledování pacientů s touto diagnosou. Speciální důraz bude kladen na diagnostická úskalí a rovněž na diagnostické omyly.
Pořádá: RDG oddělení Nemocnice Na Homolce
Odborný garant: MUDr. Hana Malíkova, Ph.D.; MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: Kapacita kurzu je omezena na 30 max. 40 účastníků. Důraz bude kladen na diskuzi a výměnu zkušeností mezi účastníky kurzu a lektory (radiolog, neurolog-epileptolog a neurochirurg)
Odborný program: 8.45 Zahájení kurzu
9.00 Klinický úvod do problematiky epilepsie (Z. Vojtěch)
9.45-10.15 MR protokoly - správný diagnostický přístup dle klinického stavu (J. Weichet)
10.15-11.00 Video presentace jednotlivých epileptologických záchvatů (Z. Vojtěch)
11.00-11.30 Přestávka a občerstvení
11.30-12.15 MR nálezy ve vztahu k příčinám epilepsie (H. Malikova)
12.15-13.00 Temporální epilepsie – nejčastější fokální epilepsie u dospělých: kombinovaná přednáška epileptologa a radiologa (Z. Vojtech, Weichet J, H. Malíková)
13.00-13.30 Paměť a její poruchy u epilepsie – kam nás neuropsychologické vyšetření může nasměrovat (L. Krámská)
13.30-14.00 oběd
14.00-14.20 Status epilepticus – klinický úvod (T. Procházka)
14.20-14.45 Status epilepticus v MR obraze (H. Malíková)
14.45-15.45 Zajímavé klinicko-radiologické kasuistiky aneb hodina plná omylů (E. Koubská, J. Weichet, H. Maliková, Z. Vojtěch, T. Procházka)
15.45-16.00 Přestávka s kávou
16.00-16.30 Nejčastěji používané chirurgické přístupy v léčbě epilepsie (J. Šroubek)
16.30-17.00 Stereotaktická amygdalohippokampektomie v léčbě temporální epilepsie (R. Liščák)
17.00-17.30 Funkční magnetická rezonance – pomocník v epileptochirurgii (A. Rulseh)
17.30-18.00 Traktografie v epileptochirurgii (J. Keller)
18.00 ukončení
hana.malikova@homolka.cz;jiri.weichet@homolka.cz - odborné dotazy. Kurzovné pro členy RS je 500 Kč, pro nečleny 1000 Kč. Kurzovné zahrnuje "body" do postgraduálního vzdělávání od LK a rovněž oběd včetně nápojů a 2 menší občerstvení s kávou a nealkoholickými nápoji.
Místo: Nemocnice Na Homolce, knihovna 3 p. hlavní budovy
Kontaktní adresa: rdg@homolka.cz - přihlášky a případné organizační dotazy
E-mail: rdg (@) homolka.cz

XIV. MR kurz

Termín: 10.9.2015 - 12.9.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování hlavy a krku
Pořádá: Radiologická klinika FN Brno-Bohunice, MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Přihlášky na http://contour.econtrol.cz/?id_kongres=60&language=CZ
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 9.9.2015 - 11.9.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Jde o akreditovaný povinný kurz specializačního vzdělávání. Tématem je radiační ochrana.
Kurz je akreditován i na SÚJB - po jeho absolvování se lze přihlásit ke zkoušce na SÚJB.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 30
Kapacita účastníků: 15
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 30
Rámcový program: Program je dán předpisy o specializačním vzdělávání.
Odborný program: Veličiny a jednotky v RO, přehled zdrojů ozáření populace. Účinky ionizujícího záření na živé systémy (biologické účinky ionizujícího záření I). Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření, specifický charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy. Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření – optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření. Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. Praktické metody ochrany pacientů při využívání zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnickém zařízení. Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů ionizujícího záření v lékařství, úloha indikujícího lékaře, aplikujícího odborníka, radiologického fyzika. Lékařský dohled nad radiačními pracovníky, pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ ČR č. 11/03). Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření I. Lékařská pomoc při vzniku radiačních poškození. Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky v radioterapii. Obsah Národních radiologických standardů I. Biologické účinky ionizujícího záření II. Fyzikální aspekty ovlivňující dávku pacienta, veličiny a jednotky v RO II. Cíle a principy RO, lékařské ozáření, používání diagnostických referenčních úrovní (DRÚ), místní DRÚ, systém RO při lékařském ozáření, Národní radiologické standardy. Základní legislativní požadavky na lékařské ozáření. Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky v nukleární medicíně. Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického ozáření. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření v nukleární medicíně. Způsoby ochrany před externím ozářením a příklady jejich aplikace, praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, pacientů a ostatních osob při využívání zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnickém zařízení. Monitorování osob, pracoviště a okolí (Program monitorování a jeho význam), odhady dávky v radiační ochraně. Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky v radiodiagnostice. Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického ozáření. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření v radiodiagnostice. Závěrečný test.
Informace o ubytování, platbách a kontaktech naleznete na http://www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/kontakty-udaje-pro-platby-informace-k-ubytovani/.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, tř. Svobody 8, 776 21 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 3.9.2015 - 6.9.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie
Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno a Masarykův onkologický ústav Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie. Zobrazování gastrointestinálního traktu. Zobrazování hepatobiliárního systému. Náhlé příhody břišní. Zobrazování ostatních onemocnění. Základní intervenční techniky. Diferenciální diagnostika.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

V. Motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

Termín: 18.6.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Moderní zobrazení plic u dětí.
Pořádá: KZM 2. LF UK a FN v Motole, Praha 5
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 5
Rámcový program: Kolektiv autorů pediatrické části Kliniky zobrazovacích metod sestavuje program týkající se moderního zobrazení plic u dětí s ohledem na diagnostický přínos a indikační kritéria k vyšetření. Program mapuje celou škálu vyšetření a diagnostiky ve formě state of the art od prenatálního MR zobrazení patologií plic a hrudníku, přes skiagrafickou diagnostiku, velký prostor je věnován ultrazvuku hrudníku a plic a prostor dostane představení možností zobrazení plic magnetickou rezonancí. Ukázány budou současné indikace obecně k CT vyšetření plic u dětí. Součástí motolských dnů je i odkaz na embryologii a vývoj plic, vše je koncipováno pro snadnější seznámení s problematikou vrozených vývojových vad a novorozeneckých pneumopatií. Závěrem dnů proběhne krátká diskuze nad standardy a doporučeními pro zobrazení plic u dětí, se závěry pak budou lékaři seznámeni formou dokumentů doporučení zveřejněných na www.crs.cz. Příspěvky vznikají za úzké spolupráce s klinickými pracovišti FN v Motole a jsou určeny nejen radiologům zabývajícím se zobrazovací diagnostikou v dětském věku, pediatrům, začínajícím lékařům jednotlivých klinických specializací, dětským chirurgům a rovněž studentům lékařských fakult a specialistům ve fetální medicíně. V rámci programu budou představeny výzkumné projekty týkající se zobrazení MR plic u dětí, které v současnosti probíhají na půdě Kliniky zobrazovacích metod ve spolupráci s ostatními klinickými pracovišti FN v Motole.
Sleva pro členy RS: 20% (100 Kč)
Místo: Velká posluchárna FN v Motole, Praha 5
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, KZM FN v Motole, V úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
Více informací

XI. radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 30.5.2015

Základní téma: Radiologie CNS, radiologie v oblasti břicha a malé pánve.
Pořádá: RDO odd. Nemocnice Tábor a.s. ve spolupráci s RDG oddělením Nemocnice na Homolce Praha.
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 160
Rámcový program: Bude upřesněn.
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Gábor Gyüre, RDO odd. Nem.Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Tel.: 381 607 201
Více informací

XV. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 28.5.2015 - 29.5.2015

Základní téma: Korelace základních zobrazovacích metod mammodiagnostiky s MR, multicentrické a multifokální karcinomy prsu, kazuistiky.
Pořádá: Mamma centrum Háje, BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Rámcový program: Bude upřesněn po skončení registrace k aktivní účasti.
Místo: Hotel Lions Nesuchyně
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná, Mamma centrum Háje, Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
Tel.: 777 082 975
Více informací

XXXI. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 22.5.2015 - 23.5.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na Rentgenu.
Pořádá: Radiodiagnotické odd. pardubické krajské nemocnice, a.s. a Radiologická klinika FN Hradec Králové.
Odborný garant: prim. MUDr. L. Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.; prof. MUDr. A. Krajina, CSc.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: 1. sekce lékařů s rozdělením do části týkající se poučných kazuistik a vzdělávání - v tomto ročníku s tématem zobrazení muskuloskeletálního systému 2. sekce radiologických asistentů a zdravotních sester z RDG oddělení s volnými sděleními
Místo: Velichovky, Hotel K-Triumf
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2015

Termín: 15.5.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie poranění hrudníku, břicha a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Aleš Bílek
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení, kasuistiky a jiná volná sdělení nejen na letošní téma, radiologický kvíz.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Inovativní zobrazovací metody - 30 let zobrazovacích metod ve FN Plzeň-Lochotín

Termín: 12.5.2015

Základní téma: Inovativní zobrazovací metody
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod Plzeň
Odborný garant: prof. Kreuzberg a prof. Ferda
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 130
Rámcový program:
15:00 – 16:30
Slavnostní zahájení 30 let zobrazovacích metod ve FN Plzeň na Lochotíně
 Kreuzberg B., Ferda J., Malán A., 15 min
Zobrazovací metody u neuroendokrinních nádorů
 Ferdová E., Ferda J., Malán A., Novák P., 15 min
Zátěžové perfuzní CT myokardu s aplikací regadenosonu
 Baxa J., Ferda J., Hromádka M., Pešek J., 15 min
Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT
 Vondráková A., Ferda J., Hora M., 15 min
Multiparametrické zobrazení nádorů na 3T magnetické rezonanci

 Tupý R., Ferda J., Kastner J., 15 min
Hybridní zobrazení PET/MRI, první klinické zkušenosti
 Ferda J., Ferdová E., Mařík K., 15 min
přestávka
17:00 -18:30
8.dubna 2013, 7:05-volá Emergency: 40 zraněných na D5
 Mírka H., Ferda J., Vondráková R., Bajcurová K., 15 min
FC Viktoria Plzeň v obraze 3T magnetické rezonance
 Kastner J., Ferda J., Zeman P., 15 min
CEUS v detekci endoleaku po EVAR
 Mírka H., Duras P., Šlauf F., Třeška V., 15 min
Kostní nemoc u metastatického karcinomu prostaty, léčba 223Ra
 Malán A., Ferda J., Holubec L., Fínek J.,15 min
Endovaskulární aplikace kmenových buněk při léčbě jaterních nádorů
 Duras P., Třeška V., Lysák D., Šlauf F., Ludvík J.,15 min
Radioembolizace hepatocelulárního karcinomu mikročásticemi s 90Y
 Ferda J., Duras P., Třeška V., Skalický T.,15 min
Prosíme o nezávazné nahlášení účasti na pejrimovskaj@fnplzen.cz, účast včetně občerstvení je bez poplatku.
Místo: Plzeňský Prazdroj - salonek Secese
Kontaktní adresa: Jaroslava Pejřimovská, Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň alej Svobody 80, 30460 Plzeň
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Retroperitoneum a malá pánev u dětí nejen z pohledu dětského radiologa

Termín: 6.5.2015

Základní téma: Retroperitoneum a malá pánev u dětí nejen z pohledu dětského radiologa.
Pořádá: Pediatrická sekce RS,FNbrno a LFMU Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Problematika onemocnění orgánů retroperitonea a malé pánve. Kromě zobrazovacích metod se aktivně zúčastní i kolegové z KDO, KDTCHO, KNM.
Odborný program: 10.00 Zahájení
10.05-10.20 A. Seehofnerová (KDR FN Brno): Anatomie retroperitonea, UZ anatomie
10.20-10.40 I. Jíra,Z. Ráčilová (KDR FN Brno): Indikace vyšetřování ledvin dětí pomocí ionizujícího záření  10.40-11.00 J. Šenkyřík, J. Černý (KDR FN Brno): MRU
11.00-11.25 D. Pavlovská, Z. Ráčilová (KDR FN a LF Brno): Kongenitální anomálie urotraktu
11.25- 11.40 Z. Ráčilová (KDR FN Brno): Vzácné tumory ledvin u dětí
11.40-12.00 I. Červinková (KDR FN a LF Brno): Zánětlivá onemocnění urotraktu u dětí
Diskuze
Oběd

13.00-13.10 M. Jurkovičová (KDR FN Brno): Multicystická dysplazie a diferenciální diagnostika
13.10- 13.20 P. Zerhau (KDCHOT FN Brno): Možnosti řešení derivace moči po cystectomii
13.20-13.35 V. Mach (KDR FN Brno): Cystoidní léze - UZ versus CT
13:35-13.50 I. Černý (KNM FN a LF Brno): Možnosti nukleární medicíny při vyšetřování nádorů retroperitonea u dětí
13.50- 14.00 J. Skotáková, D. Pavlovská, J. Šenkyřík, H.Geas-Abdel (KDR FN a LF Brno): Poranění urotraktu
14.00-14.20 H. Masaříková (nem.Blansko): Patologie nadledvin u dětí
14.20-14.40 V. Bajčiová (KDO FN Brno): Úskalí diagnostiky nádorů malé pánve u dětí a adolescentů
14.40-14.55 T. Pavlíková (KDR FN a LF Brno): Torze ovaria a diferenciální diagnostika raného dětského věku
14.55- 15.15 D. Pavlovská (KDR FN a LF Brno): Pancreatitis u dětí
Diskuze
Přestávka

15.45-16.45 Varia
Zakončení
Čas 10.00 - 16.30 hod. Poplatek pro členy RS 100 Kč, pro nečleny RS 150 Kč.
OSL ČLK Brno-město přidělila za účast 6 kreditů.

Místo: Dětská nemocnice (PDM), Černopolní 9, FN Brno, budova G, 2.podlaží (1.patro), přednášková síň Kliniky dětské radiologie
E-mail: alena.pospisilova (@) fnbrno.cz

Pediatrická miniakademie- reading session

Termín: 29.4.2015

Základní téma: CNS u dětí se zaměřením na MR a CT vyšetřování
Pořádá: KDR FN a LF MU Brno ,Pediatrická sekce RS
Odborný garant: doc.MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 10
Rámcový program: 09.45.-10.00 hod. zahájení 10.00 hod -12.00 hod. Vrozené vývojové vady CNS AV malformace 12.00 hod.- 12.30 hod. oběd 12.30. hod.- 14.55 hod. Traumata hlavy u dětí Typické nádory mozku Atypické nádory mozku 14.55-15.30 hod diskuze, zakončen
Začátek akce v 9.45 hod. Akce je zdarma.
Místo: Rohanské nábřeží 678/23, Praha 8
E-mail: alena.pospisilova (@) fnbrno.cz

Radiologie hrudníku

Termín: 27.4.2015 - 28.4.2015

Akce je garantována RS
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Rámcový program: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Termín: 16.4.2015 - 17.4.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie v traumatologii a mezioborová spolupráce.
Intervenční radiologie v traumatologii.
Celotělový protokol.
Muskuloskeletální radiologie - přehled jednotlivých metod a postižení. Přehledová sdělení, vědecké přednášky, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Odborný program:
16.4.2015
10.00 Zahájení kongresu
10.00-11.00 Urgentní příjem - spolupráce jednotlivých specialistů, protokoly zobrazování
11.00-12.30 Páteř - trauma - diagnostika, terapie, následné stavy
12.30-13.30 Oběd
13.30-15.00 Páteř - netraumatické stavy - Záněty v oblasti páteře - diagnostika a terapie
15.00-15.30 Přestávka
15.30-17.00 Kolenní kloub - diagnostika, terapie, následné stavy
17.00-17.30 Přestávka
17.30-19.00 Kolenní kloub - diagnostika, terapie, následné stavy
17.4.2015

8.30-10.00 Zobrazovací a intervenční radiologické metody muskuloskeletálního systému, novinky, trendy, standardy
10.00-10.30 Přestávka
10.30-12.00 Varia
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007
Více informací

Kurz vyšetřování srdce na CT/MR pro radiologické asistenty

Termín: 8.4.2015 - 9.4.2015

Základní téma: Zobrazování srdce na CT a MR z pohledu radiol. asistenta.
Pořádá: RDG Nemocnice Na Homolce.
Odborný garant: prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 15 účastníku - určeno pro radiologické asistenty.
Rámcový program:
8.4.2015
- Teorie Anatomie srdce a velkých cév, malý a velký krevní oběh 30 min. Fysiologie a základní EKG křivka 30 min. Základy techniky CT 30 min. Specializovaná kardio-CT problematika 30 min. Základní principy MR 60 min. Specializované MR-kardio sekvence 60 min. Základní patologické nálezy (na co se zaměřit dle žádanky) 30 min.
9.4.2015 praktický nácvik od 9.00 do 16.00 hodin, 2 MR přístroje, 1 CT přístro
Kapacita kurzu je již naplněna!
Místo: Praha, Nemocnice na Homolce
Kontaktní adresa: MUDr. Jiří Weichet, Ph.D., RDG Nemocnice Na Homolce
Tel.: +420 257 273 200
E-mail: rdg (@) homolka.cz

XV. Krakonošský CT kurz

Termín: 19.3.2015 - 20.3.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití CT u urgentní netrumatických stavů.
Pořádá: RS ČLS JEP, RDG klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Náhlé situace v neuroradiologii a medicíně hlavy a krku, náhlá postižení hrudníku, břicha, retroperitonea, muskuloskeletálního systému.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15300 Praha 5
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

19. zasedání MR sekce

Termín: 17.3.2015 - 19.3.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování v praxi, praktické příklady sekvencí na virtuální konzole MR přístroje.
Krátká vědecká sdělení, kazuistiky, výuková postgraduální sdělení.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 120
Místo: Harrachov, hotel Sklář
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika FN Brno Bohunice
Tel.: 532 233 007
Více informací

Telemedicína Brno 2015

Termín: 16.3.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod (monitory - parametry, kalibrace, předpisy a doporučení).
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 150
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: 532 233 007
Více informací

ECR 2015

Termín: 4.3.2015 - 8.3.2015

Více informací

III. Popradské lekárske dni 2015

Termín: 6.2.2015 - 7.2.2015

Základní téma: Rádiológia včera, dnes a zajtra…
Místo: SR, Hotel Bellevue Vysoké Tatry Horný Smokovec
E-mail: info (@) popradskedni.sk
Více informací

Specializační kurz - Základy radiologie / Novinky v radiologii

Termín: 26.1.2015 - 30.1.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Jde o akreditovaný povinný kurz specializačního vzdělávání. Tématem jsou základy radiologie – náplň podle vzdělávacích programů z roku 2005, 2009, 2011, včetně závěrečného testu nutného pro ukončení základního kmene podle vzdělávacího programu z roku 2011.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. / prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 40
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem. Ve dnech 27.–29.1.2014 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 30.–31.1.2014 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B1, přízemí.
Odborný program:
Pondělí 26.1.2015

Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. Zásady radiační ochrany, radiační dávka. Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy. Kontrastní látky, kontrastní metody. Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý 27.1.2015
CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody. PACS, RIS a virtuální radiologie. Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa 28.1.2015
Skiaskopicko – skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek 29.1.2015
Popis radiologického vyšetření. Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Pátek 30.1.2015
Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy. Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy.
V případě, že budete chtít zajistit ubytování, se obraťte na: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 443 480, fax: 588 442 508, e-mail: jitka.grecmanova@fnol.cz.fnol.cz.
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, tř. Svobody 8, 776 21 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Plzeňský den 2015

Termín: 22.1.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazovací metody současnosti.
Pořádá: KZM FN a LF UK v Plzni
Odborný garant: Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 100
Odborný program:
Zahájení 10:00
Ferdová E., Ferda J., Přibáň V., Hes O.
Dynamické PET/CT s 18F-fluorothymidinem u nádorů mozku
Tupý R., Ferda J., Kastner J., Přibáň V., Hes O.
Dynamické postkontrastní T1 zobrazení MRI peritumorální bílé hmoty, možnosti rozlišení glioblastomu a mozkových metastáz
Kastner J., Ferda J., Fiedler J.
Současné přístupy k hodnocení sclerosis multiplex na MRI
Cibulková J., Zeman P.
MR artrografie kyčelního kloubu na 3TMRI
Ferda J., Kastner J., Ferdová E., Zedníková I., Hes O.
Multiparametrické zobrazení nádorů prsu na 3T MRI
Přestávka, občerstvení
Duras P., Ferda J., Šlauf F., Třeška V., Skalický T., Fínek J.
Úloha angiografie při radioembolizační léčbě nádorů jater pomocí mikročástic s 90-ytriem
Korčáková E., Mírka H., Štajdlová K., Vondráková R., Nováková M., Baxa J., Skála V., Třeška V., Skalický T., Liška V., Sutnar A.
Role peroperační ultrasonografie v léčbě maligních jaterních nádorů
Mírka H., Korčáková E., Houdek K., Šlauf F., Duras P., Třeška V.
Hodnocení efektu endovaskulární léčby aneuryzmatu břišní aorty pomocí kontrastní ultrasonografie
Baxa J., Šedivý J., Hromádka M., Ferda J.
Longitudinální sledování změn v myokardu u nemocných s myokarditidou pomocí MRI
Ferda J., Ferdová E., Baxa J., Matějovič M., Pradl R.
18F-FDG-PET/CT v diagnostice sepse nejasného původu
13:30 oběd
Ke stažení ve formátu PDF
Místo: Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK
Kontaktní adresa: Jaroslava Pejřimovská, KZM FN Plzeň, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Více informací

Ultrazvukový kurz - Čejkovice

Termín: 15.1.2015 - 17.1.2015

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika včetně CEUS, elastografie a dopllera, praktický nácvik
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření. Sonografie břicha a retroperitonea. Sonografie cév. Sonografie ostatních oblastí. Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Homolecké dny - Čejkovice 2015

Termín: 8.1.2015 - 9.1.2015

Základní téma: Neuroradiologie, zobrazování dutiny břišní.
Pořádá: RDG oddělení Nemocnice Na Homolce
Odborný garant: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Vybrané kapitoly z neuroradiologie. Vybrané kapitoly ze zobrazování dutiny břišní.
Odborný program:
Čtvrtek 8.1.2015

15:00 - 15:15 Kviz (Dr. Malíková)
15:15 - 15:45 Management cévní mozkové příhody: thriller, někdy s dobrým koncem (Dr. Vondráčková)
15:45 - 15:05 Maligní lymfom v obraze MR (Dr. Koubská)
15:05 - 16:35 Degenerativní onemocnění mozku (prof. Vymazal)
16:35 - 17:00 Diagnostické MR přístupy u různých typů epileptických syndromů (Dr. Malíková)
17:00 – 17:30 Přestávka
17:30 - 18:00 PACS může lékaři sloužit ještě daleko více (Mgr. Pokorný)
18:00 - 18:15 Aorto-kavální píštěl (Dr. Šnajdrová)
18:15 - 18:45 Aorto-duodenální píštěl - soubor nemocných z Nemocnice Na Homolce 2005 – 2014 (Dr. Borůvka, Dr. Kořisková, Dr. Šnajdrová)
Pátek 9.1.2015
9:00 - 9:30 IBD z pohledu klinika (prof. Lukáš)
9:30 - 10:00 IBD z pohledu radiologa (Dr. Horák)
10:00 - 10:30 Kolorektální karcinom, zobrazení a staging na CT a MR (Dr. Weichet)
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 - 11:30 Ileozní stavy - akutní diagnostika (Dr. Horák)
11:30 - 11:45 Appendix a jeho patologické stavy (Dr. Štukavcová)
11:45 - 12:00 Patologické procesy mezenteria a peritonea (Dr. Doležilová)
12:00 - 12:15 Vyhodnocení kvizu (Dr. Malíková)

Interoborové sympozium s kliniky umožní prohloubit znalosti probíraných témat.
Místo: Čejkovice (okr. Hodonín)
Kontaktní adresa: MUDr. Bc. Martin Horák, Ph.D., RDG oddělení Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30, Praha 5

Seminars in MSK radiology

Termín: 13.12.2014

Místo: Liège - Belgium
Více informací

Pražský den RS ČLS JEP

Termín: 11.12.2014 10:00

Akce je garantována RS
Základní téma: Aktuality z pražských radiologických pracovišť.
Pořádá: RDG klinika 3 LF UK Praha
Odborný garant: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Kapacita účastníků: 60
Rámcový program: Vybraná sdělení z pražských radiologických pracovišť.
Odborný program: Bude dodán v měsíci listopadu 2014.
Každoroční akce RS na závěr kalendářního roku. Akce bude registrována ČLK a hodnocena 4 kredity celoživotního vzdělávání.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Václav Janík, CSc., RDG klinika 3 LF UK a FNKV Praha 10, Šrobárova 5, 100 34
Více informací

Radiační ochrana

Termín: 20.11.2014

Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Kapacita účastníků: 20
Odborný program: Viz. odkaz.
Cena kurzu je 900 Kč.
Místo: Praha FN motol, KZM, budova Nová Nemocnice, patro -1, uzel A, stážovna
Více informací

Odborná schůze české neuroradiologické společnosti

Termín: 13.11.2014 11:00

Základní téma: Trauma CNS včetně páteře, zobrazování orbity.
Pořádá: ČNRS
Odborný garant: doc.MUDr.Marek Mechl, PhD
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 80
Odborný program:
11.00-11.30 Páteřní trauma - některé zákeřné zobrazovací zákeřnosti (Eliáš P.)
11.30-11.45 Trauma míchy (Mechl M.)
11.45-12.00 Traumata báze lební (Stulík J.)
12.00-12.15 Shaking baby syndrom (Chmelík, Urbanová)
12.15-12.45 Přestávka
12.45-13.00 Tumory hrotu orbity (Belšan T.)
13.00-13.15 Cévní léze způsobující okohybné a zrakové poruchy (Smolka, Cihlář F.)
13.15-13.30 Méně obvyklý typ mozkového tumoru (Lattová M., Tesař J.)
Po skončení odborného programu ve 14.00 schůze výboru Neuroradiologické společnosti.
Přihlášky k účasti (aktivní i pasivní): marek@mechl.cz (termín do 29.10.2014).
Místo: Přednáškový sál NCONZO Brno, Vinařská 6 (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů)
E-mail: marek (@) mechl.cz

XVII. liberecké osteologické dny

Termín: 6.11.2014 12:30 - 7.11.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního aparátu.
Pořádá: ZRIR IKEM Praha.
Odborný garant: MUDr. Jan Beran Ph.D.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 70
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Rámcový program: Zobrazování muskuloskeletálního aparátu konvenčními i moderními zobrazovacími metodami, intervence na MSK aparátu.
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D., ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Kurz neinvazivního zobrazování srdce - CT, MR

Termín: 3.11.2014 - 4.11.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Neinvazivní zobrazování srdce (MR a CT)
Pořádá: RDG Nemocnice Na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 16 uchazečů; 8 lékařů, 8 radiol. asistentů. Preferujeme dvojice lékař a asistent z jednoho pracoviště
Rámcový program:
Pondělí

9.00-9.30 Úvod do anatomie a fyziologie včetně EKG (H. Malíková)
9.30-10.00 Technika kardio CT (EKG gating, vyšetřovací protokoly, tipy a triky)
(J. Weichet)
10.00-10.30 Přestávka
10.30-11.30 Technika MR srdce I (základní sekvence a vyšetřovací protokoly MR srdce) (J. Weichet)
11.30-12.00 Technika MR srdce II: tipy a triky alias co dělat, když něco nefunguje (J. Tintěra)
12.00-12.30 Diferenciální diagnostika ischemického a neischemického postižení (H. Malíková)
12.30-13.30 Oběd
13.30-15.30 Praktický blok (2 skupiny: lékaři čtení CT/MR vyšetření; radiol. asistenti praktický nácvik vyšetření srdce u přístrojů)
15.30-16.00 Přestávka
16.00- Analýza CT/MR nálezů s diskuzí
Úterý

8.00-10.00 Praktický nácvik vyšetření u přístrojů
10.00-10.30 Přestávka
10.30-11.00 CT koronarografie a kalciové skóre, korelace se selektivní koronarografií (J. Weichet)
11.00-11.30 Kardiochirurgické přístupy k revaskularizacím myokardu (Š. Černý)
11.30-12.00 Vrozené vývojové vady srdce I – vady, s kterými se můžeme setkat při každodenní práci (H. Malíková)
12.00-13.00 Oběd
13.00-13.45 Komplexní vývojové vady srdce a jejich operativa (pohled kardiochirurga) (Š. Černý)
13.45-14.15 Komplexní vývojové vady srdce (pohled radiologa) (J. Weichet)
14.15-14.30 Tumory srdce (J. Weichet, H. Malíková)
14.30 Diskuse, závěr
Cena kurzu: lékař člen RS a RaA - 1.000 Kč, lékař nečlen RS - 2.000 Kč.
Za odborný program kurzu a organizaci zodpovídají: MUDr. Hana Malíková Ph.D; MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.

Místo: RDG nemocnice Na Homolce, Praha
E-mail: rdg (@) homolka.cz

Intervenční výkony pod CT kontrolou

Termín: 30.10.2014

Základní téma: Intervenční výkony pod CT kontrolou
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 60
Rámcový program: Zkušenosti z klinické praxe týkající se intervenčních metod pod CT kontrolou - zkušenosti SÚJB při inspekční činnosti, dozimetrie, klinická praxe, ochranné pomůcky
Seminář je zdarma.
Místo: FN Motol
E-mail: katerina.danickova (@) fnmotol.cz

Kurz biliární drenáže

Termín: 24.10.2014 - 25.10.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Drenáž žlučových cest, maligní a benigní stenózy. Kurz je v angličtině.
Pořádá: Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program: Welcome
Diagnosis of biliary tree dilatation, Peri-procedural work-up PTC and PTCD techniques, tips and tricks
Interventions: Benign lesions
Interventions: Malignant lesions
Hands-on 1
Hands-on 2
Hands-on 3
Interactive Case discussion forum - stones, benign stenosis - dilatation, stent, long-term result
Interactive Case discussion forum - malignant stenoses - stent, complex treatment Exam
Sleva z poplatku za akci pro členy RS ČLS JEP: 20%.
Kurz je v angličtině.

Místo: FN Brno
Kontaktní adresa: MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
E-mail: tandrasina (@) fnbrno.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 13.10.2014 - 17.10.2014

Pořádá: RZM 2. LF UK a FNM
Odborný program: Rozvrh kurzu.
Kurz je zveřejněn na stránkách specializačního vzdělávání 2. LF UK a je určen pro lékaře ve specializačním vzdělávání v oborech Radiační onkologie, Nukleární medicíny a Radiologie a zobrazovací metody, je však otevřen i dalším zájemcům, kteří se danou problematikou zabývají a měli by zájem se jej zúčastnit.
Cena kurzu : 4 000,- Kč.
Na kurz je možno hlásit se elektronicky na stránkách 2. LF UK http://www.lf2.cuni.cz/Specializacni/spkurzy.php.

Místo: Praha, FN Motol Praha 5, KZM - pediatrická radiologie, budova Dětské nemocnice, patro SP, uzel A, stážovna
Více informací

XXXIX. český radiologický kongres

Termín: 8.10.2014 - 10.10.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie krku a hrudníku, pediatrická radiologie, komplexní diagnostika chorob prsu, varia.
Pořádá: ČRS ČLS JEP, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a KZM UK 2. LF a FN Motol.
Odborný garant: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. a doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 32
Kapacita účastníků: 500
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 19
Registrace.
Místo: Praha 6, hotel Diplomat
Kontaktní adresa: Eurocongress Centre s.r.o. Zelenková Ivana
Tel.: 777 275 729
E-mail: eurocongress (@) grbox.cz
Více informací

Pediatrická radiologie 2014

Termín: 29.9.2014 - 30.9.2014

Pořádá: 2. LF UK ve spolupráci s KZM Motol.
Odborný garant: Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Kapacita účastníků: 10
Odborný program: Viz. odkaz.
Cena kurzu je 1.800 Kč.
Místo: Praha, Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM
Více informací

Radiologická akademie

Termín: 23.9.2014

Základní téma: Onemocnění bílé hmoty (myelinizace, RS diagnostika, monitorace, diferenciální diagnostika onemocnění bílé hmoty).
Pořádá: 1. LF UK v Praze ve spolupráci s ČLK a společností Novartis
Odborný garant: Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., Doc. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Odborný program: Viz. příloha.
Místo: Oddělení magnetické rezonance Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, Praha 2 (budova Neurologické kliniky)
Kontaktní adresa: MUDr. Roman Kodým
Tel.: 724 216 589
E-mail: roman.kodym (@) novartis.com

XIII. MR kurz

Termín: 18.9.2014 - 20.9.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování hrudníku včetně srdce
Pořádá: Radiologická klinika FN Brno-Bohunice, MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 16
Rámcový program:
Techniky MR vyšetření hrudníku
MR anatomie srdce
Tipy a triky MR srdce
Srovnání MR a MDCT při zobrazení srdce
MR plic
MR plicních žil
Neischemické postižení myokardu
Vyšetření viability myokardu
Pokročilé techniky MR vyšetřování tkáňových změn myokardu
Kvantitativní vyhodnocení srdečních funkcí na MR - interaktivní workshop
Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév
MR mamografie
MR mediastina
MR hrudníku v pediatrii
MR srdce - praktické ukázky
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno
E-mail: mmechl (@) fnbrno.cz
Více informací

CT škola - Morava

Termín: 17.9.2014 - 18.9.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazení hrudníku
Pořádá: KZM Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 50
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Rámcový program:
17. září
14:00 – 15:30
Ferda J: MDCT hrudníku technika zobrazení
Ferda J: Hybridní metody zobrazení hrudníku
Ferda J: Staging karcinomu plic
16:00 – 18:00
Mírka H: Anatomie plic
Mírka H: Záněty plic
Mírka H: Poranění plic
Mírka H: Onemocnění intersticia
Úterý 13. května
8:00 – 9.30
Ferda J: Onemocnění aorty a plicnice
Ferda J: Zkratové vady srdce - CT a MR nálezy
Mírka H. Anatomie srdce
10:00 – 12:00
Mírka H Onemocnění mediastina
Baxa J: Techniky zobrazení srdce
Baxa J: Onemocnění myokardu
Baxa J: Onemocnění věnčitých tepen
Přihláška k akci
Místo: Brno, hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Jaroslava Pejřimovská sekretariát KZM LF UK a FN Plzeň
Tel.: 377 103 436
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 10.9.2014 - 12.9.2014

Základní téma: Jde o akreditovaný povinný kurz specializačního vzdělávání. Tématem je radiační ochrana.
Kurz je akreditován i na SÚJB - po jeho absolvování se lze přihlásit ke zkoušce na SÚJB.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 30
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program: Program je dán předpisy o specializačním vzdělávání.
Odborný program: Veličiny a jednotky v RO, přehled zdrojů ozáření populace.
Účinky ionizujícího záření na živé systémy (biologické účinky ionizujícího záření I).
Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření, specifický charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientů pro typické radiologické postupy. Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření – optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření.
Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR.
Praktické metody ochrany pacientů při využívání zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnickém zařízení. Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů ionizujícího záření v lékařství, úloha indikujícího lékaře, aplikujícího odborníka, radiologického fyzika.
Lékařský dohled nad radiačními pracovníky, pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ ČR č. 11/03). Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření I.
Lékařská pomoc při vzniku radiačních poškození.
Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky v radioterapii. Obsah Národních radiologických standardů I.
Biologické účinky ionizujícího záření II.
Fyzikální aspekty ovlivňující dávku pacienta, veličiny a jednotky v RO II.
Cíle a principy RO, lékařské ozáření, používání diagnostických referenčních úrovní (DRÚ), místní DRÚ, systém RO při lékařském ozáření, Národní radiologické standardy. Základní legislativní požadavky na lékařské ozáření.
Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky v nukleární medicíně.
Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického ozáření. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření v nukleární medicíně.
Způsoby ochrany před externím ozářením a příklady jejich aplikace, praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, pacientů a ostatních osob při využívání zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnickém zařízení.
Monitorování osob, pracoviště a okolí (Program monitorování a jeho význam), odhady dávky v radiační ochraně.
Standardní operační postupy a jejich význam pro snižování dávky v radiodiagnostice.
Nejčastější chyby indikujících lékařů a aplikujících odborníků při posuzování vhodnosti diagnostického či terapeutického ozáření. Odhad dávek a jejich hodnocení, požadavky na zajištění jakosti na pracovištích se zdroji pro lékařské ozáření v radiodiagnostice.
Závěrečný test.
V případě, že budete chtít zajistit ubytování, se obraťte na: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 443 480, fax: 588 442 508, e-mail: jitka.grecmanova@fnol.cz.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Bc. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, tř. Svobody 8, 776 21 Olomouc. V případě, že budete chtít zajistit ubytování, se obraťte na: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní n
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 4.9.2014 - 7.9.2014

Akce je garantována RS
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie. Zobrazování gastrointestinálního traktu. Zobrazování hepatobiliárního systému. Náhlé příhody břišní. Zobrazování ostatních onemocnění. Základní intervenční techniky. Diferenciální diagnostika.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Motolský den pediatrické radiologie

Termín: 12.6.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Pediatrická radiologie v praxi.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha 5.
Odborný garant: Doc. MUDr. Roček Miloslav, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 80
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 5
Rámcový program: Gastrointestinální trakt (GIT). Skiagrafie, skiaskopie-nastavení přístroje pro vyšetření dětských pacientů, diagnostika atrézie jícnu - doporučené postupy, irrigografické vyšetření - na co a kdy se diagnosticky zaměřit, komunikace s dítětem během vyšetření, CT - indikace k vyšetření GIT u dětí, nastavení přístroje pro vyšetření v dětském věku, MR enterografie u dětí, specifika
Přihláška k účasti
Místo: Praha, FN Motol, Velká posluchárna
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, KZM FN v Motole, V úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
Více informací

X. radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 31.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Hrudník, muskuloskeletální systém.
Pořádá: RDO odd. Nemocnice Tábor a.s. ve spolupráci s RDO odd.Nemocnice na Homolce.
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, CSc.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Hrudník, muskuloskeletální systém - anatomie, patol.stavy a kazuistiky napříč spektrem zobrazovacích metod.
Podrobný program bude doplněn nejpozději do konce měsíce března.
Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Gyüre Gábor, RDO odd. Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, Tábor
Tel.: 381 607 200, 7201
Více informací

XIV. omyly v mamární diagnostice

Termín: 29.5.2014 - 30.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Zhoubný nádor prsu u žen ve fertilním věku.
Specifika diagnostiky prsu po estetických úpravách.
Kazuistiky.
Pořádá: Mamma centrum Háje BREAST UNIT PRAGUE
Odborný garant: prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Rámcový program: Problematika ca prsu u žen ve fertilním věku: - z pohledu mamodiagnostika, - z pohledu onkologa, - z pohledu gynekologa. Kazuistiky. Vyšetřovací algoritmy žen po estetických výkonech.
Místo: Hotel Skalský dvůr
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná, Mamma centrum Háje, Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 4
Tel.: 777 082 975
Více informací

Hands-on akademie CT kolonografie

Termín: 28.5.2014 - 29.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: CT kolonografie
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 ve spolupráci s Radiologickou společností ČLS JEP
Odborný garant: MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Kapacita účastníků: 15
Místo: Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
Více informací

XXX. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 23.5.2014 - 24.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu.
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická krajská nemocnice, a.s. a Radiologická klinika FN Hradec Králové.
Odborný garant: prim. MUDr. L. Ungermann, Ph.D.; prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.; prof. MUDr. A. Krajina, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Jubilejní 30. ročník setkání, které si zachovává již řadu let stejné schéma. V pátek jsou prezentovány kazuistiky z každodenní praxe, sobotní program je pak vyhrazen přednáškám postgraduálním, přehledovým. Sympozium je rozděleno na část pro lékaře a na část pro ostatní pracovníky radiodiagnostických oddělení nejenom z východočeské oblasti.
Místo: Hotel K-Triumf, Velichovky
Kontaktní adresa: leos.ungermann@nemocnice-pardubice.cz
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

EUROSON SCHOOL Thorax

Termín: 16.5.2014 - 17.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrasonografie hrudníku
Pořádá: 2. LF UK, Praha, EFSUMB
Odborný garant: doc. MUDr. M.Roček, MUDr. L. Mrázková
Počet hodin: 13
Kapacita účastníků: 45
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 3
Rámcový program: Ultrasonografie hrudníku - teorie i praktické procvičování.
Místo: Praha, FN Motol Praha 5
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE, Přednosta Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5 - Motol, Česká republika
Tel.: +420 224 438 100, 001
Fax: +420 224 438 120
E-mail: miloslav.rocek (@) fnmotol.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2014

Termín: 16.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění hlavy, krku, hrudníku a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Aleš Bílek
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Vyžádaná sdělení, kasuistiky a jiná volná sdělení, radiologický kvíz.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě
Tel.: +420 606 186 399, +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Traumatologický kongres

Termín: 15.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Spolupráce jednotlivých specialistů (traumatolog-intenzivista-radiolog- a další).
Intervenční radiologie v traumatologii.
Specifika traumat u dětí.
Celotělový protokol.
Studentská sekce.
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 150
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: +420 532 233 007
Více informací

Imaging visions 2014

Termín: 14.5.2014 - 15.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Nové zobrazovací techniky.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN v Plzni
Odborný garant: Prof. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., Prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 12
Rámcový program: 14. května - nové techlniky a klinická aplikace zobrazovacích metod 15. května - Junior imaging Visions
Místo: Darovanský dvůr u Plzně
E-mail: pejrimovska (@) fnplzen.cz
Více informací

Škola výpočetní tomografie

Termín: 12.5.2014 - 13.5.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazení hrudníku
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program:
Pondělí 12. května
14:00 – 15:30
Ferda J: MDCT hrudníku technika zobrazení
Ferda J: Hybridní metody zobrazení hrudníku
Ferda J: Staging karcinomu plic
16:00 – 18:00
Mírka H: Anatomie plic
Mírka H: Záněty plic
Mírka H: Poranění plic
Mírka H: Onemocnění mediastina
Úterý 13. května
8:00 – 9.30
Ferda J: Onemocnění aorty a plicnice
Ferda J: Zkratové vady srdce - CT a MR nálezy
Mírka H. Anatomie srdce
10:00 – 12:00
Mírka H Onemocnění mediastina
Baxa J: Techniky zobrazení srdce
Baxa J: Onemocnění myokardu
Baxa J: Onemocnění věnčitých tepen
Přihlášky ZDE.
Místo: Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK
Kontaktní adresa: Jaroslava Pejřimovská sekretariát KZM LF UK a FN Plzeň
Tel.: 377103436
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Lékařské ozáření v praxi

Termín: 6.5.2014

Základní téma: Objasnění problematiky nové legislativy, týkající se místních radiologických standardů a povinností provádět interní klinické audity.
Pořádá: Česká společnost pro zdravotnickou techniku.
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 28.4.2014 - 29.4.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Retroperitoneum a malá pánev u dětí nejen z pohledu dětského radiologa - ZRUŠENO!

Termín: 16.4.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Problematika retroperitonea a malé pánve u dětí.
Pořádá: KDR Fn a LF Brno
Odborný garant: doc.MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Diagnostika onemocnění retroperitonea a malé pánve u dětí. Mezioborová spolupráce.
Odborný program:
10-10.05 Zahájení
10.05-10.20 A. Seehofnerová (KDR FN Brno): Anatomie retroperitonea, UZ anatomie
10.20-10.40 I. Jíra,Z.Ráčilová (KDR FN Brno): Indikace vyšetřování ledvin dětí pomocí ionizujícího záření
10.40-11.00 J.Šenkyřík, J.Černý (KDR FN Brno): MRU
11.00-11.25 D.Pavlovská, Z.Ráčilová (KDR FN a LF Brno): Kongenitální anomálie urotraktu
11.25- 11.40 Z. Ráčilová (KDR FN Brno): Vzácné tumory ledvin u dětí
11.40-12.00 I.Červinková (KDR FN a LF Brno): Zánětlivá onemocnění urotraktu u dětí
Diskuze
Oběd
13.00-13.10 M.Jurkovičová (KDR FN Brno): Multicystická dysplazie a diferenciální diagnostika
13.10- 13.20 P.Zerhau (KDCHOT FN Brno): Možnosti řešení derivace moči po cystectomii
13.20-13.35  V.Mach (KDR FN Brno):Cystoidní léze - UZ versus CT
13.35- 13.50 J.Skotáková, D.Pavlovská,J.Šenkyřík, H.Geas-Abdel (KDR FN a LF Brno): Poranění urotraktu
13.50-14.10 H.Masaříková (KDR FN a LF Brno): Patologie nadledvin u dětí
14.10-14.30 V.Bajčiová (KDO FN Brno): Úskalí diagnostiky nádorů malé pánve u dětí a adolescentů
14.30-14.45 T.Pavlíková (KDR FN a LF Brno): Torze ovaria a diferenciální diagnostika raného dětského věku
14.45- 15.05 D.Pavlovská (KDR FN a LF Brno): Pancreatitis u dětí
15.30-16.30 Diskuze
Přestávka
Varia
Zakončení
K pasivní a aktivní účasti se přihlaste do 31.3.2014, kontaktní adresa: alena.pospisilova@fnbrno.cz. Na stejnou adresu pošlete název přednášky,která bude zařazena v bloku VARIA. Poplatek 100 Kč se platí v den konání akce (na místě). Akce je ohodnocena 5ti kredity ČLK. Čas konání: 10.00 hod. - 16.30 hod.
UPOZORNĚNÍ- ZMĚNA!
Vážené kolegyně a kolegové,
vzdělávací akce Retroperitoneum a malá pánev u dětí nejen z pohledu dětského radiologa 16.4.2014 se z důvodu malého zájmu ruší.

Místo: Dětská nemocnice (PDM) Černopolní 9, FN Brno, budova G, 2.podlaží (1.patro), přednášková síň Kliniky dětské radiologie
E-mail: alena.pospisilova (@) fnbrno.cz

Kurz neinvazivního zobrazování srdce - CT, MR

Termín: 7.4.2014 - 8.4.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Neinvazivní zobrazování srdce (MR a CT)
Pořádá: RDG Nemocnice Na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 16 uchazečů; 8 lékařů, 8 radiol. asistentů. Preferujeme dvojice lékař a asistent z jednoho pracoviště.
Rámcový program:
Pondělí

9.00-9.30 Úvod do anatomie a fyziologie včetně EKG (H. Malíková)
9.30-10.00 Technika kardio CT (EKG gating, vyšetřovací protokoly, tipy a triky)
(J. Weichet)
10.00-10.30 Přestávka
10.30-11.30 Technika MR srdce I (základní sekvence a vyšetřovací protokoly MR srdce) (J. Weichet)
11.30-12.00 Technika MR srdce II: tipy a triky alias co dělat, když něco nefunguje (J. Tintěra)
12.00-12.30 Diferenciální diagnostika ischemického a neischemického postižení (H. Malíková)
12.30-13.30 Oběd
13.30-15.30 Praktický blok (2 skupiny: lékaři čtení CT/MR vyšetření; radiol. asistenti praktický nácvik vyšetření srdce u přístrojů)
15.30-16.00 Přestávka
16.00- Analýza CT/MR nálezů s diskuzí
Úterý

8.00-10.00 Praktický nácvik vyšetření u přístrojů
10.00-10.30 Přestávka
10.30-11.00 CT koronarografie a kalciové skóre, korelace se selektivní koronarografií (J. Weichet)
11.00-11.30 Kardiochirurgické přístupy k revaskularizacím myokardu (Š. Černý)
11.30-12.00 Vrozené vývojové vady srdce I – vady, s kterými se můžeme setkat při každodenní práci (H. Malíková)
12.00-13.00 Oběd
13.00-13.45 Komplexní vývojové vady srdce a jejich operativa (pohled kardiochirurga) (Š. Černý)
13.45-14.15 Komplexní vývojové vady srdce (pohled radiologa) (J. Weichet)
14.15-14.30 Tumory srdce (J. Weichet, H. Malíková)
14.30 Diskuse, závěr
Cena kurzu: lékař člen RS a RaA - 1.000 Kč, lékař nečlen RS - 2.000 Kč.
Za odborný program kurzu a organizaci zodpovídají: MUDr. Hana Malíková Ph.D; MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
Kurz je již plně obsazen, případní zájemci hlaste se až na podzimní termín!

Místo: RDG nemocnice Na Homolce, Praha
E-mail: rdg (@) homolka.cz

XIV. Krakonošský CT kurz

Termín: 20.3.2014 - 21.3.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Retroperitoneum, pánev.
Pořádá: RS ČLS JEP, RDG klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Zobrazovací anatomie retroperitonea a pánve, postižení nadledvin, postižení ledvin a vývodných cest močových, cévy retroperitonea a pánve, mužská a ženská pánev, nádorové procesy retroperitonea, využití PET/CT, specifika dětského věku, trauma retroperitonea a pánve, intervenční výkony pod CT kontrolou.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15300 Praha 5
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

18. zasedání MR sekce

Termín: 18.3.2014 - 20.3.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování:
- vědecká sdělení
- kazuistiky
- přehledná výuková sdělení
- kvízy
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Krátká vědecká sdělení, kazuistiky, výuková postgraduální sdělení. Zahájení v úterý ve večerních hodinách, ukončení ve čtvrtek v poledne.
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika FN Brno Bohunice
Tel.: 532 233 008
Více informací

Telemedicína Brno 2014

Termín: 3.3.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Sdílení a zasílání zdravotnické dokumentace.
Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod (monitory - parametry, kalibrace, předpisy a doporučení).
Teleradiologie - quo vadis.
Počítač, diktafon nebo rozpoznávání hlasu - pro a proti.
Blok studentů.
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 150
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Tel.: +420 532 233 007
Více informací

Angiologické dny

Termín: 27.2.2014 - 1.3.2014

Místo: Praha 6, hotel Diplomat
E-mail: angiology (@) amca.cz
Více informací

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti

Termín: 27.2.2014

Základní téma: Infekce CNS a zobrazování krčních prostorů.
Pořádá: ČNRS
Přihlášky k aktivní účasti zasílejte do 7.2. 2014 na adresy elias@fnhk.cz nebo brezinova@fnhk.cz.
Místo: ÚVN, Praha, posluchárna C, Vzdělávací centrum ÚVN, pavilon F (ředitelství), vchod F2, 2. patro
E-mail: elias (@) fnhk.cz
Více informací

Specializační kurz - Základy radiologie / Novinky v radiologii

Termín: 27.1.2014 - 31.1.2014

Základní téma: Jde o akreditovaný povinný kurz specializačního vzdělávání. Tématem jsou základy radiologie – náplň podle vzdělávacích programů z roku 2005, 2009, 2011, včetně závěrečného testu nutného pro ukončení základního kmene podle vzdělávacího programu z roku 2011.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci a Radiologická klinika LF MU v Brně
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. / prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program: Ve dnech 27.–29.1.2014 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 30.–31.1.2014 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B1, přízemí.
Odborný program:
Pondělí 27.1.2014

Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování.
Zásady radiační ochrany, radiační dávka.
Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy.
Kontrastní látky, kontrastní metody.
Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý 28.1.2014
CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody.
MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody.
PACS, RIS a virtuální radiologie.
Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa 29.1.2014
Skiaskopicko – skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek 30.1.2014
Popis radiologického vyšetření.
Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Pátek 31.1.2014
Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy.
V případě, že budete chtít zajistit ubytování, se obraťte na: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 443 480, fax: 588 442 508, e-mail: jitka.grecmanova@fnol.cz.
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Bc. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, tř. Svobody 8, 776 21 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

Plzeňský den 2014

Termín: 23.1.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Novinky v radiodiagnostice a zobrazovacích metodách.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN v Plzni
Odborný garant: Prof. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., Prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 80
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 4
Odborný program:
Zahájení 10:00 hod.
Kreuzberg B., Ferda J., Kastner J.
10 let zkušeností s celotělovou magnetickou rezonancí
Ferdová E., Ferda J., Fínek J., Hora M., Hes O.
PET/CT s aplikací 18F-fluorocholinu u karcinomu prostaty
Kastner J., Ferda J., Hora M., Hes O.
3T MRI u karcinomu prostaty – klasifikace nálezů a strukturované hodnocení PI-RADS
Ferda J., Baxa J., Duras P., Šlauf F., Mírka H., Hromádka M., Moláček J., Čertík B., Třeška V.
MDCT v diagnostice akutních syndromů hrudní aorty
Baxa J., Ferda J., Šedivý J., Hromádka M.
MR vyšetření u pacientů s akutní myokarditidou - význam pro diagnostiku a sledování

Přestávka, občerstvení

Tupý R., Ferda J., Kastner J.
Difuzní zobrazení tkání na 3T MRI pomocí techniky RESOLVE
Baxa J., Tupý R., Rohan V., Černá, Ševčík P.
Přínos 4D CT angiografie při akutní ischemické cévní mozkové příhodě a možnost predikce úspěšnosti intravenózní trombolýzy
Ludvík J., Ferda J., Mírka H., Duras P., Šlauf F., Lysák D., Brůha P., Sutnar A., Třeška V.
Vývoj objemu jater po portální embolizaci a kontralaterální aplikaci kmenových buněk
Mírka H., Buriánek V., Korčáková E., Štajdlová K., Skalický T., Sutnar A., Liška V., Třeška V.
Perkutánní radiofrekvenční ablace jaterních nádorů – šestileté výsledky
Ferda J., Duras P., Šlauf F., Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Votavová M., Fínek J.
Radioembolizace jaterních nádorů mikročásticemi s 90-ytriem, naše zkušenosti
Místo: Šafránkův pavilón LFUK, Alej Svobody, Plzeň
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz

Ultrazvukový kurz - Čejkovice

Termín: 16.1.2014 - 18.1.2014

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření. Sonografie břicha a retroperitonea. Sonografie cév. Sonografie ostatních oblastí. Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den RS ČLS JEP

Termín: 12.12.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Aktuality z pražských radiodiagnostických pracovišť.
Pořádá: RDG klinika 3. LF UK a FNKV Praha.
Odborný garant: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Novinky v radiologii. Podrobný program bude zveřejněn po 15.11.2013.
Akce bude registrována ČLK v rámci celoživotního vzdělávání.
Místo: 3. LF UK Praha 10, Šrobárova 87
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Václav Janík, CSc. RDG klinika FNKV, Praha 10, Šrobárova 50, 100 34
Tel.: 267 162 400
E-mail: vaclav.janik (@) fnkv.cz
Více informací

24. kurz PTA

Termín: 19.11.2013 - 20.11.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Intervenční vaskulární radiologie
Pořádá: CSIR - Nadace prof. Rosche - ZRIR IKEM
Odborný garant: Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program: Přehled PTA v ČR, technický vývoj PTA a stentování periferních tepen, drug eluting balloons, drug eluting stents, volná sdělení.
Místo: Kongresový sál IKEM Praha
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc. ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 140 21
Tel.: 261364145
Fax: 241723251
Více informací

Mamografický workshop podruhé

Termín: 14.11.2013

Základní téma: Praktický přístup k hodnocení screeningové mamografie
Pořádá: Aura Medical s.r.o. a ZRIR-IKEM
Odborný garant: MUDr.Halka Bitmanová a MUDr.Regina Kutilová
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 70
Rámcový program: Praktický přístup k hodnocení screeningové mamografie; Klinicko-radiologicko-patologická korelace; Čtení mamografických snímků; Diskuzní panel a analýza kazuistik; Individuání řešení MMG u pracovních stanic
Z důvodu nízké kapacity akce doporučujeme max 2 lékaře z jednoho pracoviště.
Místo: IKEM, učebny II.patro
Kontaktní adresa: AURA Medical s.r.o., Praha 4, Marketa Hanáková
Tel.: 777 238 149
E-mail: marketa.hanakova (@) aura-group.cz

XVI. liberecké osteologické dny

Termín: 7.11.2013 - 8.11.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování pohybového aparátu
Pořádá: ZRIR IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, PhD
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 60
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Rámcový program: Zobrazování pohybového aparátu konvenčními a moderními metodami intervence na pohybovém aparátu
Místo: Liberec, Naivní divadlo
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Kurz neinvazivního zobrazování srdce - CT, MR

Termín: 4.11.2013 - 5.11.2013

Základní téma: Metody neinvazivního zobrazení srdce (CT a MR) a přehled základních diagnoz včetně dif. dg. rozvahy
Pořádá: Radiodiagnostické oddělení Nemocnice na Homolce
Odborný garant: Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Počet hodin: 13
Kapacita účastníků: 15
Odborný program:
Pondělí 4.11.2013

9.00-9.20 Anatomický úvod
9.20-9.40 Možnosti neinvazivní kardiologické diagnostiky (echokardiografie)
9.40-10.00 Možnosti invazivní kardiologické diagnostiky (koronarografie a ventrikulografie)
10.00-10.20 Indikace k MR a CT vyšetření z pohledu kardiologa
10.20-10.30 Diskuse
10.30-11.00 Přestávka
11.00-11.30 Technika CT kardio vyšetření
11.30-12.00 Technika MR kardio vyšetření
12.00-12.30 CT koronarografie
12.30-12.45 Diskuse
12.45-13.45 Oběd
13.45-14.00 Ischemická postižení myokardu v MR obraze
14.00-14.20 Neischemická postižení myokardu I.
14.20-14.40 Neischemická postižení myokardu II.
14.40-14.50 Diskuse
14.50-15.10 Přestávka
15.10-16.00 Nečastější kardiochirurgické operace a jejich komplikace v CT obraze
16.00-16.30 Komplexní vrozené srdeční vady v dospělosti - předoperační CT a MR zobrazení před reoperací selhávajících korekčních operací z dětství
16.00-… Diskuse
Úterý 5.11.2013

9.00-14.00 Nácvik u strojů – 2 skupiny MR a 1 CT (rotace dle domluvy)
Kurzovné 1.000 Kč.
Kapacita kurzu je již naplněna, další přihlášky nebudou přijímány!

Místo: Nemocnice na Homolce
E-mail: ivana.slezakova (@) homolka.cz

V. český neuroradiologický kongres

Termín: 16.10.2013 - 18.10.2013

Základní téma: Diagnostická a intervenční neuroradiologie
Pořádá: Česká neuroradiologická společnost
Odborný garant: MUDr. Tomáš Belšan, CSc., doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Diagnostická a intervenční neuroradiologie
Místo: Best Western Hotel Grand, Beroun
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Tomáš Belšan, CSc., doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., organizační zajištění Eurocongress Centre s.r.o.
Více informací

Lányiho neurorádiologické dni

Termín: 26.9.2013 - 27.9.2013

Základní téma: Podujatie je venované cievnym mozgovým príhodám, najčastejšej príčine invalidity pacientov. Veríme, že interdisciplinárny program Vám poskytne najnovšie poznatky a prehľad najdôležitejších aspektov diagnostiky a liečby hemoragických aj ischemických cievnych mozgových príhod.
Súčasťou podujatia bude možnosť sledovania intervenčných zákrokov v 3D kvalite.
Místo: Hotel Turiec, Martin, Slovensko
Více informací

XII. MR kurz

Termín: 19.9.2013 - 21.9.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Abdominální MR zobrazování
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 180
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15
Rámcový program: Abdominální MR zobrazování - jednotlivé oblasti, technika, diferenciální diagnóza nejčastějších postižení, tipy a triky
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, 62500, Brno
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz
Více informací

Škola výpočetní tomografie - Morava

Termín: 18.9.2013 - 19.9.2013

Program bude odpovídat české části pořádané v květnu v Plzni - viz. archiv akcí.
On-line přihláška zde.

Místo: Brno, Hotel Myslivna
Více informací

Oncologic Imaging - GALEN Advanced Course

Termín: 12.9.2013 - 13.9.2013

Odborný program: Program viz. stránky ESOR
Místo: Prague, Hotel IPVZ, Budějovická
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 6.9.2013 - 8.9.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha Zobrazovací anatomie Zobrazování gastrointestinálního traktu Zobrazování hepatobiliárního systému Náhlé příhody břišní Zobrazování ostatních onemocnění Základní intervenční techniky Diferenciální diagnostika.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková RDK FN Brno Jihlavská 20
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Motolský den pediatrické radiologie

Termín: 13.6.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Pediatrická radiologie v praxi. Skiagrafie, skiaskopie, UZ, CT a MR současnosti, realita X vize.
Pořádá: KZM FN v Motole, Praha
Odborný garant: Doc. MUDr. Roček Miloslav, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 70
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 5
Rámcový program: Skiagrafie, skiaskopie-nastavení přístroje pro vyšetření dětských pacientů. MCUG v denni praxi, up to date postupy, komunikace s dítětem před a během vyšetření. CT - indikace k vyšetření u dětí, nastavení přístroje pro vyšetření v dětském věku. MR - budoucnost pediatrické diagnostiky?
Místo: FN v Motole, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl KZM FN v Motole, V úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 224 438 101
Fax: 224 438 120
Více informací

XVIII. Pracovní sympozium CSIR

Termín: 30.5.2013 - 1.6.2013

Pořádá: CSIR
Odborný program: Předběžný odborný program ke stažení.
Místo: Grandhotel Pupp, Karlovy Vary
Více informací

XIII. Omyly v mammární diagnostice

Termín: 30.5.2013 - 31.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Korelace mamografie a patologických nálezů
Pořádá: Breast Unit Prague - Mamma centrum Háje
Odborný garant: prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Rámcový program: Korelace mamografie a patologických nálezů Mikrokalcifikace Prs po estetickém výkonu Kazuistiky
Místo: Hotel Skalský Dvůr
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná, 777 082 975 SPSH s. r. o., ing. Jana Brončková 608 547 337
Tel.: 608 547 337
Více informací

IX. radiologické dny Karla Chylíka

Termín: 25.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Multitématické
Pořádá: Radiologické odd.nemocnice Tábor a.s. ve spolupráci s IKEM
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Hrudník, GIT, skelet
Odborný program: Program ve formátu PDF.
bližší info, ubytování atd., na mailu, radiologickedny@nemta.cz
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí II.
Kontaktní adresa: Prim.MUDr.Gyüre Gábor Heřmánková 28. České Budějovice 37006 777 169 916
E-mail: radiologickedny (@) nemta.cz

XXIX. Východočeské radiologické sympozium

Termín: 24.5.2013 - 25.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu
Pořádá: Radiodiagnostické odd. Pardubická krajská nemocnice, a.s., Radiologická kl. FN Hradec Králové.
Odborný garant: prof. MUDr. P.Eliáš, CSc., prof. MUDr. A. Krajina, CSc., prim. MUDr. L. Ungermann, Ph.D.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Naše setkání s druhou nejdelší tradicí v rámci radiologických akcí (hned po ČRK) má v posledních letech ustálené schéma programu, který je rozdělen na sekci radiologických asistentů a sester a druhou sekci lékařů,jejichž program je v pátek věnován kazuistikám z každodenní praxe a v sobotu doškolování.
Místo: Hotel Jezerka, Seč
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Imaging visions 2013

Termín: 15.5.2013 - 16.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Uroradiologie a neuroradiologie - "state-of-the-art" a výhled do budoucna
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, LF UK v Plzni
Odborný garant: doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. a doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 20
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 20
Rámcový program: bude zveřejněn na www.radiologieplzen.eu
Místo: Darovanský dvůr u Plzně
Kontaktní adresa: sekretariát Kliniky zobrazovacích metod (FN Plzeň, alej Svobody 80, 30640 Plzeň), Jaroslava Pejřimovská
Tel.: 377 103 436
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Škola výpočetní tomografie

Termín: 13.5.2013 - 14.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Výpočetní tomografie - základy hodnocení
Pořádá: KZM Plzeň
Odborný garant: Prim. Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 50
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 16
Rámcový program:
Pondělí 13. května

14:00 -16:00
1. Historie výpočetní tomografie, konstrukce přístroje – J. Ferda
2. Skenovací parametry – H. Mírka
3. Rekosntrukční parametry – H. Mírka
4. Intravenózní aplikace kontrastní látky – H. Mírka
16:30 – 18:30

1. příprava trávicí trubice a endoluminální podání kontrastní látky – J. Baxa
2. denzitometrická analýza – J. Ferda
3. prostorová zobrazení – H. Mírka
4. postupy při analýze CT obrazu – J. Ferda

Úterý 14. května
8:00 – 10:00
1. zobrazení mozku, hlavy a krku – J. Ferda
2. zobrazení páteře a skeletu – J. Ferda
3. zobrazení hrudníku – H. Mírka
4. zobrazení srdce a cév – J. Baxa
10:30 – 12:30
1. zobrazení jater, pankreatu a sleziny – P. Eliáš / P. Dvořák
2. zobrazení gastrointestinálního traktu - J. Baxa
3. zobrazení ledvin a retroperitonea – P. Eliáš / P. Dvořák
4. test
Organizační zajištění a přihlášky cestou Contour s.r.o., Jana Řehořová, contour@volny.cz.
On-line přihlášení

Místo: Plzeň, Šafránkův pavilon LFUK, Alej Svobody
Kontaktní adresa: Prim. Doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN v Plzni, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

Škola CT

Termín: 13.5.2013 - 14.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Základní principy výpočetní tomografie - techniky vyšetřování a hodnocení.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, LF UK v Plzni
Odborný garant: doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. a doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 20
Kapacita účastníků: 60
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 20
Rámcový program: bude zveřejněn na www.radiologieplzen.eu
Odborný program: bude zveřejněn na www.radiologieplzen.eu
Kurz je akreditován LF UK v Plzni v rámci specializačního vzdělávání v oboru Radiologie a zobrazovací metody.
Místo: Plzeň
Kontaktní adresa: Oddělení specializačního vzdělávání: Děkanát LF UK v Plzni, Husova 3, Plzeň. Renáta Peteříková
Tel.: 377 593 463
E-mail: renata.peterikova (@) lfp.cuni.cz
Více informací

Paprsky Vysočiny 2013, fórum periferní radiologie

Termín: 10.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Diagnostika a staging nádorových onemocnění břicha
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: prim. MUDr. Aleš Bílek
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Odborný program: Podrobný program ke stažení pdf
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě
Tel.: +420 606 186 399, +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Euroson School 2013

Termín: 9.5.2013 - 11.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrasonografie hrudníku
Pořádá: 2. LF UK, Praha, EFSUMB
Odborný garant: doc. MUDr. M.Roček, MUDr. L. Mrázková
Počet hodin: 13
Kapacita účastníků: 45
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Ultrasonografie hrudníku - teorie i praktické procvičování
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE Přednosta Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 - Motol Česká republika
Tel.: 224 438 100, 001
Fax: 224 438 120
E-mail: miloslav.rocek (@) fnmotol.cz
Více informací

Imaging and Management of Whole Body Trauma

Termín: 3.5.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Imaging and Management of Whole Body Trauma
Pořádá: RDk FN Brno a LF Mu v Brně
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Odborný program: Finální program a on-line registrace naleznete na www.symma.cz/imaging.
Místo: Brno
Kontaktní adresa: SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, Kounicova 13, 602 00 Brno
E-mail: a.martinek (@) symma.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 22.4.2013 - 23.4.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu z roku 2011. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích a absolvování testu.
Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Dětský hrudník nejen z pohledu radiologa

Termín: 10.4.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Problematika dětského hrudníku
Pořádá: Dětská nem.FN Brno a LF MU Brno
Odborný garant: doc.MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Pneumopatie, vrozené vývojové vady, kardiovaskulární systém, nádorová onemocnění (plic, mediastina, hrudníku), cizí tělesa, varia (kazuistiky).
Účastnický poplatek 100,- Kč.
Místo: Dětská nemocnice,Černopolní 9, Brno
Tel.: 532 234 543
Fax: 532 234 707
E-mail: alena.pospisilova (@) fnbrno.cz
Více informací

9. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance

Termín: 4.4.2013 - 5.4.2013

Základní téma:
Funkční MR v neurovědách.
Funkční MR metodologie.
Pořádá: Univerzita Palackého v Olomouci
Odborný garant: Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Přednášky a postery na uvedená témata.
Vědecký sekretariát:
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
tel. 588 443 419
email phlustik(@)upol.cz
Termín pro přihlášení: 28.2.2013.
Přihlášky naleznete na uvedené webové adrese

Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Konferenční servis UP v Olomouci, Mgr. Hana Kroupová, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
Tel.: 585 631 054, 734 237 091
Fax: 585 222 802
E-mail: hana.kroupova (@) upol.cz
Více informací

XIII. Krakonošský CT kurz

Termín: 21.3.2013 - 22.3.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Abdomen: parenchymové orgány, trávicí trubice, břišní dutina
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15300 Praha 5
Tel.: 602 386 684
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

17. zasedání MR sekce

Termín: 19.3.2013 - 21.3.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování
Pořádá: MR sekce ČRS a Radiologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Krátká vědecká sdělení, kazuistiky, výuková postgraduální sdělení. Zahájení v úterý ve večerních hodinách, ukončení ve čtvrtek v poledne.
Místo: Harrachov - hotel Sklář
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
E-mail: marek (@) mechl.cz
Více informací

Specializační kurz - Radiační ochrana při nakládání se zdroji ionizujícího záření

Termín: 31.1.2013 - 4.2.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Akreditovaný kurz pro lékaře ve specializační přípravě dle vzdělávacích programů nutný ke splnění podmínek pro ukončení základního kmene
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, LF UK v Plzni
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 30
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Bude zvěřejněn na www.radiologieplzen.eu.
Místo: Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň-Lochotín
Kontaktní adresa: Děkanát LF UK v Plzni: Renáta Peteříková
Tel.: 377 593 463
E-mail: renata.peterikova (@) lfp.cuni.cz
Více informací

Plzeňský den

Termín: 24.1.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Tradiční odborná akce Kliniky zobrazovacích metod
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN Plzeň
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 2
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Kompletní program na www.radiologieplzen.eu.
Součástí akce je občerstvení o přestávce a oběd na závěr.
Místo: Šafránkův pavilon, LF UK Plzeň
Kontaktní adresa: doc.MUDr.Jiří Ferda,Ph.D., ferda@fnplzen.cz Jaroslava Pejřimovská, pejrimovskaj@fnplzen.cz
Tel.: 377 103 436
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Specializační kurz - Základy radiologie/novinky v radiologii

Termín: 21.1.2013 - 25.1.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Akreditovaný kurz pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Radiologie a zobrazovací metody nutný pro splnění podmínek k zakončení základního kmene včetně závěrečného testu.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, LF UK v Plzni
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 40
Rámcový program: Bude zveřejněn na www.radiologieplzen.eu
Místo: Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň-Lochotín
Kontaktní adresa: Děkanát LF UK v Plzni: Renáta Peteříková
Tel.: 377 593 463
E-mail: renata.peterikova (@) lfp.cuni.cz
Více informací

Základy radiologie / Novinky z radiologie

Termín: 21.1.2013 - 25.1.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Jde o akreditovaný povinný kurz specializačního vzdělávání. Tématem jsou základy radiologie – náplň podle vzdělávacích programů z roku 2005, 2009, 2011, včetně závěrečného testu nutného pro ukončení základního kmene podle vzdělávacího programu z roku 2011.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci a Radiologická klinika LF MU v Brně
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. / prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 40
Rámcový program: Ve dnech 21.–23.1.2013 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 24.–25.1.2012 proběhne druhá část kurzu v posluchárně Radiologické kliniky ve FN Olomouc, budova B1, přízemí.
Odborný program:
Pondělí 21.1.2013
Vznik a vlastnosti rentgenového záření, jeho účinky včetně nežádoucích, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování.
Zásady radiační ochrany, radiační dávka.
Skiagrafie, skiaskopie, tomografie, zonografie, DSA – technické principy.
Kontrastní látky, kontrastní metody.
Sonografie – princip, indikace a kontraindikace, terminologie.
Úterý 22.1.2013
CT – princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody.
MR - princip, indikace a kontraindikace, terminologie, nové metody.
PACS, RIS a virtuální radiologie.
Scintigrafie, SPECT a PET včetně CT.
Středa 23.1.2013
Skiaskopicko – skiagrafická vyšetření – technika, indikace a kontraindikace, provádění vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy.
Čtvrtek 24.1.2013
Popis radiologického vyšetření.
Prostý snímek hrudníku a břicha – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Pátek 25.1.2013
Prostý snímek skeletu – technika vyšetření, rentgenová anatomie, normální nález, indikace a kontraindikace, terminologie (obecná symptomatologie změn na snímku), základní patologické stavy.
Vylučovací urografie – technika, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, základní patologické stavy. Závěrečný test.
Přihláška na kurz
V případě, že budete chtít zajistit ubytování, se obraťte na: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 443 480, fax: 588 442 508, e-mail: jitka.grecmanova@fnol.cz

Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Bc. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, tř. Svobody 8, 776 21 Olomouc, tel. 585 632 065, 585 632 064, email iveta.eliskova@upol.cz , blanka.dolezelova@upol.cz

Ultrazvukový kurz - Čejkovice

Termín: 17.1.2013 - 19.1.2013

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření Sonografie břicha a retroperitonea Sonografie cév Sonografie ostatních oblastí Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den RS ČLS JEP

Termín: 13.12.2012

Základní téma: Aktuality z pražských radiologických pracovišť
Pořádá: RDG klinika 3 LFUK a FNKV Praha 10
Odborný garant: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 50
Rámcový program: Aktuální problematika řešená na pražských pracovištích RDG, NM a IR v roce 2012
Akce bude registrována ČLK v rámci celoživotního vzdělávání.
Místo: 3 LF UK Praha 10, Ruská 87
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Václav Janík, CSc., RDG klinika FNKV, Praha 10, Šrobárova 50, 100 34
Tel.: 267 162 400
E-mail: vaclav.janik (@) fnkv.cz
Více informací

Workshop Ozonoterapie při léčbě bolestí zad

Termín: 12.12.2012

Základní téma: Ozonoterapie při léčbě bolestí zad.
Praktický workshop pro specialisty různých odborností zabývajících se léčbou bolestí zad.
Pořádá: SurGal Clinic, Brno
Odborný garant: prim. MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 15
Rámcový program: Principy účinku, formy aplikace, úspěšnost, komplikace metody, porovnání s jinými alternativami léčby. Praktické zkušenosti, problémové případy.
Místo: Přednáškový sál SurGal Clinic, Drobného 38, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Prim. MUDr. Jan Křístek, Ph.D., Oddělení zobrazovacích metod SurGal Clinic, sr.o. Drobného 38-40 602 00 Brno
Tel.: 542 149 309
E-mail: kristek (@) surgalclinic.cz

Imaging Visions 2012

Termín: 12.12.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Současné možnosti zobrazovacích metod s výhledem do blízké budoucnosti
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod, Plzeň
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Počet hodin: 2
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Kompletní program sympózia na www.radiologieplzen.eu.
Na sympózium je volný přístup bez registrace a poplatku. Akce se koná v novém pavilonu Onkologie v areálu FN Plzeň na Lochotíně.
Místo: FN Plzeň - pavilon Onkologie
Kontaktní adresa: ferda@fnplzen.cz, baxaj@fnplzen.cz
Více informací

Podzimní odborná schůze České neuroradiologické společnosti

Termín: 22.11.2012

Základní téma: Novinky v onemocnění bílé hmoty, degenerativní a metabolická postižení.
Diagnostika a léčba mozkových aneuryzmat.
Pořádá: dr. Ladislava Janoušková, CSc.
Odborný garant: Výbor ČNRS, prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 6
začátek v 10.30. Přihlášky k aktivní účasti: do 9.11. 2012.
Místo: Kongresový sál Nemocnice Na Homolce
Kontaktní adresa: Romana Březinová, sekretariát RDG kliniky FNHK
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz
Více informací

Neuroradiologický seminář

Termín: 16.11.2012

Základní téma: Sledování pacientů léčených natalizumabem a včasná diagnostika PML
Pořádá: Biogen Idec (Czech Republic), s.r.o.
Odborný garant: As. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 70
Odborný program:
1. Early differential diagnosis of PML by MRI

Mike p. Wattjes, MD, Ph.D. VU University Medical Center, Dept. of Radiology, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands
2. Sledování pacientů léčených natalizumabem z pohledu radiologa
Doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D., Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3. Sledování pacientů léčených natalizumabem z klinického pohledu
As. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Profesní zájem o vyšetřování pacientů s roztroušenou sklerózou Potvrzení účasti na e-mail daniela.gdovinova@biogenidec.com
Místo: Hotel Angelo, Radlická 3216/1g, Praha 5 - Smíchov
Kontaktní adresa: Mgr. Daniela Gdovinová Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4
Tel.: 255 706 205, mobil 733 120 474
Fax: 255 706 229
E-mail: daniela.gdovinova (@) biogenidec.com
Více informací

XV. Liberecké osteologické dny

Termín: 8.11.2012 - 9.11.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Muskuloskeletální zobrazování
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 70
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Rámcový program: Traumatologie a patol. obrazy pohybového aparátu, přehledné přednášky, kazuistiky
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

1. Slovensko-Český MR kurz

Termín: 25.10.2012 - 27.10.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Základy MR zobrazování
Pořádá: SRS a ČRS
Odborný garant: prof. Bilický, doc. Mechl
Počet hodin: 9
Kapacita účastníků: 80
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 9
Odborný program: Štvrtok - Čtvrtek 15:00 – 16:30 Základní principy – Tintěra J. 16:30 – 17:00 prestávka - přestávka 17:00 – 17:45 Hardware MR - Mechl M. 17:45 – 18:30 Kontrastní látky - Mechl M. Piatok - Pátek 8:30 – 9:00 Sekvence SE - Tintěra J., Vymazal J. 9:00 – 10:00 Sekvence GE, IR - Tintěra J., Mechl M. 10:00 – 10:30 prestávka - přestávka 10:30 – 11:15 Ultrarychlé sekvence – Tintěra J., Vymazal J. 11:15 – 12:00 Potlačení/zvýraznění MR signálu – Tintěra J., Vymazal J. OBED 12:00 – 14:00 14:00 – 14:45 Paralelní techniky – Tintěra, Vymazal J. 14:45 – 15:30 Artefakty v MR obraze – Tintěra J., Vymazal J. 15:30 – 16:00 prestávka - přestávka 16:00 – 16:45 MR angiografie – Tintěra J., Vymazal J. 16:45 – 17:30 DWI, DTI – Tintěra J., Mechl J. 17:30 – 18:00 Nomenklatura sekvencí, protokoly – Mechl M. Sobota 8:30 – 9:15 fMRI - Tintěra 9:15 – 10:00 Perfúzne MR – Belan V. 10:00 – 10:45 Intervencie pod MR – Lehotská V., Bilický J. 10:45 – 11:30 Diskuse
Podrobné informace a přihláška ke stažení
Místo: Smolenice, SR
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

XXXVIII. český radiologický kongres

Termín: 10.10.2012 - 12.10.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 32
Kapacita účastníků: 500
Rámcový program: Přehledová a vědecká sdělení
Místo: Olomouc, NH hotel
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o. Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
Fax: 257 910 341
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

ESMRMB 2012 Congress

Termín: 4.10.2012 - 6.10.2012

Místo: Lisbon/PT
Více informací

XI. MR kurz

Termín: 20.9.2012 - 22.9.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: MR muskuloskeletálního systému
Pořádá: RDK LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 180
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15
Rámcový program: MR zobrazování muskuloskeletálního systému - jednotlivé oblasti, technika, diferenciální diagnóza nejčastějších postižení, tipy a triky
Odborný program: Bude na počátku roku 2012 Odpovídá kurzu MR dle vzdělávacího programu pro všeobecnou radiologii
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, 62500, Brno
Tel.: 532 233 008
Více informací

Update in Abdominal and Urogenital Imaging

Termín: 6.9.2012 - 8.9.2012

Místo: Bruges, Belgium
Více informací

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 30.8.2012 - 2.9.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program:
Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha
Zobrazovací anatomie
Zobrazování gastrointestinálního traktu
Zobrazování hepatobiliárního systému
Náhlé příhody břišní
Zobrazování ostatních onemocnění
Základní intervenční techniky
Diferenciální diagnostika
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková RDK FN Brno Jihlavská 20
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Motolský den prenatální diagnostiky

Termín: 14.6.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Prenatální diagnostika
Pořádá: KZM a 2.LF FN v Motole, Sekce pediatrické radiologie, RS ČLK JEP
Odborný garant: Doc. MUDr. Roček Miloslav, CSc.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program:
Nové trendy zobrazení a vyšetření CNS prenatálně
Vyšetření GIT prenatálně
Indikace k fetálnimu MR zobrazení
Srovnání ultrazvuku a MR fetálního mozku
MR nitrohrudních a nitrobřišních orgánů
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Martin Kynčl, FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz
Více informací

ESGAR 2012

Termín: 12.6.2012 - 15.6.2012

Místo: Edinburgh, UK
Více informací

Východočeské radiologické sympozium

Termín: 8.6.2012 - 9.6.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu
Pořádá: Radiologická klinika FN Hradec Králové, Radiodiagnostické oddělení Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.; prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.; prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
Počet hodin: 9
Kapacita účastníků: 300
Rámcový program: Kazuistiky z každodenní praxe na pracovištích RDG aneb co se povedlo nebo nepovedlo
Místo: Zámek Hrubá Skála
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

12. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 31.5.2012 - 1.6.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Komplexní diagnostika prsní žlázy
Pořádá: SPSH s.r.o
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 230
Rámcový program:
Patologické korelace mamografických obrazů
Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě karcinomu prsu
Standardy komunikace s pacientem
Místo: Skalský dvůr, kraj Vysočina
Kontaktní adresa: ing. Jana Brončková, MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD
Tel.: 608 547 337, 777 777 144
Více informací

Radiologické dny Tábor - AKCE ZRUŠENA!

Termín: 26.5.2012

Akce zrušena.

Škola CT Morava

Termín: 17.5.2012 - 18.5.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: CT diagnostika hrudníku, kardiovaskulárního systému, páteře a skeletu
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Odborný garant: Prim. Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 14
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: CT nádorů plic, CT intersticiálních plicních procesů, CT plicních zánětů, CT mediastina, CT traumat hrudníku, CT srdce, CT aorty, CT periferních končetinových cév, CT žilního systému, CT páteře, CT kloubů a měkkých tkání
kurzovné 500 Kč
určeno pro lékaře v předatestační přípravě
KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA

Místo: Šlapanice u Brna
Kontaktní adresa: Prim. Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD., organizační zajištění Contour s.r.o.,
Více informací

GALEN Foundation Course - Breast Imaging

Termín: 10.5.2012 - 12.5.2012

Místo: Prague, Czech republic
Více informací

ISMRM 20th Annual Meeting

Termín: 5.5.2012 - 11.5.2012

Místo: Melbourne, Australia
Více informací

Paprsky Vysočiny 2012, Fórum periferní radiologie

Termín: 4.5.2012 - 5.5.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie poranění hrudníku, břicha a pánve
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: MUDr. Aleš Bílek
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program:
1. Vyžádaná sdělení:
 a) Radiologie poranění hrudníku (plic, hrudní stěny a bránice, srdce a velkých cév)
 b) Radiologie poranění břicha (jater a sleziny, pankreatobiliárního traktu, GITu)
 c) Radiologie poranění pánve (gyneko a urotraktu, MSK pánve)
2. Kasuistiky a jiná volná sdělení nejen na letošní téma
3. Radiologický kvíz
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě
Tel.: +420 606 186 399, +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Solidní nádory u dětí, sekundární nádory u dětí

Termín: 25.4.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Problematika solidních nádorů u dětí, problematika sekundárních náforů u dětí
Pořádá: KDR FN Brno, LF MU Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 50
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: bude upřesněn, začátek 10.00 hod., zakončení 17.00 hod.
Do konce února 2012 je možné se přihlásit k aktivní i pasivní účasti.
Místo: Brno
Kontaktní adresa: KDR PDM FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno
Více informací

Sympozium Radiologie hrudníku

Termín: 23.4.2012 - 24.4.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, kazuistiky
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Přehledová a vědecká sdělení
Místo: Čeladná, Hotel Prosper
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Symposium – CEUS 2012 - Contrast Enhanced Ultrasound and New Technologies

Termín: 20.4.2012 - 22.4.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuk - kontrast, nové technologie
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 9
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: www.ceus.cz
Místo: Praha, hotel Pyramida
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

Škola CT Čechy

Termín: 19.4.2012 - 20.4.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: CT diagnostika hrudníku, kardiovaskulárního systému, páteře a skeletu
Pořádá: KZM LFUK a FN v Plzni
Odborný garant: Prim. Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 14
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program: CT nádorů plic CT intersticiálních plicních procesů CT plicních zánětů CT mediastina CT traumat hrudníku CT srdce CT aorty CT periferních končetinových cév CT žilního systému CT páteře CT kloubů a měkkých tkání
Kurzovné: 500 Kč
určeno pro lékaře v předatestační přípravě
ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Místo: Plzeň
Kontaktní adresa: Prim. Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD, KZM Plzeň
Více informací

Magnetická rezonance prsu

Termín: 12.4.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Jednodenní seminář, který se cíleně věnuje obecné charakteristice MR vyšetřování prsu a základními vyšetřovacími protokoly.
Je pořádán zejména pro lékaře a RA z MR pracovišť, které provádějí nebo chtějí provádět toto vyšetření (v ČR i SR).
Pořádá: RDG odd. MOÚ
Odborný garant: Bartoňková, Schneiderová
Počet hodin: 6
Kapacita účastníků: 80
Rámcový program:
1. Obecná charakteristika MR vyšetření prsu
2. Základní sekvence
3. Základní protokoly
4. Hodnocení MR obrazu prsu
5. Indikace MR prsu
6. STX biopsie pod MR kontrolou
Přednášející: MUDr. Monika Schneiderová, MUDr. Josef Bárta
Místo: Brno, MOU
Kontaktní adresa: MUDr. Helena Bartoňková, RDG odd., MOÚ, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Tel.: 543 136 010, 543 136 000
Více informací

XII. Krakonošský CT kurz

Termín: 22.3.2012 - 24.3.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Srdce, cévy hrudníku, mediastinum
Pořádá: RS ČLS JEP a Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 14
Rámcový program:
- vyšetřovací protokoly - MDCT koronárních tepen, srdce, aorty, plicní vaskularizace, mediastina
- anatomie a funkční aspekty zobrazování kardiovaskulárního systému hrudníku
- zobrazovací anatomie mediastina
- postižení koronárního řečiště
- postižení srdce - indikace k MDCT a nejčastější patologické stavy
- akutní plicní embolizace, chronická trombembolická plicní hypertenze
- zobrazení plicních žil před ablačními výkony
- netraumatické a traumatické postižení hrudní aorty
- úloha MDCT při sledování stavů po operacích vrozených srdečních vad v dětském a dospělém věku
- zobrazení horních dýchacích cest
- patologické procesy jícnu
- ložiskové postižení mediastina v dětském a dospělém věku
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 212, 15300 Praha 5
Tel.: 602 386 684
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

16. vědecké zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 20.3.2012 - 22.3.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 6
Rámcový program: Krátká sdělení - vědecká,kazuistiky,informace z pracovišť Přehledná výuková sdělení Přednáška Davida Horáka
Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Více informací

Telemedicína Brno 2012

Termín: 19.3.2012 - 20.3.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: 1. Diagnostické pracovní stanice - požadavky na software, hardware, srovnání, praktické ukázky
2. Radiologické informační systémy - současný stav, komunikace, legislativa
3. Virtuální radiologie v praxi a ve výuce
4. Varia
Pořádá: Radiologická kllinika LF MU a FN Brno a Komise pro PACS a telemedicínu RS
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:
Pondělí 19.3.2012
10:00 – 12:00 Radiologické informační systémy - všeobecné požadavky, současný stav 13:00 – 14:30 Prezentace RIS 15:00 – 17.30 Diagnostické pracovní stanice - typy, srovnání a prezentace
Úterý 20.3.2012
8:30 – 10:00 Virtuální radiologie v praxi a ve výuce 10:30 – 12:00 Varia
Místo: Brno
Kontaktní adresa: RDK FN Brno
Více informací

ECR 2012

Termín: 1.3.2012 - 5.3.2012

Místo: Austria Center Vienna, Rakousko
Více informací

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti

Termín: 16.2.2012 10:30

Základní téma: Zobrazování postižení baze lební
Nevaskulární intervence na páteři
Pořádá: Výbor ČNRS, prim. MUDr. T. Belšan, CSc., doc. MUDr. F. Charvát, Ph.D.
Přihlášky k akativní úpčasti zasílejte nejpozději do konce ledna
Místo: Přednáškový sál ÚVN Praha - Střešovice
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz
Více informací

Plzeňský den 2012

Termín: 26.1.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Novinky v radiodiagnostice
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN Plzeň
Odborný garant: Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7
Rámcový program: Dva bloky po 6 přednáškách
Místo: Plzeň
Kontaktní adresa: Jaroslava Pejřimovská
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Předatestační Kurz základů radiologie / Novinky z radiologie

Termín: 23.1.2012 - 27.1.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Základy radiologie - náplň podle platného vzdělávacího programu.
Jde o akreditovaný povinný kurz specializačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci a Radiologická klinika LF MU v Brně
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. / prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 40
Rámcový program: Ve dnech 23.–25.1.2012 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). 26.–27.1.2012 proběhne druhá část kurzu v učebně Ústavu radiologických metod ve FN Olomouc, budova B1, přízemí.
Kurzovné: 2.000Kč
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 443 480
Fax: 588 442 508
E-mail: jitka.grecmanova (@) fnol.cz
Více informací

Ultrazvukový kurz - Čejkovice

Termín: 19.1.2012 - 21.1.2012

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody
Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 150
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Rámcový program:
Princip sonografie, techniky vyšetření
Sonografie břicha a retroperitonea
Sonografie cév
Sonografie ostatních oblastí
Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den RS ČLS JEP

Termín: 15.12.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: aktuality z pražských radiodiagnostických pracovišť
Pořádá: RDG klinika 3 LF UK a FNKV Praha
Odborný garant: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 50
Akce registrována ČLK v rámci celoživotního vzdělávání.
Místo: Praha 10, 3 LF UK, Šrobárova 87
Kontaktní adresa: doc. MUDr. Václav Janík, CSc., RDG klinika FNKV, Praha 10, Šrobárova 50, 100 34
Tel.: 267 162 400
E-mail: janik (@) fnkv.cz
Více informací

Workshop MRS a fMRI

Termín: 14.12.2011 - 16.12.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Teorie a praxe MR spektroskopie a funkčního MR zobrazování pro radiology
Pořádá: IKEM Praha, Nemocnice na Homolce Praha
Odborný garant: ing. J. Tintera, CSc.
Počet hodin: 30
Kapacita účastníků: 30
Rámcový program:

14.12. středa: MR spektroskopie (IKEM)
8.00-13.00 Principy MRS, základní sekvence, kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení, klinické aplikace
13:30-18.00 Praktická měření na MR tomografech 1,5T a 3T

15.12. čtvrtek: funkční MRI (IKEM)
8.00-13.00 Principy a základy fMRI, techniky, sekvence, stimulace, vyhodnocení. Klinická zaměření na před-operační plánování a aplikace v psychiatrii
13:30-18.00 Praktická měření na MR tomografech 1,5T a 3T 16.12.

pátek: funkční MRI (Homolka)
8.00-13.00 Pokročilé metody fMRI, DTI. Klinické aplikace zaměřené na před-operační výkony a neurologii.
13:30-18.00 Praktická měření na 1,5T


Poplatek:
400,- MRS (1 den)
600,- fMRI (2 dny)
celkově 1000,-

Místo: IKEM Praha, Nemocnice na Homolce Praha
Kontaktní adresa: ing. Jaroslav Tintěra, CSc., IKEM, ZRIR, Vídeňská 1958/9, Praha 4
Tel.: 606 56 17 14
Více informací

PTA kurz

Termín: 22.11.2011 - 23.11.2011

Akce je garantována RS
Pořádá: CSIR - Nadace J Rösche - ZRIR IKEM
Odborný garant: CSIR, Prof. MUDr. J. Peregrin, CSc.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 16
Rámcový program: PTA, cévní intervence
Místo: IKEM, Praha
Kontaktní adresa: Jan Peregrin, ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4
E-mail: jape (@) medicon.cz

Principy a vyšetřovací techniky MR zobrazování

Termín: 3.11.2011 - 5.11.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Kurz je určen pro radiologické asistenty, lékaře a techniky, kteří pracují nebo budou pracovat na MR odděleních. Je koncipován jako teoretická a praktická příprava pro využití MR technologií pro vyšetřování pacientů. Posluchači získají teoretické i praktické znalosti potřebné pro samostatnou práci na MR pracovišti.
Pořádá: IKEM Praha a MR sekce
Odborný garant: ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
Počet hodin: 30
Kapacita účastníků: 50
Odborný program:

Blok 1 (témata 1.-3.) (6 hodin)
1.Kontrast obrazu MR a základní měřící sekvence pro MRI
2.Principy měření a rekonstrukce obrazu, vlastnosti k-prostoru
3.Protokoly a způsoby vyšetření muskuloskeletálního aparátu

Praktická část 1 (4 hod)
Vyšetření MSK na přístrojích:
-Uživatelé Siemens: tomografy Avanto 1.5T a Trio 3T – IKEM
-Uživatelé Philips: firemní konzole Philips – IKEM
-Uživatelé GE: tomograf GE Signa – FTN

Blok 2 (témata 5.-7.) 6 hodin
4.Sekvence pro MRI, principy a akronymy
5.Závislost kvality MR obrazu na parametrech sekvence
6.Artefakty v MR obraze
7.Protokoly a způsoby vyšetření CNS

Praktická část 2 (4 hod)
Vyšetření CNS na přístrojích:
-Uživatelé Siemens: tomografy Avanto 1.5T a Trio 3T – IKEM
-Uživatelé Philips: firemní konzole Philips – IKEM
-Uživatelé GE: tomograf GE Signa – FTN

Blok 3 (témata 8.-12.) (6 hodin)
8.Principy MR angiografie (MRA)
9.Kontrastní látky pro MR
10.Metody vyšetření srdce a měření průtoku
11.Vyšetřovací postupy v abdominální a hrudní oblasti
12.Vyšetřovací postupy v oblasti malé pánve

Praktická část 3 (4 hod)
Vyšetření hrudníku, břicha a malé pánve na přístrojích:
-Uživatelé Siemens: tomografy Avanto 1.5T a Trio 3T – IKEM
-Uživatelé Philips: firemní konzole Philips – IKEM
-Uživatelé GE: tomograf GE Signa – FTN

Účastnický poplatek (zahrnuje náklady výuky, pronájem sálu, techniky, občerstvení apod.)
člen MR sekce ČRS 1800,- Kč, nečlen MR sekce ČRS 3600,- Kč
storno poplatky do 28. 9.2011 včetně 50%, po 28. 9. 2011 100%.
Všechny platby musí být provedeny před registrací v IKEM, při registraci platby v hotovosti nepřijímáme!
Název účtu: SRLA ČR, Číslo účtu: 0571517329/0800 Variabilní symbol: 20111103 Specifický symbol: vaše členské číslo v SRLA nebo datum narození:rok, měsíc, den,ve tvaru: r r r r m m d d

Místo: Praha, IKEM
Kontaktní adresa: ing. Jaroslav Tintěra, CSc., IKEM, Vídeňska 1958/9, Praha 4
Tel.: 606 56 17 14
E-mail: ceda (@) medicon.cz
Více informací

XIV. Liberecké osteologické dny

Termín: 3.11.2011 - 4.11.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Muskuloskeletální zobrazování
Pořádá: IKEM Praha
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 70
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Rámcový program: Traumatologie a patol. obrazy pohybového aparátu, přehledné přednášky, kazuistiky
Místo: Liberec, Naivní divadlo
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

IV. český neuroradiologický kongres

Termín: 13.10.2011 - 14.10.2011

Základní téma: 1. Diagnostika a terapie CMP s návazností na iktová centra. Interdisciplinární přístup s využitím zkušeností radiologů, intervenčních radiologů, neurologů, neurochirurgů, intenzivistů a rehabilitačních pracovníků.
2. Pokročilá diagnostika mozkových TU: Difůze, perfůze, spektroskopie, traktografie a následná diskuze s neurochirurgy.
Pořádá: Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP a KZ a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Odborný garant: prof.MUDr. Pavel Eliáš, CSc., prim.MUDr.Milouš Derner, doc.MUDr. Martin Sameš, CSc.
Počet hodin: 13
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Rámcový program:

Středa 12. 10. 2011
16:00-20:00
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
18:00-20:00 Jednání výboru ČNRS ČLS JEP

Čtvrtek 13. 10. 2011
08:00-18:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
10:00-18:00 Z A H Á J E N Í (prof. Eliáš, prim. Derner)

Téma: Diagnoza a léčba CMP

I. Logistika ZS Ústeckého kraje u pacientů s CMP
II. Léčba iktů neurology
III. Chirurgická léčba iktů
IV. Úloha anesteziologa při dg a terapii CMP
V. Rehabilitace pacientů po CMP-ergoterapie
VI. Stav iktových center v ČR - jsou smysluplně využitá?
VII. Diagnostika u akutní CMP
VIII. Terapeutické okno pro trombolýzu-existuje?
IX. Léčba ischemických iktů intervenčními radiology
Kazuistiky z praxe
X. Nonischemické CMP-diagnostika, terapie

20:00 Společenský večer

Pátek 14. 10. 2011

08:00-12:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

09:00-18:00 Diagnostika mozkových tumorů

I. Co chce neurochirurg
II. Radiochirurgie
III. Onkologie
IV. Klasická diagnostika mozkových gliomů
Pokročilá diagnostika gliomů:
V.Traktografie
VI. DW,ADC
VII. Perfůzní vyšetření mozkových gliomů
VIII. Funkční MRI IX. Spektroskopie
X. Shrnutí pokročilých zobrazovacích metod gliomů - existuje standard?
XI. Peroperační UZ
XII. Peroperační MRI
XIII. Sledování tumorů
Odborný program: Odborný program ke stažení ve formátu PDF
Pro zapojení co největšího počtu účastníků plánujeme co největší využití hlasovacího zařízení ve spolupráci s přednášejícími, kteří by měli mít v každé přednášce zařazen kvíz.
Organizační zajištění (sekretariát): Eurocongress Centre s.r.o. Ivana Zelenková GSM: +420 777 275 729 Tel.: +420 241 773 244 Fax.: +420 244 913 127 E-mail: eurocongress@grbox.cz www.eurocongress.cz

Místo: Clarion congress hotel v Ústí nad Labem
Kontaktní adresa: Odborné informace: MUDr. Milouš Derner, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 113 168
E-mail: milous.derner (@) mnul.cz
Více informací

ESMRMB 2011

Termín: 6.10.2011 - 8.10.2011

28th Annual Scientific Meeting
Místo: Leipzig, DE
Více informací

Diseases of the Abdomen and Pelvis

Termín: 29.9.2011 - 2.10.2011

An Interactive Course in Diagnostic Imaging Preliminary Program
Místo: Mykonos, Greece
E-mail: info (@) idkd.org
Více informací

Euroson School

Termín: 23.9.2011 - 24.9.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Sonografie hrudníku
Pořádá: EFSUMB
Odborný garant: Doc. MUDr.Miloslav Roček, CSc., MUDr. Lenka Mrázková, Prof. Dr.med. Gebhard Mathis
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 50
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 12
Nutná základní znalost ultrasonografie
Přihláška
Reigstration Form
Program
Více informací - http://www.efsumb.org/intro/home.asp a http://www.eurocongress.cz/index.php?mcnt=euroson-school

Místo: 2. LF Uk a FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Doc.MUDr. Miloslav Roček, CSc. Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 - Motol
Tel.: 224 438 100
Fax: 224 438 120
E-mail: miloslav.rocek (@) lfmotol.cuni.cz
Více informací

X. MR kurz

Termín: 22.9.2011 - 24.9.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování CNS - 2. část
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, MR sekce RS ČLS JEP
Odborný garant: Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD, MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 180
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15
Rámcový program: MR technika, záněty mozek, záněty páteř, cévní postižení, degenerace mozek, degenerace páteř, postižení bílé hmoty, epilepsie, neurokutánní syndromy, zobrazování u dětí
Místo: Brno, hotel Myslivna
Tel.: 532 233 008
E-mail: marek (@) mechl.cz
Více informací

IX. Valtické kurzy 2011

Termín: 1.9.2011 - 4.9.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Abdominální a gastrointestinální radilologie
Pořádá: RDK FN Brno, RDK FN Olomouc, RDO nemocnice Břeclav
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., Stefania Romano MD
Počet hodin: 18
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15
Rámcový program: CT, MR, UZ, AG, skiasgrafie, skiaskopie a NM v diagnostice postižení jater, pankreatu, sleziny, ledviny, nadledvin, žlučníku, žlučovcých cest, peritonea, mesenteria a trávicí trubice u dětí i dospělých
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK, FN Brno, Jihlavská 20, 639 00, Brno-Bohunice
Tel.: 547 193 007
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

II. Motolský den pediatrické radiologie – Prenatální diagnostika

Termín: 16.6.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Moderní trendy v prenatálním zobrazování, Stav prenatálního zobrazování v ČR a Evropě, MR techniky prenatálního zobrazování, Porovnání prenatálního zobrazení 2D a 3/4D UZ a MR, Orgánově zaměřené zobrazování MR (mozek, obličej, hrudník, abdominální orgány), Postnatální management vrozených anomálií (chirurgie bráničních hernií, čelistní plastická chirurgie, onkologická problematika, …), Kazuistiky
Pořádá: Sekce pediatrické radiologie ČRS a KZM 2.LF UK a FNM
Odborný garant: Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Akce je součástí specializačního vzdělávání

AKCE JE ZRUŠENA!

Celostátní seminář se zahraniční účastí Plánovaná účast odborníků v prenatální diagnostice v rámci České republiky (Praha, Hradec Králové, Brno, Ústí nad Labem, Olomouc …), zahraniční (Gregor Kasprian, M.D. a Mag. Ddr. Peter C. Brugger - Vídeň).
Součinnost s centry prenatální medicíny, čelistní a plastické chirurgie, Klinikou dětské chirurgie v Motole a Klinikou dětské hematologie a onkologie v Motole.
Organizační výbor-návrh – předseda doc. Roček, dr. Kynčl, dr. Frisová, dr. Prosová, dr. Kavalcová, p. Ješkeová


Místo: FN Motol
Tel.: 224 438 100
E-mail: martin.kyncl (@) fnmotol.cz
Více informací

Východočeké radiologické sympozium

Termín: 10.6.2011 - 11.6.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Běžný den na rentgenu
Pořádá: Radiologická klinika FN Hradec Králové, Radiodiagnostické oddělení Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Odborný garant: prof. MUDr. P. Eliáš, CSc.; prof. MUDr. A. Krajina, CSc.; MUDr. L.Ungermann, Ph.D.
Počet hodin: 9
Kapacita účastníků: 300
Rámcový program: Kazuistiky z každodenní praxe na pracovištích RDG aneb co se povedlo nebo nepovedlo
Odborný program: ke stažení v PDF
Akce je určena také pro střední zdravotnický personál - v samostatné sekci zazní přednášky radiologických asistentů a zdravotních sester pracujících na RDG oddělení. Akce bude garantována a zařazena do vzděláváni ČLK,SRLA a ČAS.
On-line přihláška.

Místo: Hotel Zámek Hrubá Skála
Kontaktní adresa: leos.ungermann@nemocnice-pardubice.cz, info@agenturacontour.cz
E-mail: leos.ungermann (@) nemocnice-pardubice.cz

Mamo omyly 2011

Termín: 2.6.2011 - 3.6.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Omyly a kazuistiky v mamární diagnostice
Pořádá: Aura Medical s.r.o.
Odborný garant: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 250
Rámcový program: 2.6.2011 - registrace, sympozium, 3.6.2011 - sympozium
Místo: Hotel Rustikal, Horní Cerkev
Kontaktní adresa: Aura Medical s.r.o., K Verneráku 4, Praha 4, 148 00
Tel.: +420 244 910 200, +420 777 238 149
E-mail: marketa.hanakova (@) aura-group.cz

Radiologické dny Tábor

Termín: 27.5.2011 - 28.5.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Multitématické
Pořádá: Nemocnice Tábor a.s. RDGO
Odborný garant: MUDr. Jan Beran, Ph.D., IKEM
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 220
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 6
Rámcový program: Tři hlavní bloky: skelet, GIT, plíce
Program
Místo: Hotel MAS Sezimovo Ústí II
Kontaktní adresa: Chylík Karel MUDr. Planá nad Lužnicí Na skalách 755
Tel.: 603 224 817
E-mail: karel.chylik (@) nemta.cz

Škola výpočetní tomografie - Morava

Termín: 19.5.2011 - 20.5.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Výpočetní tomografie
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Odborný garant: Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 50
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Rámcový program: Výpočetní tomografie mozku, hlavy a krku. Výpočetní tomografie abdominální oblasti.
Účastník předloží potvrzení vedoucího lékaře oddělení, že je zařazen do předatestační přípravy, poplatek 500 Kč.
On-line přihláška

Místo: Šlapanice u Brna
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD., Jana Řehořová
E-mail: contour (@) volny.cz

Paprsky Vysočiny X. ročník

Termín: 13.5.2011 - 14.5.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Urgentní netraumatická radiologie
Pořádá: Radiologické oddělení Nové Město na Moravě, Prim. MUDr. Aleš Bílek
Odborný garant: Radiologická klinika LF MU a FN Brno Bohunice, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 5
Rámcový program:
1. Vyžádaná sdělení:
a) Urgentní neuroradiologie (Mozková ischemie, Netraumatické nitrolební krvácení, Ostatní urgentní stavy CNS) b) Urgentní radiologie hrudníku (Plicní embolizace, Disekce aorty, CTA srdce a věnčitých tepen), c) Urgentní vaskulární postižení končetin (Žilní trombosa, Akutní končetinová ischemie)
2. Kasuistiky a volná sdělení nejen na letošní téma
3. Radiologický kvíz
Místo: Hotel SKI, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě
Tel.: +420 606 186 399, +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

XXIII. kongres ČLS JEP

Termín: 6.5.2011

Základní téma: Zobrazovací metody v medicíně II
Pořádá: ČLS JEP
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, PhD, MBA - Předseda České radiologické společnosti ČLS JEP
Počet hodin: 9
Kapacita účastníků: 120
Rámcový program: Ultrazvukové vyšetření
Radiační zátěž a její rizika
Nové metody – virtuální radiologie, magnetická rezonance, screening – nosné programy radiologie
Hybridní zobrazovací metody a jejich racionální využití v praxi
Intervenční radiologie dnes
Pediatrická radiologie
Místo: Praha, Lékařský dům, Sokolská 31
Kontaktní adresa: SEKRETARIÁT KONGRESU AMCA, spol. s r.o. Academic and Medical Conference Agency Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 221 979 351, mobil: +420 731 496 060
Fax: +420 221 979 352
E-mail: amca (@) amca.cz
Více informací

Hlavička, hlava nejen z pohledu dětského radiologa

Termín: 5.5.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Problematika týjacící se dětské hlavy (ORL, nádorová onemocnění, cévní onemocnění)
Pořádá: KDR FN Brno, LF MU Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 70
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 5
Rámcový program: Diagnostika ORL: HRCT pyramid (norm. nález, varianty, anomálie, patologie, patologie baze lební u dětí) - B.Prosová, M.Dvořáková, M.Kynčl, KZM UK 2.LF (60 min.) Kraniotraumata – specifika dětského věku - I.Červinková, D.Pavlovská, Z. Mackerle*, KDR, KDCHOT* FN Brno, LF MU Brno (30 min.) Mezioborová spolupráce KDORL + KDR - I.Šlapák, V.Mach*, (KDORL, KDR* FN Brno, LF MU Brno (20 min.)
12.30- 13.00 oběd
Diagnostika intrakraniálních nádorů - M.Kynčl, J.Skotáková*, KZM UK 2.LF, KDR FN Brno, LF MU Brno* (50 min.) Řešení neurochirurgem - J.Ventruba, Z.Mackerle, V.Mach*, Z.Ráčilová*, KDCHOT, KDR FN Brno*, LF MU Brno (30 min.) Současné možnosti systémové léčby nádorů CNS u dětí - J.Štěrba, Z. Pavelka KDO FN Brno, LF MU Brno (30 min.) Intervence v oblasti hlavy - M.Charvátová, KDR FN Brno, LF MU Brno (30 min.)
předpokládaný konec 15.45 - 16.00
Vážení kolegové, svoji účast, prosím, potvrďte do 15.4.2011 e-mailem na adresu: alena.pospisilova@fnbrno.cz (platí pro dosud nezaregistrované zájemce).
Parkování bude v areálu Dětské nemocnice zajištěno pouze pro přednášející, ostatní účastníci musí parkovat v přilehlých ulicích, případně v IBC centru, Příkop 843/4, Brno, které je vzdáleno od našeho pracoviště cca 700m.

Místo: Klinika dětské radiologie, Černopolní 9, Brno - přednáškový sál KDR, pavilon G, I. nadzemní podlaží
E-mail: jskotakova (@) fnbrno.cz

Radiologie hrudníku

Termín: 2.5.2011 - 3.5.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, plicní cévy, traumata, bránice, kazuistiky
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 120
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Místo: Hotel Prosper, Čeladná
Kontaktní adresa: Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Škola výpočetní tomografie - Čechy

Termín: 21.4.2011 - 22.4.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Výpočetní tomografie
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Odborný garant: Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 50
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Rámcový program: Výpočetní tomografie mozku, hlavy a krku Výpočetní tomografie abdominální oblasti
Účastník předloží potvrzení vedoucího lékaře oddělení, že je zařazen do předatestační přípravy, poplatek 500 Kč.
On-line přihláška

Místo: Plzeň
Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD., Jana Řehořová
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

Mezinárodní ultrazvukový kongres - CEUS Praha

Termín: 15.4.2011 - 17.4.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Kontrastní ultrazvukové vyšetření
Pořádá: RDK FN Brno
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 8
Rámcový program: Kontrastní vyšetření jater, slinivky břišní, ulzlin, kloubů, screening HCC, screening metastáz CRC, praktický nácvik vyšetření, kasuistiky
Odborný program: RDK FN Brno
Kongresový jazyk bude angličtina, většina přednášejících bude ze zahraničí
Přihláška
Registration Form

Místo: Praha
Více informací

IV. Bulovecké dny

Termín: 31.3.2011 - 1.4.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiodiagnostika pro denní praxi - zobrazení břicha, retroperitonea, plicní okénko
Pořádá: RDG klinika FN Bulovka
Odborný garant: prim. MUDr. Kašpar Miroslav, CSc.
Počet hodin: 8
Kapacita účastníků: 50
Odborný program:
1. Angiomyolipomy ledvin – Drechslerová J., CSc 2. Tumory ledvin – jejich rozdělení – Svobodová G. 3. RFA tumorů ledvin – Kašpar M., CSc. 4. M. Crohn – možnosti zobrazení – Mašek M. 5. CT colonoskopie versus irrigografie – Bouda V. 6. Carcinom tračníku a jeho staging – Kištová M. 7. Perkutánní intervence u akutních příhod v dutině břišní – Kos T. 8. Diagnostika a endovaskulární léčba u krvácení do GIT – Hájíček J. 9. Intersticiální plicní procesy – Bouda V. 10. AV malformace v plicním parenchymu – Laštík J. 11. TBC plic – Kysilková L. 12. Kasuistická sdělení – 4x 13. kvíz o ceny
Účast bude ohodnocena body pro postgraduální vzdělávání ČLK Akce je bez účastnického poplatku, bez poplatku za ubytování
Místo: Hotel Štekl, Hrubá Skála, Český ráj
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Mašek, RDG klinika FN Bulovka, Budínova 2, Praha 8, 18081
Tel.: 266 084 014
Fax: 266 084 017
E-mail: rdginfo (@) fnb.cz

Telemedicína Brno 2011

Termín: 21.3.2011 - 22.3.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologické informační systémy
Nemocniční informační systémy
PACS
Zpracování obrazové dokumentace
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno - Bohunice, Komise pro telemedicínu RS ČLS JEP
Odborný garant: Prof. MUDr.Vlastimil Válek, CSc.
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program:

Pondělí 21.3.2011
10:00 – 12:00 Úvod kongresu: PACS-RIS-NIS v ČR v roce 2011
13:00 – 14:30 Radiologické informační systémy (současné možnosti, srovnání, implementace, migrace a exporty dat)
15:00 – 17.30 Nemocniční informační systémy (komunikace s RIS, komunikace mezi nemocnicemi, problémy implementace)

Úterý 22.3.2011
8:30 – 10:00 Archivace a zpracování obrazové dokumentace – PACS (typy archivů, migrace dat, komunikace archivů)
10:30 – 12:00 Hodnocení snímkové dokumentace (DICOM prohlížeče a jejich vlastnosti, hodnocení snímků na dálku)


Místo: Brno
Více informací

XI. krakonošský CT kurz

Termín: 16.3.2011 - 19.3.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: CT hrudníku: dýchací cesty, plicní parenchym, pleura
Pořádá: Radiologická klinika FN HK
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 12
Rámcový program: Technika vyšetření plicního parenchymu a dýchacích cest, zobrazovací anatomie dýchacích cest, diferenciální diagnostika při HRCT, plicní záněty, intersticiální procesy, nádorová onemocnění, traumata, vzácná onemocnění, pleurální postižení, specifika dětské radiologie, intervenční výkony
Odborný program: Diagnostický kvíz - Žižka, HRCT - technika vyšetření - Ungermann, Anatomie - Mírka, Zvýšení denzity při HRCT - Eliáš, Snížení denzity při HRCT - Neuwirth, Onemocnění dýchacích cest - Brožík, Plicní záněty komunitní, TBC - Ferda, Oportunní infekce - Mírka, Intersticiální procesy - Eliáš, Polékové reakce - Brožík, Sarkoidóza, hypersenzitivní pneumonitida - Eliáš, Bronchogenní Ca - Ferda, Diferenciální diagnostika plicních uzlů - Ferdová, Pneumokoniózy - Heřman, Vzácná onemocnění (vaskulitidy, granulomatózy) - Ferda, HRCT u dětí - Kynčl, Intervence pod CT - Nebeský
Kapacita kurzu je naplněna!
Registrační poplatek je 4.700 Kč do 31.1.2011, 4.900 Kč placený po 31.1.2011!

Místo: Harrachov, Hotel Sklář
Kontaktní adresa: Contour s.r.o
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

15. vědecké zasedání MR sekce

Termín: 14.3.2011 - 16.3.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Vědecká sdělení a kazuistiky MR zobrazování. 2x2 hodiny výukových sdělení včetně přednášky MUDr. Davida Horáka
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, MR sekce Rs ČLS JEP
Odborný garant: Doc. MUDr.Marek Mechl, PhD, MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 4
Rámcový program:
Pondělí večer - přednáška MUDr. Davida Horáka Úterý dopoledne - vědecká sdělení Úterý večer - výuková sdělení Středa dopoledne - vědecká sdělení
Abstrakta přednášek budou publikována ve sborníku s ISBN
Přihláška
Aktivní účast

Místo: Harrachov, hotel Sklář
Tel.: 532 233 008
Více informací

ECR 2011

Termín: 3.3.2011 - 7.11.2011

Pořádá: ESR
Místo: Vienna, Austria
Kontaktní adresa: Congress Venue: Austria Center Vienna Bruno-Kreisky-Platz 1 1220 Vienna, Austria
Více informací

Plzeňský den RS ČLS JEP 2011

Termín: 27.1.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Diagnostické zobrazení
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Odborný garant: Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Počet hodin: 4
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 4
Rámcový program: Dva bloky výukových sdělení
Odborný program: ZDE
Místo: Šafránkův pavilon LFUK, Alej Svobody Plzeň
Kontaktní adresa: KZM LFUK a FN v Plzni J. Pejřimovská, Aleje Svobody 80, 306 40, Plzeň
E-mail: pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

Předatestační Kurz základů radiologie

Termín: 24.1.2011 - 28.1.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Základy radiologie, skiagrafie, skiaskopie
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 40
Kapacita účastníků: 15
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 40
Rámcový program: Základy radiologie V termínu 25.–27.1.2010 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy). V termínu 28.–29.1.2010 proběhne druhá část kurzu v učebně Ústavu radiologických metod ve FN Olomouc, budova B1, přízemí.
Program ke stažení doc DOC.
Cena kurzu je 2.000 Kč.
Ubytování je možné zajistit v Olomouci spolu s přihláškou, v Brně po telefonické domluvě na čísle 547 193 007.

Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 443 480
Fax: 588 442 508
E-mail: jitka.grecmanova (@) fnol.cz

Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres

Termín: 20.1.2011 - 22.1.2011

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková technika, zobrazování uropoetického systému, pokročilá ultrazvuková diagnostika, zobrazování střev
Pořádá: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Radiologická klinika LF UP Olomouc, Ultrazvuková sekce RS ČLS
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 200
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 10
Místo: Čejkovice, kinosál
Tel.: 532 233 007
E-mail: v.valek (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den

Termín: 16.12.2010

Pořádá: Odborný garant: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
od 10 do 14 hod.
Místo: zasedací místnost děkanátu 3. LF UK Praha, Ruská 87
Více informací

XIII. Liberecké osteologické dny

Termín: 11.11.2010 - 12.11.2010

Místo: Liberec
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti

Termín: 4.11.2010

Základní téma: Epilepsie - zobrazovací aspekty; Vrozené anomálie páteře a páteřního kanálu
Pořádá: Výbor ČNRS, MUDr. L. Janoušková, CSc.
Místo: Přednáškový sál Nemocnice na Homolce
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. (přihlášky k aktivní účasti)
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz
Více informací

Annual Scientific Meeting 2010 ESCR

Termín: 28.10.2010 - 30.10.2010

Pořádá: European Society of Cardiac Radiology
Místo: Praha, hotel Clarion
Více informací

XXXVII. Český radiologický kongres

Termín: 14.10.2010 - 16.10.2010

Základní téma: Onkologie
Odborná garance Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni
Místo: Kongresové centrum Parkhotel Plzeň****
E-mail: kreuzberg (@) fnplzen.cz, ferda (@) fnplzen.cz, pejrimovskaj (@) fnplzen.cz
Více informací

IX. Kurz magnetické rezonance

Termín: 30.9.2010 - 2.10.2010

Základní téma: CNS I.
Pořádá: Radiologická klinika FN v Brně - Bohunicích a MR sekce RS ČLS JEP pod záštitou firmy Bayer
Místo: hotel Myslivna, Brno
Kontaktní adresa: Contour s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

8. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 2.9.2010 - 5.9.2010

Místo: Valtice, Hotel Hubertus
Více informací

Východočeský radiologický seminář

Termín: 18.6.2010 - 19.6.2010

Základní téma: Normální den na rentgenu - prezentace poučných případů
Postgraduální výuka: postižení jater
Pořádá: Radiologická klinika FN Hradec Králové, RDG oddělení Nemocnice Pardubice
Odborní garanti: prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., prim. MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
Přihlášky
Rámcový program

Místo: Hotel Jezerka, Seč
Kontaktní adresa: Organizace: Contour s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz

Motolský den pediatrické zobrazovací diagnostiky

Termín: 17.6.2010

Pořádá: KZM FN Motol
začátek v 10 hod.
Podrobné informace

Místo: velká posluchárna 2. LF UK, FN Motol, Praha
E-mail: Olga.Skalicka (@) fnmotol.cz

XV. Pracovní sympozium CSIR

Termín: 3.6.2010 - 5.6.2010

Základní téma: 1. Diagnostika a léčba iktů
2. Nevaskulární intervence u benigních lézí
3. Embolizace myomů
4. Problematika i.v. portů
5. Blok RA a sester
6. Varia
Pořádá: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP a ÚVN Praha
Místo: Frymburk, hotel Frymburk
Více informací

X. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 3.6.2010 - 4.6.2010

Místo: Horní Cerekev

Táborské dny

Termín: 28.5.2010 - 29.5.2010

Pořádá: RDO nemocnice Tábor
Program
Kapacita pro přihlášení je vyčerpána.

Škola výpočetní tomografie – Morava

Termín: 20.5.2010 - 21.5.2010

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni ve spolupráci s Radiologickou klinikou LFUK a FN v Hradci Králové a Radiologickou klinikou MU a FN Brno Bohunice
Místo: Morava
Více informací

Paprsky Vysočiny IX. ročník

Termín: 14.5.2010 - 15.5.2010

Základní téma: Urgentní abdominální radiologie
Pořádá: RDO Nové Město na Moravě, prim. MUDr. Aleš Bílek
Místo: Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice, 592 31, Nové Město na Moravě, Žďárská 610
Tel.: +420 606 186 399, +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

Philips Healthcare Day 2010

Termín: 6.5.2010 - 8.5.2010

Základní téma: Akce je zaměřená nejen na novinky v CT a MR oblasti, ale i na zkušenosti uživatelů (CT perfúze mozku, fMRI).
Součástí je on-line trénink CT perfúze mozku na diagnostických stanicích s vyhodnocováním nálezů.
Účast jen pro zvané.
Místo: Darovanský dvůr Resort, Darová - Břasy
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 26.4.2010 - 27.4.2010

Základní téma: Prostý snímek, pleura, hrudní stěna, mediastinum
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Místo: Hotel Prosper, Čeladná
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Tel.: 588 443 480
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

Škola výpočetní tomografie - Čechy

Termín: 22.4.2010 - 23.4.2010

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni ve spolupráci s Radiologickou klinikou LFUK a FN v Hradci Králové a Radiologickou klinikou MU a FN Brno Bohunice
Místo: Čechy
Více informací

Sympozium - CEUS - kontrast ultrasound

Termín: 16.4.2010 - 18.4.2010

Základní téma: Kontrastní ultrazvukové vyšetření
Pořádá: Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně
Místo: hotel Diplomat Praha
Kontaktní adresa: Eurocongress Centre s.r.o.
Tel.: +420 603 887 297
Fax: +420 244 913 127
E-mail: eurocongress (@) vol.cz
Více informací

CT/MR kurz 2010

Termín: 10.4.2010

Základní téma: Neurologie - diferenciální diagnostika onemocnění CNS
Pořádá: Nemocnice Na Homolce, RDG klinika 1. LF UK, RS ČLS JEP
Místo: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5
Kontaktní adresa: Eurocongress Centre s.r.o.
E-mail: eurocongress (@) vol.cz
Více informací

IV. Bilaterální sympózium s mezinárodní účastí

Termín: 7.4.2010 - 9.4.2010

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Kontaktní adresa: Pavla Segarová
E-mail: pavla.segarova (@) fno.cz
Více informací

III. Bulovecké dny 2010

Termín: 1.4.2010 - 2.4.2010

Místo: Hotel Štekl, Hrubá Skála, Český ráj
Více informací

VI. Telemedicína

Termín: 22.3.2010 - 23.3.2010

Místo: Brno, hotel Voroněž

Vědecké sympozium British Institut Radiologie

Termín: 18.3.2010 - 19.3.2010

Základní téma: Hrudní a ORL radiologie
Pořádá: BIR
Místo: York, severni Anglie
Více informací

X. Krakonošský CT kurz

Termín: 17.3.2010 - 20.3.2010

Základní téma: Neurocranium, splanchnokranium, columna vertebrarum
Pořádá: Radiologická klinika FN v Hradci Králové
Místo: hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour s.r.o.
E-mail: info (@) agenturacontour.cz
Více informací

14. Vědecké zasedání MR sekce

Termín: 15.3.2010 - 17.3.2010

Místo: hotel Sklář, Harrachov
Více informací

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti

Termín: 18.2.2010 10:30

Základní téma: Nádory CNS - sledování po léčbě
Vrozené anomálie mozku
Pořádá: výbor ČNRS, RDG oddělení ÚVN Praha (plk. MUDr. F. Charvát, Ph.D.)
Místo: ÚVN Praha, přednáškový sál
Kontaktní adresa: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Tel.: 495 832 292
Fax: 495 832 013
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz
Více informací

Čejkovice 2010

Termín: 4.2.2010 - 5.2.2010

Základní téma: Páteř, srdce, cévy
Pořádá: Radiodiagnostické oddělení nemocnice Na Homolce Praha
Pozvánka ve formátu PDF.
Po přednáškách bude večeře s ochutnávkou vín v místním sklípku.
V pátek se pokračuje ráno od 9:00. Oběd je naplánován na 12:00.
Akce je registrována u ČLK a ohodnocena 7 body v systému celoživotního vzdělávání.
Tato akce je plně sponzorovaná, tedy bez účastnických poplatků.

Místo: Zámek Čejkovice
Kontaktní adresa: RDG oddělení, Nemocnice Na Homolce
Tel.: 257 273 200
E-mail: rdg (@) homolka.cz

1. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Termín: 28.1.2010 - 29.1.2010

Pořádá: 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK
Místo: Clarion Congress hotel Praha
Více informací

Předatestační "Kurz základů radiologie"

Termín: 25.1.2010 - 29.1.2010

Základní téma: Základy radiologie, skiagrafie, skiaskopie
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
V termínu 25.–27. 1. 2010 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy).
V termínu 28.–29. 1. 2010 proběhne druhá část kurzu v učebně Ústavu radiologických metod ve FN Olomouc, budova B1, přízemí.

Místo: Výuková místnosti RDK FN Brno, učebna Ústavu radiologických metod ve FN Olomouc
Kontaktní adresa: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 443 480
Fax: 588 442 508
E-mail: jitka.grecmanova (@) fnol.cz

Plzeňský den 2010

Termín: 21.1.2010 10:00

Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN a LFUK v Plzni
Místo: Plzeň, Šafránkův pavilon LFUK, Alej Svobody
Více informací

Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres

Termín: 21.1.2010 - 23.1.2010

Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Halouzková Jitka, Radiologická klinika FN Brno a LF MU Jihlavská 20 625 00 Brno
Tel.: 532 233 007
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Pražský den 2009

Termín: 17.12.2009

Pořádá: RDG klinika FNKV Praha
odborný garant doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
10-14 hod.
Místo: Burianova posluchárna 3. LF UK - Ruská 87, Praha 10 (v zadním traktu areálu FNKV)
Více informací

ICCA 09

Termín: 4.12.2009 - 5.12.2009

9th International Course on Carotid Angioplasty and other Cerebrovascular Interventions
Místo: Frankfurt, Germany
Kontaktní adresa: cme4u GmbH Sina Reis Congresses, Meetings and Education Seckbacher Landstrasse 74 60389 Frankfurt, Germany
Tel.: +49 - 69 – 899 905 07
E-mail: s.reis (@) cme4u.org
Více informací

Nádory jater resekce nebo transplantace?

Termín: 1.12.2009

Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí.
Program akce.

Místo: Praha, 5. patro kongresový sál IKEM
Kontaktní adresa: Michaela Bassettová, sekretariát kliniky transplantační chirurgie
Tel.: 261 364 105
E-mail: mibb (@) ikem.cz

RNSA 2009

Termín: 29.11.2009 - 4.12.2009

Místo: Chicago, USA
Více informací

20. PTA kurz

Termín: 10.11.2009 - 11.11.2009

Základní téma: PTA a stent
Pořádá: CSIR
Místo: Praha, IKEM
Kontaktní adresa: IKEM – ZRIR, sekretariát, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
E-mail: lice (@) medicon.cz
Více informací

XII. liberecké osteologické dny

Termín: 22.10.2009 12:30 - 23.10.2009

Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému
Pořádá: MUDr. Jan Beran
Česká radiologická společnost ČLS JEP
Místo: Liberec, Hotel V Klášterní
Kontaktní adresa: MUDr. Jan Beran
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

III. český neuroradiologický kongres

Termín: 8.10.2009 - 10.10.2009

Základní téma: Diagnostická a intervenční neuradiologie
Pořádá: Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP
Radiologická klinika FN Olomouc
Místo: Čeladná
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Více informací

ESCR 2009

Termín: 8.10.2009 - 10.10.2009

Pořádá: European Society of Cardiac Radiology
Místo: Leipzig, Německo
Více informací

Mezinárodní sympozium zobrazování kardiovaskulárního systému

Termín: 6.10.2009 14:00

Místo: Přednášková síň 2. lékařské fakulty UK, V úvalu 84, Praha 5 - Motol
Více informací

ERASMUS Course MRI

Termín: 5.10.2009 - 9.10.2009

Místo: Bratislava, SR
Více informací

CIRSE 2009

Termín: 19.9.2009 - 23.9.2009

Místo: Lisabon, Portugalsko
Více informací

VIII. MR kurz

Termín: 10.9.2009 12:00 - 12.9.2009

Základní téma: MR zobrazování hlavy a krku
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Místo: Brno, Hotel Myslivna
Více informací

Philips Healthcare Day 2009

Termín: 10.9.2009 - 12.9.2009

Základní téma: Akce je zaměřena nejen na novinky především v CT a MR oblasti, ale i na zkušenosti uživatelů (CT v pediatrii, otevřený 1T magnet a 3T celotělový magnet).
Součástí je on-line trénink virtuální kolonoskopie na diagnostických konzolách s vyhodnocováním nálezů.
Účast: jen pro pozvané
Místo: Darovanský dvůr

VII. Valtické kurzy

Termín: 3.9.2009 19:00 - 6.9.2009

Základní téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie - CT, MR a skiaskopie
Pořádá: RDK FN Brno a LF MU v Brně spolu s RS ČLS JEP
Kongres zaměřený na problematiku abdominální a gastrointestinální radiologie. Především vyzvaná sdělení, kasuistiky a přehledné přednášky. Kongres je především určen mladým radiologům.
Místo: Valtice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková
Tel.: 532 233 007
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

VII. multidetektorová výpočetní tomografie

Termín: 17.6.2009 14:00 - 18.6.2009

Základní téma: Pokroky v zobrazování multidetektorovou výpočetní tomografií
Pořádá: Radiodiagnostická klinika LFUK a FN v Plzni
Tradiční sympozium s mezinárodní účastí věnované nejnovějším trendům v zobrazování pomocí multidetektorové výpočetní tomografie. Program akce ke stažení ve formátu PDF.
Místo: Darovanský dvůr
Kontaktní adresa: Lenka Pokorná, Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Tel.: 377 103 436
Fax: 377 103 438
E-mail: pokornal (@) fnplzen.cz
Více informací

Východočeský radiologický seminář

Termín: 12.6.2009 - 13.6.2009

Základní téma: Normální den na rentgenu - prezentace poučných případů.
Určeno: všem pracovníkům našich oddělení
Pořádá: Radiologická klinika FN Hradec Králové
Odborní garanti: prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. Spočenský večer okrášlí - Dřeňový útlum (RDG FNHK) a hosté (K. Nedvěd a spol., RDG Ústí n/O)
Registrační poplatek - 800 Kč.
Ubytování je třeba objednat do 5.5.2009. Po tomto termínu nelze zaručit volnou kapacitu.
Program akce

Místo: Hotel Jezerka, Seč
Kontaktní adresa: Organizace: Contour s.r.o., Jana Řehořová, tel.: e-mail: countour (@) volny.cz
Tel.: 602 386 684
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz
Více informací

XIV. Pracovní sympozium CSIR

Termín: 4.6.2009 - 6.6.2009

Základní téma: Gastrointestinální intervence, intervence na dětech, chemoembolizace, embolizace porty, radiofrekvenční ablace
Pořádá: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP a KZM FN Motol
Program ke stažení ve formátu PDF pdf
Místo: hotel Fit&Fun, Harrachov
Více informací

9. Omyly v mamární diagnostice

Termín: 4.6.2009 - 5.6.2009

Pořádá: Koordinátor: MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Místo: Horní Cerekev

Radiologické dny Tábor

Termín: 29.5.2009 - 30.5.2009

Pořádá: RS ČLS JEP a OS ČLK Tábor ve spolupráci s RDG oddělením Tábor
Místo: Hotel MAS, Sezimovo Ústí II
Tel.: 603 224 817, 381 608 412
E-mail: karel.chylik (@) nemta.cz

EuroPCR 2009

Termín: 19.5.2009 - 22.5.2009

Pořádá: European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
Místo: Barcelona, Španělsko
Více informací

Paprsky Vysočiny 2009

Termín: 15.5.2009 9:00 - 16.5.2009

Základní téma: Diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění II.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Koordinátor Prim.MUDr. Aleš Bílek
Místo: Nové Město na Moravě, Hotel Ski
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská 610, 592 31
Tel.: 606186 399, 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

VISAR 2009

Termín: 22.4.2009 - 24.4.2009

6th Vienna Interdisciplinary Symposium on Aortic Repair
Místo: Vídeň, Rakousko
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 20.4.2009 9:00 - 21.4.2009

Základní téma: Zobrazování plicního parenchymu
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Místo: Hotel Prosper, Čeladná
Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Tel.: 588 443 480
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz
Více informací

CT/MR kurz 2009

Termín: 18.4.2009 9:00

Základní téma: Muskuloskeletární aparát
Místo: Praha, Kongresové centrum Nemocnice na Homolce
Kontaktní adresa: MUDr. Jana Votrubová, CSc., PET/CT centrum Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Více informací

GEST 2009

Termín: 15.4.2009 - 18.4.2009

European Conference on Embolotherapy
Místo: Paříž, Francie
Více informací

MDCTA v každodenní praxi

Termín: 9.4.2009 14:00

Pořádá: Radiodiagnostický ústav FN Ostrava
Určeno pro lékaře. Přednášky budou doplněny praktickým workshopem na CT pracovišti.
Podrobnosti viz. odkaz, zájemci se mohou hlásit na kontaktním mailu.

Místo: FN Ostrava
Kontaktní adresa: prim. MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.
E-mail: milada.kurnikova (@) fnspo.cz
Více informací

V. Telemedicína

Termín: 30.3.2009 - 31.3.2009

Základní téma: Zasílání snímkové dokumentace,
10 nejčastějších chyb při budování nemocničního PACSu,
DICOM,
Hodnocení snímkové dokumentace "na dálku",
Radiologické informační systémy
Místo: Brno, hotel Voroněž
Kontaktní adresa: SYMMA spol. s.r.o.
E-mail: a.martinek (@) symma.cz
Více informací

IX. Krakonošský CT kurz

Termín: 18.3.2009 - 20.3.2009

Základní téma: MDCT: přehled vyšetřovacích protokolů aneb "Co se změnilo od prvního Krakonoše?"
Pořádá: Radiologická RS ČLS JEP
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Místo: Harrachov, Hotel Fit Fun
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Tel.: 495 832 292 (Romana Březinová)
Fax: 495 832 013
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz
Více informací

13. Vědecké setkání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 16.3.2009 17:00 - 18.3.2009

Základní téma: Zobrazování pomocí magnetické rezonance - vědecká i přehledná sdělení, kazuistiky, technika, zkušenosti, korelace
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
Místo: Harrachov, Hotel Fit Fun
Kontaktní adresa: Contour s.r.o., Jana Řehořová
Tel.: 602 386 684
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

2009 SIR Annual Scientific Meeting

Termín: 7.3.2009 - 12.3.2009

Místo: San Diego, USA
Více informací

ECR 2009

Termín: 6.3.2009 - 10.3.2009

Místo: Vídeň, Rakousko
Více informací

Angiologické dny 2009

Termín: 26.2.2009 - 28.2.2009

Místo: hotel Diplomat, Praha
Více informací

Pracovní schůze České neuroradiologické společnosti

Termín: 19.2.2009

Základní téma: Diagnostická a intervenční neuroradiologie
Pořádá: Česká neuroradiologická společnost
RDG oddělení ÚVN Praha (plk. MUDr. F. Charvát, Ph.D.)
začátek v 10:30 hod.
Místo: ÚVN, Praha, přednáškový sál
Kontaktní adresa: prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Tel.: 49 583 2292 (Romana Brezinova)
Fax: 49 583 2013
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz
Více informací

II. Celostátní konference o portech a permanentních katétrech

Termín: 17.2.2009

Pořádá: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s Aesculap Akademií
Místo: Hotel Floret, Praha - Průhonice
Kontaktní adresa: PhDr. Daniela Sinigalliová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze, U Nemocnice 2, CZ-128 08, Praha 2
Tel.: +420-224967131, 724324144
Fax: +420-224967125
E-mail: karim (@) vfn.cz
Více informací

Seminář o prenatální diagnostice patologií hrudníku a využití MR

Termín: 12.2.2009 15:00

Pořádá: KZM FN Motol
Místo: Praha, FN Motol, malá posluchárna 2. LF UK
Kontaktní adresa: Olga Skalická, sekretariát KZM FN Motol, V Úvalu 84, 150 00, Praha 5
E-mail: veronika.frisova (@) gmail.com
Více informací

XVI. medzinárodné rádiologické Winter fórum

Termín: 1.2.2009 - 7.2.2009

Základní téma: Neuroradiologie
Pořádá: Slovenská rádiologická spoločnosť
Místo: Štrbské Pleso, Slovensko
Více informací

CACVS, Laparoscopic Aortic Surgery Workshop

Termín: 30.1.2009 - 31.1.2009

Místo: Paíř Francie
Více informací

Předatestační "Kurz základů radiologie"

Termín: 29.1.2009 - 6.2.2009

Základní téma: Látka potřebná k atestaci z radiologie
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno
V termínu 29.–30. 1. 2009 proběhne kurz ve výukové místnosti RDK FN Brno, Jihlavská 20, (místnost je ve II. nadzemním podlaží výškové budovy).
V termínu 5.–6. 2. 2009 proběhne druhá část kurzu v učebně Ústavu radiologických metod ve FN Olomouc, budova B1, přízemí.

Místo: Výuková místnosti RDK FN Brno, učebna Ústavu radiologických metod ve FN Olomouc
Kontaktní adresa: Jitka Grecmanová, Sekretariát Radiologické kliniky Fakultní nemocnice I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 443 480
Fax: 588 442 508
E-mail: jitka.grecmanova (@) fnol.cz
Více informací

Plzeňský den

Termín: 22.1.2009

Pořádá: Radiologická klinika LF Plzeň
Místo: Šafránkův pavilon LFUK v Plzni, Alej Svobody 31
Více informací

II. ultrazvukový kongres

Termín: 15.1.2009 16:00 - 17.1.2009

Základní téma: Ultrazvuk
Pořádá: RDK FN Brno Bohunice a LF MU v Brně a RS ČLS JEP
Akce zaměřená na problematicku sonografie. Praktický nácvik (čtvrtek), vyzvaná sdělení (pátek) a vyzvana sdělení/přihlášená sdělení (sobota dopoledne). Akce je určená především pro mladé radiology.
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Bohunice
Tel.: 547103 006
E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz
Více informací

Odborná schůze ČNRS - podzim 2008

Termín: 19.11.2008 - 19.11.2008

Základní téma: Postižení sellární oblasti a orbity
Diagnostika a léčba A-V zkratů
Pořádá: Výbor ČNRS, MUDr. L. Janoušková, CSc.
Místo: Přednáškový sál Nemocnice Na Homolce
Kontaktní adresa: prof. MUDr. P. Eliáš, CSc., (přihlášky k aktivní účasti)
E-mail: brezinova (@) fnhk.cz
Více informací

XI. Liberecké osteologické dny

Termín: 30.10.2008 - 31.10.2008

Základní téma: Osteologie
Pořádá: MUDr. Jan Beran, Ph.D.
Česká radiologická společnost ČLS JEP
tradiční akce věnovaná problematice muskuloskeletální radiologie
Místo: Liberec, Hotel v Klášterní
E-mail: honza.beran (@) gmail.com
Více informací

ESOR 2008

Termín: 17.10.2008 - 19.10.2008

Základní téma: Oncologic Imaging
Místo: Bukurest, Rumunsko

XXXVI. Český radiologický kongres

Termín: 15.10.2008 - 18.10.2008

Základní téma: Urgentní medicína
Pořádá: Radiologická klinika FN Hradec Králové
Místo: Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn
Více informací

VII. MR kurz

Termín: 25.9.2008 - 27.9.2008

Základní téma: MR zobrazování kardiovaskulárního systému, hrudníku a pánve
Pořádá: MR sekce ČLS JEP
Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
koordinátor : MUDr. Marek Mechl,PhD, MBA
Místo: Brno, hotel Myslivna

VII. Kurz magnetické rezonance

Termín: 25.9.2008 - 17.9.2008

Základní téma: MR zobrazování kardiovaskulárního systému, hrudníku a pánve
Pořádá: MR sekce ČLS JEP, Radiologická klinika FN Brno-Bohunice
koordinátor: MUDr.Marek Mechl,PhD, MBA
Místo: Brno, hotel Myslivna
Více informací

6. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 4.6.2008 - 6.9.2008

Základní téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie.
Pořádá: Hlavní organizátor je RDK FN Brno
Kongres zaměřený na problematiku abdominální a gastrointestinální radiologie, tentokrát především naplněný workshopy
Místo: Valtice
Více informací

Paprsky Vysočiny 2008

Termín: 16.5.2008 - 17.5.2008

Základní téma: Diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Koordinátor: prim. MUDr. Aleš Bílek
Místo: Nové Město na Moravě, Hotel Ski
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice, 592 31, Nové Město na Moravě, Žďárská 610
Tel.: +420 606 186 399, +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz
Více informací

VI. Multidetektorová výpočetní tomografie vize - pověry - skutečnost

Termín: 23.4.2008 - 24.4.2008

Pořádá: Radiologická klinika FN Plzeň
Místo: Darovanský Dvůr, Golf and Congress Resort
Kontaktní adresa: Lenka Pokorná, Radiodiagnostická klinika Lochotín, Fakultní nemocnice Plzeň
Tel.: 377 103 436
Fax: 377 103 438
E-mail: pokornal (@) fnplzen.cz
Více informací

CT kurz 2008

Termín: 29.3.2008

Základní téma: Zobrazování hrudníku
Pořádá: Radiologická společnost ČLS JEP, Nemocnice Na Homolce
Místo: Kongresové centrum, Nemocnice na Homolce, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Jana Votrubová, CSc., PET/CT centrum Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: 257 273 102, 2165
E-mail: jana.votrubova (@) homolka.cz
Více informací

XIII. Omyly v mammární diagnostice

Termín: 30.5.0212 - 31.5.2012

Základní téma: Korelace mamografie a patologických nálezů
Pořádá: Breast Unit Prague - Mamma centrum Háje
Odborný garant: prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 250
Rámcový program: Korelace mamografie a patologických nálezů
Mikrokalcifikace
Prs po estetickém výkonu
Kazuistiky
Místo: Hotel Skalský Dvůr
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Pokorná, 777 082 975 SPSH s. r. o., ing. Jana Brončková 608 547 337
Více informací