Juniorské granty Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně

Pro koho jsou granty určeny

Mladým radiologům do 35 let (v případě čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené do 38 let), kteří jsou členy Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně, mají řádně zaplacené členské poplatky a jejich vědecká práce není financována jiným národním, institucionálním či mezinárodním grantem.

Cíl

 • Podpořit mladé a perspektivní vědce.
 • Rozšířit vědeckou základnu Radiologické společnosti.
 • Celorepublikově zlepšit vědeckou a publikační činnost.
 • Zlepšit konkurenceschopnost české radiologické komunity v mezinárodním měřítku.
 • Celkově zvýšit prestiž oboru Radiologie a zobrazovací metody.


Jaké granty Radiologická společnost ČLS J.E. Purkyně vypisuje


A. Finanční podpora publikačního poplatku

Jaké publikace jsou podporovány?
 • Jde o podporu Open access publikací v mezinárodních periodikách s IF, které jsou indexovány ve Web of Science (WoS).
Jaké publikace nejsou podporovány?
 • Publikace bez indexace ve WoS.
 • Publikace afiliované ke grantům jako GAČR, AZV, GAUK atd; ke grantům institucionální podpory nebo mezinárodním grantům.
Jaká je výše podpory?
 • max. 40 000 Kč pro publikace v časopisech kategorie D1, Q1 a Q2.
 • max. 20 000Kč pro publikace kategorií Q3, Q4.
Kdy lze o finanční podporu zažádat?
 • V momentě, kdy je článek přijat k publikaci (autor předloží akceptační e-mail) a autor doloží doklad, že publikační poplatek zaplatil ze svého osobního bankovního účtu.
 • Žádat lze kdykoliv v průběhu celého roku, časová perioda není omezená.
Kdo žádá?
 • Vždy první autor, který v daném roce dosáhl maximálně 35 let (nebo 38 let v případě čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené), je členem Radiologické společnosti a řádně zaplatil členské příspěvky a doloží doklad o zaplacení publikačního poplatku ze svého osobního účtu.
Jak bude grantová podpora zprostředkována?
 •  Po obdržení potvrzení o zaplacení publikačního poplatku a zkontrolování všech výše uvedených podmínek bude finanční podpora převedena na bankovní účet žadatele, ale pouze do max. výše finanční podpory.

Po vydání článku Radiologická společnost vyžaduje doručení vydaného článku a to nejpozději 12 měsíců po schválení grantové podpory, a to odbornému výboru Junior grantu. V případě, že by se zpětně zjistilo, že uchazeč neuvedl pravdivé údaje, finanční příspěvek by byl právními kroky Radiologickou společností vymáhán zpět.


B. Grantová podpora aktivní vědecké účasti na mezinárodním radiologickém kongresu

Jaká je podmínka získání grantu?
 • Přijmutí vědeckého sdělení ve formě minimálně posteru do hlavního programu mezinárodního kongresu typu ECR ve Vídni, RSNA v Chicagu, ESGAR, apod.
 • Přijatá vědecká práce nesmí být součástí již přidělených národních (GAUK, GAČR, AZV atd.) nebo mezinárodních grantových záměrů.
Jaká je maximální výše podpory?
 • Max. 40 000 Kč, podpora bude uvolněna až po předložení dokladů o zaplacení účastnického poplatku, cestovného nebo ubytování, a to z osobního bankovního účtu žadatele. Podpora bude vyplacena pouze ve výši předložených dokladů a do max. výše 40 000 Kč.
Kdo může o podporu zažádat?
 • Vždy první autor vědeckého sdělení, který v daném roce dosáhl maximálně 35 let (popřípadě 38 let, pokud čerpal mateřskou nebo rodičovskou dovolenou), je členem Radiologické společnosti a řádně zaplatil členské poplatky.
Co lze z grantu uhradit?
 • Účastnický poplatek
 • Ubytování do výše 150 Euro/noc (nebo ekvivalent v dolarech dle platného měnového kurzu)
 • Cestovné hromadnými dopravními prostředky, turistickou třídou v případě letecké dopravy a II. třídou v případě vlakové dopravy. Drobné cestovní výdaje (městské autobusy, tramvaje, taxi atd.) se neproplácejí.
Kdy o finanční podporu zažádat?
 • V momentě, když byl příspěvek přijat (předkládá se akceptační e-mail/letter!) a zároveň je účastník řádně registrován k účasti (předkládá se potvrzení o registraci!). Ovšem podpora mu bude vyplacena až po předložení dokladů o jeho finančních výdajích, které byly zaplaceny z osobního účtu žadatele (viz. výše).

Po skončení podporovaného kongresu Radiologická společnost vyžaduje doručení "Certifikátu" potvrzující účast na mezinárodním kongresu a "Zprávu příjemce grantu", ve které příjemce grantu zhodnotí svoji účast na mezinárodní odborné akci a provede i přehled vyúčtování této podporované cesty. Dokumenty musí být zaslány odbornému výboru Junior grantu, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení kongresu. V případě, že by se zpětně zjistilo, že uchazeč neuvedl pravdivé údaje, finanční příspěvek by byl právními kroky Radiologickou společností vymáhán zpět.


C. Finanční podpora účasti na národním Radiologickém kongresu ve formě odpuštění účastnického poplatku ± finanční příspěvek na ubytování v místě konání kongresu

Kdo může o podporu zažádat?
 • Mladý radiolog, který v daném roce dosáhl maximálně 35 let (popřípadě 38 let, pokud čerpal mateřskou nebo rodičovskou dovolenou), je členem Radiologické společnosti a řádně zaplatil členské příspěvky.
Jaké jsou podmínky odpuštění účastnického poplatku na národním Radiologickém kongresu?
 • Přijatá publikace v časopisu Česká radiologie, kde aplikující musí být prvním autorem, a to v roce pořádání daného národního kongresu, anebo v roce předcházejícím.
 • Přijatý vědecký poster do posterové sekce, anebo přijaté vědecké sdělení do vědecké sekce Radiologického kongresu, jehož je aplikující prvním autorem. Přijatý vědecký poster/vědecké sdělení nesmí být podporován jinou národní (GAUK, GAČR, AZV atd.) či mezinárodní grantovou podporou.
Jaké jsou podmínky přiznání finančního příspěvku na ubytování v místě konání národního Radiologického kongresu?
 • Přijatá publikace v časopisu Česká radiologie, kde aplikující musí být prvním autorem, a to v roce pořádání daného národního kongresu, anebo v roce předcházejícím.
Kdy zažádat?
 • V momentě otevřené registrace na národní Radiologický kongres a poté po celou dobu registrace v případě, že uplatňuji finanční nároky z důvodu "publikace v České radiologii" (aplikující dokládá citaci a kopii dané publikace nebo akceptační mail/letter v případě, že publikace ještě nebyla vydána, ale již byla redakcí přijata).
 • V případě akceptace vědeckého posteru nebo vědeckého sdělení bude účastnický poplatek automaticky odpuštěn.
Jaká je výška finanční podpory?
 • Kompletní výše účastnického poplatku, zprostředkuje pořádající kongresová agentura.
 • V případě finanční podpory ubytování v místě konání kongresu je finanční podpora limitována výši 2500 Kč/1 noc. Podpora bude zprostředkována organizující kongresovou agenturou.

V případě, že by se zpětně zjistilo, že uchazeč neuvedl pravdivé údaje, finanční příspěvek by byl právními kroky Radiologickou společností vymáhán zpět.Máte zájem o podání žádosti o Juniorský grant Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně? Jak tedy postupovat?

A. Žádáte o finanční podporu publikačního poplatku nebo podporu aktivní účasti na mezinárodním radiologickém kongresu.

Žádost podáte písemně přes dotazník uveřejněný na stránkách České radiologické společnosti a budete vyzváni k doložení potřebných dokladů (viz. výše) a rovněž doložíte vyjádření vašeho přímého nadřízeného a jeho souhlas s vaší žádostí. Zároveň čestně prohlašujete, že splňujete věkový limit 35 let nebo 38 let v případě čerpání mateřské či rodičovské dovolené. Odborný výbor vaši žádost projedná a v případě schválení vám finanční podpora bude převedena na bankovní účet, a to v momentě, kdy doložíte všechny požadované doklady. Nezapomeňte, že po vydání článku Radiologická společnost vyžaduje doručení vydaného článku a to nejpozději 12 měsíců po schválení grantové podpory. Stejně tak, po skončení podporovaného mezinárodního kongresu Radiologická společnost vyžaduje doručení certifikátu o účasti a "Zprávu příjemce grantu" a to nejpozději do 1měsíce po skončení kongresu.

B. Žádáte o finanční podporu účasti na národním Radiologickém kongresu ve formě odpuštění účastnického poplatku ± finanční příspěvek na ubytování v místě konání kongresu.

Při registraci na Radiologický kongres bude na webových stránkách připravena kolonka k zaškrtnutí "Žádám o Junior grant" a zároveň "Čestně prohlašuji, že splňuji věkový limit 35 let nebo 38 let, protože jsem čerpal/a mateřskou či rodičovskou dovolenou". Pokud zároveň submitujete vědecký příspěvek a tento bude přijat, pak zároveň bude automaticky vaše žádost přijata s přijetím vědeckého příspěvku. Pokud žádáte na základě přijatého článku do časopisu Česká radiologie, pak musíte zároveň požádat o čerpání finanční podpory, a to přes dotazník Junior grantu uveřejněný na webových stránkách Radiologické společnosti, musíte doložit citaci článku/kopii článku nebo akceptační mail. Zároveň čestně prohlašujete, že splňujete věkový limit 35 let nebo 38 let v případě čerpání mateřské či rodičovské dovolené.


Kdo vaši žádost bude posuzovat?

Odborný výbor Junior grantu Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně:
Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. (FNKV, Praha)
Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D. (FN Brno)
Doc. MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. (FN v Motole, Praha)

Odborný výbor posoudí Vaši žádost a doporučení předá předsedovi Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně. Výbor Junior grantu se musí na stanovisku shodnou jednomyslně, výjimkou může být pouze zdržení se hlasování jednoho člena výboru z důvodu konfliktu zájmů. Pokud by se zdrželi hlasování 2 členové z důvodu konfliktu zájmů, pak bude celá žádost předána předsedovi k projednání v celém výboru Radiologické společnosti. Definitivní rozhodnutí o přidělení grantu musí být schváleno předsedou Radiologické společnosti ČLK J.E. Purkyně.

 

Závěrečné ustanovení

 • Finanční podpora Junior grantu není nároková. Případné negativní rozhodnutí předsedy Radiologické společnosti ČLK J.E. Purkyně ve věci Junior grantu je vždy definitivní a nelze se proti němu odvolat.
 • Přijetím finanční podpory Junior grantu Radiologické společnosti ČLK J.E. Purkyně uchazeč souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby Radiologické společnosti ČLK J.E. Purkyně a souhlasí se zveřejněním svého celého jména, pracoviště a výše podpory v každoroční výroční zprávě Junior grantu, která bude v písemné formě uveřejněna vždy v lednu následujícího roku na webových stránkách Radiologické společnosti ČLK J.E. Purkyně a poté rovněž v časopise Česká radiologie.

Formulář pro žádost Juniorského grantu RS ČLS JEP