Juniorské granty Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně

Pro koho jsou granty určeny

Mladým radiologům do 35 let (v případě čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené do 38 let), kteří jsou členy Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně a mají řádně zaplacené členské poplatky.

Cíl

 • Podpořit mladé a perspektivní vědce.
 • Rozšířit vědeckou základnu Radiologické společnosti.
 • Celorepublikově zlepšit vědeckou a publikační činnost.
 • Zlepšit konkurenceschopnost české radiologické komunity v mezinárodním měřítku.
 • Celkově zvýšit prestiž oboru Radiologie a zobrazovací metody.


Jaké granty Radiologická společnost ČLS J.E. Purkyně vypisuje


A. Finanční podpora publikačního poplatku

Jaké publikace jsou podporovány?
 • Jde o podporu Open access publikací v mezinárodních periodikách s IF, které jsou indexovány ve Web of Science (WoS).
Jaké publikace nejsou podporovány?
 • Publikace bez indexace ve WoS.
 • Publikace afiliované ke grantům jako GAČR, AZV, GAUK, ke grantům institucionální podpory nebo jiným.
Jaká je výše podpory?
 • 40 000 Kč pro publikace v časopisech kategorie D1, Q1 a Q2.
 • 20 000Kč pro publikace kategorií Q3, Q4.
Kdy lze o finanční podporu zažádat?
 • V momentě, kdy je publikace submitována do časopisu a je ukončeno první recenzní řízení se závěrem „minor" nebo „major revision" (předkládá se potvrzení z redakce časopisu - mail, print screen submitovacího systému časopisu atd.).
 • Žádat lze kdykoliv v průběhu celého roku, časová perioda není omezená.
Kdo žádá?
 • Vždy první autor, který v daném roce dosáhl maximálně 35 let (popřípadě 38 let, pokud čerpal mateřskou nebo rodičovskou dovolenou), je členem Radiologické společnosti a řádně zaplatil členské příspěvky.

Po vydání článku Radiologická společnost vyžaduje doručení vydaného článku k rukám Odborného výboru Junior grantu Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně, a to nejpozději 12 měsíců po schválení grantové podpory. V případě, že by se zpětně zjistilo, že uchazeč neuvedl pravdivé údaje, finanční příspěvek by byl právními kroky Radiologickou společností vymáhán zpět.


B. Grantová podpora aktivní vědecké účasti na mezinárodním radiologickém kongresu

Jaká je podmínka získání grantu?
 • Přijmutí vědeckého sdělení ve formě minimálně posteru do hlavního programu mezinárodního kongresu typu ECR ve Vídni, RSNA v Chicagu apod.
Jaká je maximální výše podpory?
 • 40 000 Kč
Kdo může o podporu zažádat?
 • Vždy první autor vědeckého sdělení, který v daném roce dosáhl maximálně 35 let (popřípadě 38 let, pokud čerpal mateřskou nebo rodičovskou dovolenou), je členem Radiologické společnosti a řádně zaplatil členské poplatky.
Co lze z grantu uhradit?
 • Účastnický poplatek
 • Ubytování
 • Cestovné
Kdy o finanční podporu zažádat?
 • V momentě, kdy byl příspěvek přijat (předkládá se akceptační mail/letter) a zároveň je účastník řádně registrován k účasti (předkládá se potvrzení o registraci).

Po skončení podporovaného kongresu Radiologická společnost vyžaduje doručení certifikátu o účasti k rukám Odborného výboru Junior grantu Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně a to nejpozději 3 měsíce po skončení kongresu. V případě, že by se zpětně zjistilo, že uchazeč neuvedl pravdivé údaje, finanční příspěvek by byl právními kroky Radiologickou společností vymáhán zpět.


C. Finanční podpora účasti na národním Radiologickém kongresu ve formě odpuštění účastnického poplatku ± finanční příspěvek na ubytování v místě konání kongresu

Kdo může o podporu zažádat?
 • Radiolog, který v daném roce dosáhl maximálně 35 let (popřípadě 38 let, pokud čerpal mateřskou nebo rodičovskou dovolenou), je členem Radiologické společnosti a řádně zaplatil členské příspěvky.
Jaké jsou podmínky odpuštění účastnického poplatku na národním Radiologickém kongresu?
 • Přijatá publikace v časopis Česká radiologie, kde aplikující musí být prvním autorem.
 • Přijatý vědecký poster do posterové sekce Radiologického kongresu ČLS J.E. Purkyně, jehož je aplikující prvním autorem.
Jaké jsou podmínky přiznání finančního příspěvku na ubytování v místě konání národního Radiologického kongresu?
 • Přijatá publikace v časopisu Česká radiologie, kde aplikující musí být prvním autorem.
Kdy zažádat?
 • V momentě otevřené registrace na národní Radiologický kongres a poté po celou dobu registrace v případě, že uplatňuji finanční nároky z důvodu "publikace v České radiologii" (aplikující dokládá citaci dané publikace nebo akceptační mail/letter v případě, že publikace ještě nebyla vydána, ale již je redakcí přijata).
 • V případě akceptace vědeckého posteru bude účastnický poplatek automaticky odpuštěn.
Jaká je výška finanční podpory?
 • Kompletní výše účastnického poplatku.
 • V případě podpory ubytování v místě konání kongresu je finanční podpora limitována výší 2500 Kč/1 noc.

V případě, že by se zpětně zjistilo, že uchazeč neuvedl pravdivé údaje, finanční příspěvek by byl právními kroky Radiologickou společností vymáhán zpět.Máte zájem o podání žádosti o Juniorský grant Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně? Jak tedy postupovat?

A. Žádáte o finanční podporu publikačního poplatku nebo podporu aktivní účasti na mezinárodním radiologickém kongresu.

Žádost podáte vyplněním Formuláře Juniorského grantu Radiologické společnosti na webových stránkách této společnosti. Následně budete kontaktován/a Odborným výborem, kterému emailem doložíte potřebné doklady (viz. výše) včetně souhlasu vašeho nadřízeného nebo školitele. Zároveň čestně prohlašujete, že splňujete věkový limit 35 let nebo 38 let v případě čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. Odborný výbor vaši žádost projedná a v případě schválení vám finanční podpora bude převedena na bankovní účet. Nezapomeňte, že po vydání článku Radiologická společnost vyžaduje doručení vydaného článku k rukám Odborného výboru, a to nejpozději 12 měsíců po schválení grantové podpory. Stejně tak, po skončení podporovaného mezinárodního kongresu Radiologická společnost vyžaduje doručení certifikátu o účasti Odbornému výboru, a to nejpozději 3 měsíce po skončení kongresu.

B. Žádáte o finanční podporu účasti na národním Radiologickém kongresu ve formě odpuštění účastnického poplatku ± finanční příspěvek na ubytování v místě konání kongresu.

Při registraci na Radiologický kongres bude na webových stránkách Kongresu připravena kolonka k zaškrtnutí "Žádám o Junior grant" a zároveň "Čestně prohlašuji, že splňuji věkový limit 35 let nebo 38 let, protože jsem čerpal/a mateřskou či rodičovskou dovolenou". Pokud zároveň submitujete vědecký příspěvek a tento bude přijat, pak bude automaticky vaše žádost přijata s přijetím vědeckého příspěvku. Pokud žádáte na základě přijatého článku do časopisu Česká radiologie, pak musíte zároveň požádat o čerpání prostřednictvím Formuláře Juniorského grantu Radiologické společnosti, který je k dispozici na webových stránkách této společnosti a následně doložit citaci článku/kopii článku nebo akceptační mail. Zároveň čestně prohlašujete, že splňujete věkový limit 35 let nebo 38 let v případě čerpání mateřské či rodičovské dovolené.

Máte dotazy? Nevíte si rady?
Napište dotaz na mailovou adresu hana.malikova@fnkv.cz nebo martin.kyncl@fnmotol.cz a my vám poradíme!


Kdo vaši žádost bude posuzovat?

Odborný výbor Junior grantu Radiologické společnosti ČLS J.E. Purkyně:
Prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. (FNKV, Praha)
Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D. (FN Brno)
Doc. MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. (FN v Motole, Praha)

Formulář pro žádost Juniorského grantu RS ČLS JEP