Odborné sekce a komise


Definice odborných sekcí a komisí dle platného Jednacího řádku RS ČLS JEP:

Čl. 7, odst. d)

V rámci vnitřní organizace RS jsou vytvořeny odborné nebo profesní zájmové sekce a komise, sdružující členy RS s vyhraněným zaměřením. Členové RS se mohou rovněž sdružovat v jednotlivých oblastech do regionálních skupin. Vznik, resp. zánik výše uvedených vnitřních organizačních složek RS schvaluje výbor RS. Návrh na jejich vznik je oprávněn podat řádný nebo čestný člen RS. V případě schválení vzniku složky výbor pověřuje jednoho ze svých členů svoláním ustavující schůze, která rozhodne o organizační struktuře složky a zvolí její stálé orgány. Činnost vnitřních organizačních složek podléhá stanovám RS a ČLS JEP. Výbor RS zve zástupce sekcí a skupin na své schůze. Sekce a komise podávají zprávu o činnosti 1x ročně výboru RS, a to písemně, nejpozději do konce listopadu aktuálního roku, předsedovi RS.