Cesta: Dokumenty

Oponentura nových Klinických doporučených postupů


ČLS JEP informuje o zveřejnění nových Klinických doporučených postupů, k nimž se můžete do 14. září 2022 vyjadřovat.

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=24 Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále "KDP") níže uvedené návrhy KDP k veřejné oponentuře:

KDP-AZV-42 Diagnostika a léčba mozkových gliomů
garant prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4049

KDP-AZV-44 Chirurgická léčba degenerativních onemocnění páteře
garant prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4051

KDP-AZV-49 Poskytování distanční péče
garant prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC., FACC, MBA
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4055


Předkládané návrhy KDP jsou vytvářeny v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 (více informaci na: https://kdpnew.uzis.cz a http://www.azvcr.cz/projekt-kdp) a jsou schváleny Garanční komisí, jejímiž členy jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Vlády ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České konference rektorů, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Pacientské rady MZ ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Pro připomínkování uvedených návrhů KDP byl vytvořen formulář "Veřejná oponentura", který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvy návrhů KDP. Připomínky k návrhům KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a Garanční komisi.

Návrhy KDP budou na Národním portálu umístěny od 15.8.2022 po dobu 30 dnů, tj. do 14.9.2022.