Cesta: Akce > Všechny

Všechny akce

Pražský den Radiologické společnosti ČLS JEP

Termín: 12.12.2019

Pořádá: RDG klinika 3.LF UK a FNKV
Odborný garant: Doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Počet hodin: 4
Místo: Irena Fotijevová
Kontaktní adresa: RDG klinika 3. LF UK Ruská 87, Praha 10, 100 00
Tel.: 267162400
Více informací

Ultrazvukový kurz 2020

Termín: 16.1.2020 - 18.1.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Ultrazvuková diagnostika a technika.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.). Sonografie břicha a retroperitonea (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.). Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 1 hod.). Sonografie ostatních oblastí (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 5 hod.). Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, PhD., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 3,5 hod.). Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Poplatky: Člen RS ČLS JEP 2.500,- Kč Lékaři, členové RS ČLS JEP bez atestace zařazení do specializační přípravy Radiologie a zobrazovací metody v ČR - 1.500,- Kč (tuto skutečnost je nutné uvést na formuláři (on-line přihláška) níže do Poznámky (zkratkou PP) a při registraci v Čejkovicích doložit písemným potvrzením primáře oddělení). Ostatní - 4.000,- Kč.
Místo: Čejkovice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
Tel.: +420 532 233 007
E-mail: halouzkova.jitka (@) fnbrno.cz
Více informací

Základy radiologie - specializační kurz

Termín: 20.1.2020 - 24.1.2020

Základní téma: Základy radiologie - povinný kurz předatestačního vzdělávání v radiologickém kmeni.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 35
Kapacita účastníků: 20
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Odborný program: Zobrazovací metody jejich principy, technika provedení, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky, radiofarmaka. Popis radiologického vyšetření, dokumentace a archivace. Zobrazovací metody muskuloskeletálního aparátu. Zobrazovací metody hrudníku, břicha a pánve. Zobrazovací metody onemocnění mozku, hlavy a krku a páteře. Zobrazovací anatomie, nomenklatura, klasifikace. Ověření znalostí testem.
Podle výkladu MZ ČR platí absolvování tohoto kurzu i pro rezidenty postupující podle dřívějších vzdělávacích programů (náhrada za kurz Novinky v radiologii).
Místo: Brno, Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz
Více informací

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 27.1.2020 - 29.1.2020

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz v rámci předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze.
Odborný garant: doc. MUDr., Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem. Kurz je akreditován současně u SÚJB pro odbornou přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany a uznán jako přípravný kurz před zkouškou na SÚJB.
Kurz se koná v posluchárně Ústavu nukleární medicíny, U nemocnice 5, Praha 2, zvýšené přízemí vlevo.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Bc. Alžběta Čábelková nebo PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., děkanát 1.LF UK, referát pro specializační vzdělávání, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Tel.: 224 964 305
E-mail: alzbeta.cabelkova (@) lf1.cuni.cz

XX. Krakonošův CT kurz

Termín: 19.3.2020 - 21.3.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Postižení plicní tkáně a dýchacích cest - HRCT plic.
Pořádá: RS ČLS JEP, Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové.
Odborný garant: Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Technika vyšetření, anatomie plicní tkáně, záklaní morfy, záněty komunitní, nekomunitní, u imunokompromitovaných, idiopatické difuzní plicní procesy, onemocnění pojiva, inhalační postižení, ložiskové postižení a nádorové projevy, postižení dýchacích cest, toxické (inhalační, polékové) postižení, vzácnější plicní onemocnění, HRCT plic u dětí.
S sebou notebook či tablet s wifi - kvízová soutěž + volitelný workshop .
Místo: Hotel Sklář, Harrachov
Kontaktní adresa: Contour, s.r.o., Kolová 215, 15 300, Praha
E-mail: contour (@) volny.cz
Více informací

Telemedicína Brno 2020

Termín: 23.3.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: GDPR. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy. Klinické audity, radiační zátěž a její sledování.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 10
Kapacita účastníků: 150
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna

Kongres muskuloskeletální radiologie a traumatologie

Termín: 2.4.2020 - 3.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Zobrazování zápěstí a ruky. Interdisciplinární spolupráce. Intervenční radiologie. Kazuistiky.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny - KRNM LF MU a FN Brno
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 14
Kapacita účastníků: 180
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna

MOST 2020 (Mezi-oborové sympozium nad srdeční tomografií)

Termín: 3.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Přednášky na aktuální témata zobrazování srdce pomocí MR a CT.
Pořádá: Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: Theodor Adla, V Uvalu 84, Praha 5, 15006

Urogenitální dny: radiologie urogenitálního systému

Termín: 3.4.2020 - 4.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie urogenitálního systému a retroperitonea.
Pořádá: Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN v Praze a Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci.
Odborný garant: doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 100
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 15
Rámcový program: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ledvin (vývojové odchylky a variety ledvin, diagnostika patologií ledvin). Retroperitoneum. Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění vývodného systému močového (zobrazování patologií vývodného močového systému, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění mužských pohlavních orgánů), prostata, skrotum, penis, zobrazovací metody v diagnostice onemocnění ženských pohlavních orgánů (děloha, ovaria), intervenční techniky, kazuistiky, diferenciální diagnostika.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20% Více informací a přihlašovací formulář najdete na webu www.radiology.cz.
Místo: Praha
Kontaktní adresa: Ing. Žaneta Kalinová, MBA Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, U nemocnice 2, Praha 2
Tel.: 224 962 232
E-mail: zaneta.kalinova (@) vfn.cz
Více informací

Radiologie hrudníku

Termín: 20.4.2020 - 21.4.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Prostý snímek, radiologická anatomie hrudníku, nádory, plicní intersticium, kazuistiky.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno.
Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 110
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Radiologická anatomie hrudníku; nádory; intervence; pleura; mediastinum; systémové cévy; dětská radiologie; plicní intersticium; diferenciální diagnostika.
Akce je součástí předatestačního vzdělávání - specializační kurz Radiologie hrudníku podle vzdělávacího programu. Pro absolvování celého kurzu je nutná účast ve dvou po sobě následujících rocích.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 50 %.

Místo: Čeladná, hotel Prosper
Kontaktní adresa: Bc. Vladislava Švecová
Tel.: +420 588 444 426
E-mail: vladislava.svecova (@) fnol.cz

Paprsky Vysočiny 2020

Termín: 15.5.2020 - 16.5.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Radiologie poranění hrudníku, břicha a pánve.
Pořádá: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Odborný garant: Prim. MUDr. Martina Slámová
Počet hodin: 7
Kapacita účastníků: 100
Rámcový program: Přehledná sdělení - radiologie poranění hrudníku, břicha a pánve. Volná sdělení - kasuistiky a jiná krátká sdělení nejen na letošní téma. Radiologický kvíz.
Slevy z poplatků: nečlen RS ČLS JEP 1000 Kč, člen zdarma.
Místo: Hotel Ski, Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa: Ludmila Novotná, Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Tel.: +420 606 186 399
Fax: +420 566 801 461
E-mail: paprsky.vysociny (@) atlas.cz

Motolský den zobrazení v dětské radiologii

Termín: 18.6.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Využití zobrazovacích metod pro vyšetření plic u dětí.
Pořádá: KZM, 2.LF UK a FN v Motole.
Odborný garant: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Počet hodin: 5
Kapacita účastníků: 100
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 200,-Kč.
Místo: Velká posluchárna FN Motol, Praha
Kontaktní adresa: MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Tel.: 2 2443 8100
Fax: 2 2443 8120
Více informací

18. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 3.9.2020 - 6.9.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: Abdominální a gastrointestinální radiologie.
Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovacích metod.
Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Počet hodin: 15
Kapacita účastníků: 200
Rámcový program: Zobrazovací metody ve vyšetření dutiny břišní 1 hod. Vyšetření parenchymových orgánů dutiny břišní 5 hod. Postižení cév v dutině břišní 1 hod. Vyšetření trávicí trubice, retroperitonea a mesenteria 5 hod. Základní intervenční techniky 3,5. Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).
Poplatky:
Lékař - člen ČRS 3.500 Kč
Lékař bez atestace zařazený do předatestační přípravy z radiologie v ČR (u registrace nutno přiložit potvrzení o zařazení do přípravy, do on-line přihlášky uveďto do pole Poznámka zkratku PP) 2.000 Kč
Ostatní lékaři 5.000 Kč.

Místo: Lednice
Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno
E-mail: jitka.halouzkova (@) fnbrno.cz

Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Termín: 9.9.2020 - 11.9.2020

Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání.
Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc.
Počet hodin: 24
Kapacita účastníků: 30
Akce je součástí specializačního vzdělávání
Rámcový program: Náplň kurzu je dána vzdělávacím programem.
Kurz je akreditován i u SÚJB pro přípravu pracovníků k vykonávání zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. Bude však nezbytné doplnění obsahové náplně proti předatestačnímu kurzu o další témata a splnění celkové doby 30 hodin.
Místo: Olomouc
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Elišková nebo ing. Blanka Doleželová, Děkanát LF UP, referát pro specializační vzdělávání, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 632 065, 585 632 064
E-mail: iveta.eliskova (@) upol.cz

XXIX.zasedání MR sekce - MR workshop

Termín: 14.10.2020 - 15.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: 2D a 3D sekvence, srovnání, příklady, prezentace na konzole (konzolách). Kazuistiky.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice
Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Počet hodin: 12
Kapacita účastníků: 150
Rámcový program:
Časový plán setkání MR sekce a MR kurzu:
Středa - MR workshop od 13:00 do 18:00
Čtvrtek - MR workshop od 8:30 do 12:30, MR kurz od 14:00 do 18:30
Pátek – MR kurz od 8:30 do 17:00.
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%.
Místo: Brno, hotel Myslivna

XIX. kurz MR zobrazování

Termín: 15.10.2020 - 16.10.2020

Akce je garantována RS
Základní téma: MR zobrazování pánve a hrudníku.
Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP, Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Počet hodin: 16
Kapacita účastníků: 180
Rámcový program:
Časový plán setkání MR sekce a MR kurzu:
Středa - MR workshop od 13:00 do 18:00
Čtvrtek - MR workshop od 8:30 do 12:30, MR kurz od 14:00 do 18:30
Pátek - MR kurz od 8:30 do 17:00
Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 20%.
Místo: Brno - Hotel Myslivna