Cesta: Dokumenty

Údaje, které jsou potřeba pro projednání žádostí zdravotnických zařízení o VZT

Komisí pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky (popř. Komisí pro mamografii a mamografický screening) při Ministerstvu zdravotnictví
aktualizované údaje k 1.5.2005

Vybraná zdravotnická technika

 • počítačový tomograf (CT),
 • magnetická rezonance (MR),
 • angiografický komplet,
 • terapeutický ozařovač,
 • rtg. simulátor,
 • plánovací systém pro radioterapii,
 • skiaskopicko-skiagrafický komplet s velkou rozlišovací schopností,
 • gamakamera,
 • kamera pro PET,
 • lithotryptor (neinvazivní, na principu rázové vlny),
 • hyperbarická komora,
 • mamografický přístroj pro diagnostiku,
 • hemodialyzační lůžko + hemodialyzační monitor,
 • rtg dvoufotonový celotělový kostní denzitometr,
 • laser pro transmyokardiální revaskularizaci (TMLR)

V současné době je řešeno zařazení systému pro peroperační navigaci mezi VZT.

Pozn.:
Žádosti zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním, obměnou a provozem mamografických přístrojů pro diagnostiku jsou před projednáním v Komisi pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky projednávány v Komisi MZ pro mamografický screening.
Řešení problematiky screeningu nádorů prsu je plně v kompetenci Komise MZ pro screening nádorů prsu.


1. Zdůvodnění žádosti

 • u nově pořizované techniky: stručná charakteristika zdravotnického zařízení, potřebnost VZT z hlediska dostupnosti a návaznosti zdravotní péče, dosavadní řešení situace, předpokládaný počet výkonů za rok...
 • u obměny techniky: údaje o stávající technice, potvrzení servisního technika o technickém stavu přístroje, dosavadní počet výkonů za rok, předpokládaný počet výkonů za rok, důsledky případného neobnovení příslušné techniky...
 • základní ekonomické údaje zdravotnického zařízení: objem závazků po lhůtě splatnosti, objem investic do přístrojů a budov v posledních 3 letech, průměrná mzda lékařů a SZP v předešlém roce včetně mzdového rozptylu...

 

Vzhledem k narůstající agendě při projednávání žádostí o posouzení záměrů zprovoznění nových kapacit VZT (častá neúplnost žádostí, nutnost vyžádání doplňujících informací) požaduje RS ČLS JEP dle usnesení výboru Společnosti prvotní uhrazení manipulačního poplatku ve výši 3 000,- Kč. Subjekt, který žádost hodlá předložit, požádá RS ČLS JEP (lzicarova@fnhk.cz, tel. 495 832 292) o oznámení fakturačních dat. Doklad o zaplacení částky, přiložený k žádosti, je podmínkou zahájení řízení. Poplatku nepodléhají žádosti o posouzení obměny přístrojů. Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem 1.5.2005.

  

2. Zajištění provozu přístroje po stránce personální, věcné a prostorové

Za účelem zvýšení objektivity schvalovacího řízení v rámci jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky MZČR upřesňuje výbor RS ČLS JEP následující personální kritéria potřebná ke kladnému vyjádření k projektu nově vznikajícího CT (nemocnice akutní lůžkové péče, t.č. především s lůžkovým ARO oddělením) a MR pracoviště:
 1. pro nově plánovanou činnost v CT nebo MR diagnostice je třeba doložit navýšení adekvátního počtu tabulkových lékařských míst RDG oddělení vždy alespoň o úvazek 3,0 (MR) či 2,0 (CT) a dále odbornou připravenost alespoň dvou radiologů. Tou se rozumí složení II. atestace z radiodiagnostiky a potvrzení o nabytí praktické zkušenosti s prováděním CT nebo MR diagnostiky včetně interpretace nálezů. Minimální podmínkou pro vystavení potvrzení je absolvování stáže v trvání nejméně 8 týdnů na některém ze školících pracovišť. Uchazeč musí dále doložit svou účast na nejméně 800 vyšetřeních, z nichž u nejméně 400 osobně vyhotovil definitivní popis. Správnost nálezu musí být na žádance stvrzena podpisem školitele. Podobně i přítomnost školence u popisu školitelem musí být na žádance zaznamenána a stvrzena podpisem. V případě CT diagnostiky mohou uchazeče školit pracoviště, provozující spirální CT přístroj alespoň po dobu 3 let. U MR přístrojů je třeba stáž absolvovat v některém z následujících center: IKEM Praha, VFN Praha, FNKV Praha, FN Motol, Nemocnice Na Homolce, ÚVN Praha, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Brno-Bohunice, FN U sv. Anny - Brno, FN Olomouc. Potvrzení o získání praktické erudice vydává vždy přednosta či primář příslušného radiologického pracoviště nebo jejich statutární zástupci. O výši úhrady za absolvování stáže rozhoduje management příslušného zařízení.
 2. pokud je plánováno přijetí erudovaných radiologů, je třeba přiložit písemné prohlášení lékařů o tom, že hodlají na pracoviště skutečně nastoupit s uvedením výše plánovaného úvazku
 3. dále je třeba doložit rozsah stávajících činností RDG oddělení (skiagrafie, skiaskopie, UZ, mamografie, CT diagnostika, angio-intervenční radiologie) tak, aby bylo zřejmé, jak početný tým radiologů je potřebný k jejich pokrytí a jmenovitý seznam všech členů radiologického lékařského týmu oddělení včetně dosažené odbornosti.

Poznámka: tato personální kritéria schválil výbor RS na své schůzi 28.5.2002.

3. Typ a cena uvažovaného přístroje VZT

4. Zajištění hrazení nákupu a provozu přístroje VZT

    (formou samostatného prohlášení)

5. Stanovisko odborné společnosti

 • výbor RS ČLS posuzuje žádost podle údajů dle bodů 1-3 (zdůvodnění, zajištění provozu přístroje, typ přístroje). Pokud jsou údaje úplné, je žádost projednána na nejbližší schůzi výboru
 • žádosti, týkající se MR, CT, angiokompletů, skiaskopicko-skiagrafických kompletů zasílejte prof. Eliášovi (RDG klinika, FN Hradec Králové, 500 05)
 • mamografickou agendu spravuje doc. Daneš ( RDG klinika, VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08)

6. Stanovisko zřizovatele (fakultativně), a krajského referátu zdravotnictví (případně krajského úřadu)

7. Prohlášení o majetkoprávních vztazích k pořizovanému přístroji

8. Podpis statutárního zástupce zdravotnického zařízení, který ručí za pravdivost údajů uvedených v žádosti