Cesta: Dokumenty

Inovace koncepce přístrojů VZT spadající do oboru radiologie

1) Přístroj MR:

Amortizační doba cca 8 let (10 let v případě, že byl proveden významný upgrade).
Rozmístění:

 • rozšiřování sítě se zřetelem na homogenní pokrytí území ČR dle hustoty osídlení
 • RS upřednostňuje zdvojování MR instalací před novými instalacemi (dle rovnoměrnosti hustoty sítě) především na pracovištích patřících ke komplexním centrům
 • cílová hustota sítě do roku 2016: 1 MR přístroj na 80 000 obyvatel
 • personální zabezpečení: 3,0 úvazky lékařů-radiologů se specializací v oboru Radiologie
 • doporučený počet MR vyšetření - 3500 ročně (nutno zohlednit spektrum výkonů - jejich časovou a technickou náročnost)

Odůvodnění:
Stávající hustota sítě MR zařízení v ČR (cca 6,2 přístroje na 1 milion obyvatel) je nadále ve srovnání s vyspělými zeměmi Evropy nízká (např. Rakousko má 18 přístrojů na 1 milion obyvatel). S ohledem na žádoucí snižování radiační zátěže populace z medicínského ozáření je nezbytné postupně nahrazovat některé stávající CT indikace MR vyšetřeními, a to především v neuroradiologických indikacích.

 

2) CT přístroj:

Rozmístění: CT přístroje jsou významným zdrojem radiační zátěže nemocných. Jejich hlavní indikační spektrum patří akutní nemocniční medicíně. RS ČLS JEP nepodporuje jejich další zprovozňování v ambulantních (poliklinických) pracovištích. Okamžitá dostupnost CT vyšetření je naopak zásadní podmínkou pro provoz nemocnic akutní lůžkové péče.

Technická specifikace: multidetektorové spirální CT přístroje. Detailní vybavení a počet CT přístrojů v jednotlivých nemocničních zařízeních závisí na rozsahu a spektru poskytované péče a musí odpovídat NRS.

Amortizační doba maximálně 8 let.

Personální vybavení pro provoz 1 CT přístroje:
3 lékaři - radiologové s ukončenou specializací v oboru, 4 kvalifikovaní radiologičtí asistenti. Radiologická pracoviště zabezpečují stálou dostupnost CT vyšetření.
Minimální personální obsazení pracoviště musí odpovídat NRS.

 

3) Angiokomplety

Angio-intervenční centra I. kategorie:

 • především fakultní nemocnice a výzkumné ústavy s klinickými centry angiologickými, neurochirurgickými, transplantologickými a onkologickými.
 • Nadregionální spádová oblast.
 • pracoviště je vybaveno dvěma stacionárními přístroji. Alespoň jeden je nejvyšší třídy s plochým detektorem s aktivní plochou minimálně 40 x 30 cm, plně digitalizovaný, včetně intervenčních programů. Druhý přístroj, opět plně digitalizovaný, s plochým detektorem. Je možno využít univerzální sklopnou stěnu s C ramenem a angio programy (skiaskopicko-skiagrafický komplet I. kategorie)
 • stálá dostupnost
 • vyškolený tým - minimálně 2 radiologové s atestací z Intervenční radiologie, kvalifikovaní SZP
 • minimální počet intervenovaných nemocných 700 ročně

Minimální technické vybavení i personální zabezpečení musí odpovídat NRS.

Angio-intervenční centrum II. kategorie:

 • velké nemocnice, zabezpečující mimo jiné i neurochirurgické a urgentní angiologické služby (vybrané vyšší územní celky); fakultní nemocnice, ve kterých není angio-intervenční pracoviště I. Kategorie
 • jeden stacionární přístroj s C-ramenem, s plochým detektorem, plně digitalizovaný
 • minimálně 1 radiolog s atestací z Intervenční radiologie, kvalifikovaní SZP
 • stálá dostupnost
 • minimální počet intervenovaných nemocných 450 ročně, při hodnocení je však nutno
  přihlížet ke skladbě (složitosti) výkonů

Minimální technické vybavení i personální zabezpečení musí odpovídat NRS.