Cesta: Dokumenty

Doporučení výboru MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP k instalacím nové generace MR systémů s indukcí magnetického pole menší než 1 Tesla

Výbor MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP projednal a schválil stanovisko k potenciálnímu využití MR systémů s indukcí magnetického pole < 1,0 Tesla v rámci sítě MR zařízení v České republice. Stanovisko se vztahuje na MR systémy < 1,0 Tesla uváděné na trh po roce 2020, které pro rekonstrukci obrazových dat využívají prvky umělé inteligence (AI - artificial intelligence; DL - deep learning rekonstrukční procesy) a multikanálové technologie pro zpracování MR signálu.
S přihlédnutím k některým specifickým přednostem MR systémů s indukcí nižší než 1,0 Tesla (např. pořizovací a provozní náklady, nízká hmotnost, velikost gantry apod.) a zároveň jejich technicko-fyzikálním limitacím výbor MR sekce vydává následující stanovisko, které je založeno na současné (leden 2023) úrovni vědomostí a zkušeností s uvedenou technologií.

Výbor MR sekce

doporučuje tyto MR systémy instalovat

  • pouze do zdravotnických zařízení, kde je již provozován minimálně jeden MR tomograf s indukcí 1,5 Tesla a vyšší, tzn. typicky jako druhou nebo třetí MR instalaci např. v krajské nebo fakultní nemocnici (a to jak novou instalaci, tak i příp. obměnu jednoho ze stávajících MR systémů) za předpokladu, že výhody takového přístroje převáží v dané konstelaci obecné limitace MR systémů < 1,0 Tesla

nedoporučuje tyto MR systémy instalovat do zdravotnických zařízení

  • kde se jedná o primoinstalaci (tj. kde dosud žádný MR tomograf instalován nebyl)
  • kde se jedná o obměnu stávajícího jediného MR tomografu
  • pro účely peroperačního MR zobrazování


Zdůvodnění:

Technologický vývoj na poli diagnostického zobrazování magnetickou rezonancí (MR) v posledních letech zaznamenal významný pokrok jak v implementaci komplexních multikanálových řešení MR systémů, tak nejnověji i prvků umělé inteligence (AI) a tzv. deep learning rekonstrukčních postupů. Tato moderní technologická řešení jsou již komerčně dostupná na standardních MR systémech s indukcí magnetického pole 1,5 Tesla a vyšší (tzv. high-field systémy), kde jsou využívána především k redukci obrazového šumu a/nebo vyšetřovacího času.
Zmíněné technologie byly recentně aplikovány nově i na kategorii tzv. low- a mid-field MR systémů, tj. MR zařízení s indukcí pole mezi 0,1 a 1,0 Tesla, která v posledních dvou desetiletích prakticky vymizela z trhu, neboť byly vytlačena a nahrazena komerčně široce dostupnými high-field systémy, jejichž hlavní předností je vyšší obrazová kvalita podmíněná větším odstupem MR signálu od šumu (SNR; signal-to-noise ratio: tento poměr lineárně narůstá s indukcí magnetického pole).
Aplikace výše zmíněných pokročilých technologií umožnila po roce 2020 výrobcům navrátit low- a mid-field MR systémy na trh, protože uvedená technologická řešení mohou - za předpokladu optimálního využití a bezchybné funkce - zmenšit rozdíly v obrazové kvalitě a/nebo délce vyšetření v porovnání se systémy o indukci 1,5 Tesla a vyšší. V současné době však zatím neexistuje dostatečné množství validních komparativních studií, které by u nejmodernějších MR instalací s indukcí < 1,0 Tesla potvrdily srovnatelnou diagnostickou přesnost napříč spektrem radiologických indikací v komparaci s high-field systémy.
Oproti předpokladu plně srovnatelné diagnostické kvality obrazu nadále stojí základní fyzikální princip určující, že MR systém s indukcí 1,5 Tesla bude vždy vykazovat třikrát vyšší (a v případě 3 Tesla dokonce šestkrát vyšší) odstup signálu od šumu než MR systém s indukcí 0,5 Tesla. Zatímco kategorie high-field MR systémů je schopná poskytnout plnohodnotnou diagnostickou informaci i bez využití výše uvedených pokročilých technologií, nelze zatím totéž v plné míře očekávat ani od nejmodernější generace systémů s indukcí < 1,0 Tesla, protože bez použití těchto technologií nedisponují srovnatelnou diagnostickou kvalitou. Tato skutečnost následně ztěžuje a v jistých situacích i znemožňuje např. odlišení falešně pozitivních nálezů od artefaktů, kdy rekonstrukční procesy založené na umělé inteligenci mohou desinterpretovat obrazová data zatížená nízkým poměrem signál/šum ve smyslu falešně pozitivních i falešně negativních nálezů.

Výbor MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP:
Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Ľudovít Klzo, Jiří Tesař, Marek Mechl, Zuzana Ryznarová, Martin Kynčl;
Andrea Šprláková-Puková (konzultantka)

Dne: 5. ledna 2023