Zápis o činnosti výboru ČNRS (1-6/2020)

Místo: pracovna prim. Belšana, ÚVN Praha
Termín: 25.2.2020
Přítomni:
Belšan, Eliáš, Janoušková
Omluveni: Mechl, Krajina, Žižka, Vymazal
Hosté: prim. Cihlář, Dr. Derner, prim. Ryška

Prof. Eliáš konstatuje, že výbor bohužel není usnášení schopný, nicméně doporučuje projednat jednotlivé body programu a posléze o rozhodnutích hlasovat celým výborem per rollam.


1.
Prodiskutován průběh kongresu v Hradci Králové. Konstatováno, že šlo o velmi úspěšnou akci. Rozpočet skončil přebytkem 59.080,00 Kč (bez DPH).

2a.
Diskutována otázka konání dalšího kongresu (bod 2b). Eliáš připomíná výsledky internetového hlasování, ve kterém se výbor rozhodl o pokračování akce (bod 2c). Probrána možnost konání kongresu na jaře 2021 v Ústí nad Labem, termín kongresu předběžně stanoven 15.-16.4.2021. Prim. Cihlář si vyžádal nějaký čas na definitivní rozhodnutí. Předběžně diskutována témata kongresu. Mělo by jít opět o mezioborovou akci převážně doškolovacího charakteru. Kromě neuro-intervenčního zaměření dále připadají témata ze zobrazování neuroradiologie a z oblasti hlavy a krku. Diskutující se předběžně dohodli na zobrazování dementních stavů jako jednom z aktuálních témat.

2b.
Na začátku rozvoje coronarovirové krize prim. Cihlář oznamuje, že ústecké pracoviště se rozhodlo nadcházející kongres neorganizovat.

Pozn. Eliáš: rozhodnutí je pochopitelné z řady hledisek - nejasná finanční situace, těžký odhad epidemické prognózy. RS ČLS JEP se rovněž rozhodla letošní "Velký kongres" společnosti odložit.

Eliáš navrhuje, abychom konání kongresu ČNRS příští rok na jaře zrušili a akci uspořádali v následující vhodné době tak, aby nekolidovala s "Velkým" kongresem. Po projednání ve výboru ČNRS (předběžně v září - říjnu) můžeme příští rok uspořádat jednodenní odbornou schůzi s aktuální tématikou na některém z tradičních míst. O pořadateli dalšího kongresu rozhodneme po ustálení epidemicko-ekonomických poměrů.

2c.
Ve dnech 16.-22.11.2019 proběhla elektronická schůze výboru s hlasováním o formě kongresu ČNRS. Pro samostatný kongres stejně jako doposud hlasovalo 5 (pět) členů výboru (Eliáš, Janoušková, Žižka, Belšan a Krajina), pro společný kongres s kongresem radiologickém společnosti hlasovali 2 (dva) členové (Mechl a Vymazal).

3.
Diskutována otázka žádosti výboru RS ČLS JEP o podporu časopisu Česká radiologie, který je deklarován jako společný časopis třech společností (RS ČLS JEP, ČSIR, ČNRS). Účastníci se shodli na podpoře 15.000,00 Kč ročně pro příští 2 kalendářní roky (celkem 30.000,00 Kč tak, jak nám dovoluje skromný rozpočet).

4.
V bodu různé probíráno další směřování činnosti společnosti - případná spolupráce s ostatními neurovědními společnostmi, prosazování etablování funkčního kurzu pro zdokonalení erudice v neuroradiologii, a to jako jistou formu nástavby na obor RZM.

- dále zmiňuje prim. Cihlář posun ve všeobecném použití CT k diagnostice mozkové smrti. Poukazuje na recentní literární údaje. Eliáš se spojí s prof. Ferdou a požádá jej o projednání návrhu možného použití technicky a interpretačně unifikované CTA k průkazu mozkové smrti ve výboru RS ČLS JEP. Dovolí si odkázat na názor argumenty prim. Cihláře, podpořené recentními citacemi.

5.
Vzhledem k nedostatečnému kvóru byly návrhy Doc. Mechla ke změně stanov přesunuty na další shromáždění tak, aby je sám mohl osobně vysvětlit.

Zapsal:
Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Rozhodnutí o zrušení konání kongresu ČNRS v jarním termínu 2021 bylo schváleno per rollam (elektronicky) v červnu t. r. všemi členy výboru.

V Hradci Králové 25. 7. 2020
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., předseda výboru ČNRS