Česká neuroradiologická společnost

Předseda:

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
FN Hradec Králové

Stanovy České neuroradiologické společnosti

 1. Česká neuroradiologická společnosti (ČNRS), Czech Neuroradiological Society (CNRS) je samostatnou organizační jednotkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). ČNRS sdružuje lékaře a ostatní pracovníky zabývajícími se diagnostickými a intervenčními metodami v neuroradiologii. Jde o odbornou, dobrovolnou a nevýdělečnou organizaci.
 2. Účelem existence ČNRS je přesnější vymezení a konstituce neuroradiologie jako nově vzniklého nástavbového oboru radiologie a neurologie. Neuroradiologie tedy představuje klinický obor medicíny využívající radiodiagnostické metody k zobrazování nervové soustavy, obalů, lebky a páteře.Výsledky využívá ke stanovení diagnózy nebo k další diagnostice či léčebným úkonům.
 3. Předmětem činnosti neuroradiologické společnosti je oblast:
  1. vědeckoodborná
  2. pedagogická
  3. stavovská
  1. Oblast vědeckoodborná
   • ČNRS podporuje rozvoj vědecké činnosti a publikační aktivity v domácím i zahraničním tisku s preferencí v impaktovaných časopisech a výměnu vědeckých i odborných zkušeností, včetně mezioborové a mezinárodní spolupráce především neurovědních společností
   • Organizuje odborné schůze 2x ročně a zaměřuje se na aktivní účast svých členů na tuzemských i zahraničních sympoziích, kongresech a podobných akcích
   • Vytváří podmínky pro vědeckou a odbornou činnost, zejména mladších lékařů, členů ČNRS
   • V tomto směru úzce spolupracuje s ESNR, Evropskou neuroradiologickou společností
   • Stanoví náplň práce odborníků v neuroradiologii a vyjadřuje se k rozsahu jejich práv a povinností
   • Usiluje o vymezení odbornosti neuroradiologie v rámci nástavbové kvalifikace v souladu s Evropskou neuroradiologickou společností (ESNR), případně o udělování certifikátů a osvědčení pro speciální výkony, včetně neurointervencí. V tomto směru spolupracuje s Radiologickou společností, její Sekcí intervenčních radiologů a Neurologickou společností
   • Je představitelem odborných zájmů svých členů v mezinárodních společnostech, zejména v ESNR s cílem dosáhnout potřebnou úroveň odborných znalostí a zkušeností, včetně eventuální možnosti získat pro akreditované členy ČNRS volný přístup na "pracovní trh" zemí Evropské unie
   • Účastní se prostřednictvím svých zástupců na spolupráci s Radiologickou společností při plánování a vybavování neuroradiologických pracovišť vhodnou technikou a jejím optimálním využitím
   • Podílí se na racionalizaci volby vyšetřovacích metod, omezení radiačních dávek, zavádění digitální techniky a využívání moderních postupů
  2. Oblast pedagogická
   • Ve spolupráci s IPVZ, IDVPZ a LK se podílí na postgraduální výchově lékařů a jiných pracovníků v oboru neuroradiologie
   • Zabezpečuje pokud možno svými odborníky, členy ČNRS, neuroradiologické školicí akce v systému kontinuálního vzdělávání nebo se na těchto akcích podílí
   • Prosazuje získání odbornosti neuroradiologie na základě specializačního postgraduálního studia po složení příslušné atestace z radiologie nebo neurologie
   • V navrhovaném jednostupňovém systému specializačních zkoušek se zaměří na respektování přiměřené doby nezbytné k získání vědomostí i praktických znalostí obou základních oborů, tj. radiologie a neurologie
   • Vypracuje návrh na získání odbornosti neuroradiologie jako nástavbového oboru na radiologii a neurologii
   • Brání nekompetentním tendencím provádět odborně pedagogickou činnost v oblasti neuroradiologie lékařům bez neuroradiologické specializace
  3. Oblast stavovská
   • Obhajuje společenské i odborné postavení ČNRS a zastupuje zájmy svých členů v rámci odborných společností ČLS JEP. Hájí také pracovní, ekonomické a existenční zájmy neuroradiologů
   • ČNRS se snaží získávat případnou podporu některých činností, týkajících se zejména školicích akcí, vydávání odborné literatury a podobně, které nelze vlastními prostředky realizovat
 4. Členství v ČNRS
  • Členství může být čestné nebo řádné, členem ČNRS se může stát kterýkoliv pracovník (osoba) i nelékař zajímající se o neuroradiologii. Podmínkou není členství v jiné odborné společnosti
  • K přijetí je třeba podat písemnou přihlášku a pravidelně platit příspěvky (kromě čestných členů) ve výši stanovené plenární schůzí
  • U členů ČNRS se předpokládá odborná, vědecká nebo jiná aktivita ve prospěch společnosti, účast na plenárních schůzích a dalších odborných akcích
  • O přijetí za člena ČNRS rozhoduje výbor, definitivně schvaluje plenární schůze
  • Členství zaniká ukončením existence ČNRS, úmrtím člena, jeho odhlášením nebo neplacením příspěvků po dobu 3 let za sebou, a to schválením plenární schůzí na návrh výboru
 5. Organizace ČNRS
  • Nejvyšším orgánem je plenární schůze, která je svolávána výborem nejméně 2x za funkční období. Její usnesení je závazné pro činnost výboru do další plenární schůze
  • Plenární schůze schvaluje volbu sedmičlenného výboru ČNRS a revizní tříčlenné komise na základě výsledků jednokolového tajného (korespondenčního) hlasování
  • Volební tříčlenná komise, určená výborem, stanoví pořadí jednotlivých členů dle počtu obdržených hlasů. Při rovnosti odevzdaných hlasů na ještě postupových místech rozhodne los
  • Revizní komise je kontrolní orgán v čele se zvoleným předsedou. Vypracovává revizní zprávu a informuje o ní členy ČNRS na plenární schůzi.
  • Výbor řídí činnost společnosti po dobu 4 let do dalších voleb, pokud není plenární schůzí odvolán, při hlasování o odvolání rozhoduje přítomná většina z nadpolovičního počtu členů ČNRS
  • Členové výboru volí svého předsedu, místopředsedu, sekretáře, pokladníka a národního delegáta pro ESNR. Podpisové právo má předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů
  • Předseda předchozího výboru se stává členem nového výboru v rámci zachování pracovní kontinuity
  • Výbor na plenárních schůzích podává zprávu o činnosti, hospodaření a o zpracování důležitých dokumentů nebo jejich změnách, jako jsou stanovy, koncepce oboru a další případná závažná rozhodnutí, která musí být schválena nadpoloviční většinou přítomných delegátů
  • Předseda ČNRS se stává nebo je kooptován po schválení výborem RS členem tohoto výboru s hlasem poradním, pokud již není řádným členem výboru Radiologické společnosti
 6. Práva a povinnosti členů ČNRS
  • Každý člen má právo volit i být volen do výboru ČNRS, případně dalších orgánů, vyjadřovat se k činnosti, podílet se na výhodách této společnosti a mít právo být informován o práci výboru
  • Může se obracet na výbor osobně či písemně se žádostmi o informace vztahující se k jednání výboru nebo s problémy týkajícími se odborných záležitostí (odborné posudky, expertizy, žádosti o stipendia, udělování licencí, akreditací atd.), pokud jsou tyto ve vztahu k neuroradiologii
  • Povinností každého řádného člena je platit určené příspěvky, respektovat usnesení plenární schůze i základní dokumenty, včetně stanov a podle možností se účastnit odborných akcí a plenárních schůzí ČNRS
 7. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem ......., kdy byly schváleny plenární schůzí ČNRS.