Cesta: Dokumenty

Směrnice pro pořádání kongresu ČRS

Dokument ke stažení ve formátu PDF pdf

  1. Kongresy se konají v pravidelném dvouletém cyklu a to vždy v termínu od středy do pátku. Kongres organizuje a garantuje výbor RS společně se spoluorganizujícím pracovištěm. Pracoviště je vybráno výborem RS, a to nejpozději měsíc před datem pořádání předcházejícího kongresu tak, aby na něm bylo možné podat první informace o místě a spolupořadateli kongresu. Žádost o organizování kongresu může podat vedoucí lékař (přednosta, primář) radiologického pracoviště v ČR, které má plnou akreditaci a nejméně jeden certifikát kvality RS. Tento lékař musí být nejméně 10 let člen RS ČLS JEP a musí mít splněny všechny své členské povinnosti. Vedoucí lékař pracoviště (primář, přednosta), které je výborem hlasováním vybráno se stává prezidentem kongresu.
  2. Program kongresu připravuje programový výbor. Programový výbor se vždy skládá z předsedy RS, vědeckého sekretáře RS a předsedy RK a dalších dvou členů RS a presidenta připravovaného kongresu. Výbor RS volí předsedu programového výboru a jeho zástupce. Předseda programového výboru je odpovědný za pravidelné svolávání programového výboru. Jeho zástupce bude předsedou programového výboru následujícího kongresu. Předseda programového výboru nemůže být prezidentem kongresu. Programový výbor začíná připravovat program kongresu ihned po ukončení kongresu předchozího a to tak, aby byl program připravený k předložení ke schválení výborem nejpozději rok před vlastním kongresem. Finální program musí být zveřejněný na webových stránkách RS ČLS JEP a v časopise RS nejpozději půl roku před začátkem kongresu. Prezident kongresu má právo rozhodnout o jednom z hlavních témat kongresu. Navrhuje zahraniční hosty a nominuje přednášející a moderátory z mateřského pracoviště. Celkový počet jím navržených přednášejících a moderátorů nesmí přesáhnout 20% celkového počtu. Zodpovídá za společenské aktivity spojené s pořádáním kongresu, za jeho zahájení a ukončení (společně s předsedou RS). Výbor RS odpovídá za zvaní čestných hostů z řad členů RS ČLS JEP, za návrhy ocenění v rámci kongresu. Veškeré společenské, reklamní i jiné akce během kongresu musí být předem schválené výborem RS.
  3. Spoluorganizující kongresovou agenturu navrhuje prezident kongresu a schvaluje výbor RS. Příjem agentury a podíl na zisku bude upravený smlouvou, kterou uzavře RS ve spolupráci s ČLS JEP s agenturou. Komerční podpora kongresu musí být vždy v souladu s platnou legislativou.


Dokument byl schválen výborem ČRS dne 15.9.2015