Zápis z plenární schůze ČNRS ze dne 4.10.2019

Místo: Hradec Králové, v průběhu VIII. českého neuroradiologického kongresu
Termín: 4.10.2019
Zahájení:
12.30 hodin

Na úvod schůze byla určena mandátová komise: Krajina, Březinová.
Dle komise bylo přítomno 25 členů ČNRS.

Schůzi vedl Mechl - pokladník ČNRS.

V úvodu Mechl omluvil prof. Eliáše, jehož pozdravy vyřídil Ryška.
Mechl seznámil přítomné členy se zprávou o činnosti společnosti za uplynulé období, informoval je o proběhlých volbách i volbách vedení výboru a jeho prvním jednání.
Dále informoval o stavu konta ČNRS.
Přeseda revizní komise dr. Lisý přednesl krátkou zprávu, ve které komise konstatuje, že nemá námitky k práci výboru v uplynulém období.
V diskusi vystoupili: Heřman, Ryška, Mechl, Krajina, Vaněčková a další.

Obsahem diskuse bylo především téma budoucnosti ČNRS a kongresu.
Mechl informoval, že výbor ČNRS bude o variantách pořádání kongresu diskutovat na diskusním fóru od konce října 2019 (založení diskuse zajistí Mechl). Do konce roku (nejpozději) by mě výbor ČNRS rozhodnout, zda bude pořádat další kongres samostatně (zájem projevilo opět pracoviště Hradecké (Ryška) i 1.LF UK (Vaněčková)) nebo společně s Radiologickou společností každoročně v rámci ČRK. Téma kongresu by mohlo být zobrazování neurodegenerativních onemocnění.
Ryška navrhl, že zpracuje informaci o proběhlém kongresu k publikaci na internetových stránkách a připraví PDF verzi přednášek, u kterých autoři svolili jejich publikaci.

Dále bylo konstatováno, že je nutné aktualizovat stanovy (odpovídá revizní komise - Lisý - do konce října) i seznam členů (odpovídá Mechl). Krajina zdůraznil nutnost bližší spolupráce s evropskou neuroradiologickou společností a ESMINT.
Dále bylo konstatování, že je vhodné podpořit lékaře jiných odborností (neurologie, neurochirurgie) ke vstupu do ČNRS.
Byla by vhodná bližší spolupráce s kolegy ze Slovenska, kteří též mohou vstoupit do ČNRS za standardních podmínek.
Byl diskutován návrh koordinace obsahu 3.čísla České radiologie s tématikou neuroradiologie.

Zapsal: Mechl