Výbor Radiologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěže o nejlepší odborné publikace na období 2014-2016

Výbor Radiologické společnosti (RS) vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace v těchto kategoriích:

A) nejlepší monografie
B) nejlepší odborný článek v recenzovaném časopise (věk prvního autora do 40 let)
C) nejlepší studentská práce v oboru radiologie a zobrazovací metody

Výbor RS a redakční rada časopisu Česká radiologie dále vyhlašují soutěž o:

D) nejlepší článek publikovaný v České radiologii (věk prvního autora do 35 let)


Podmínky soutěže:

V kategoriích A) až C) vyhodnotí nejlepší práce publikované v období mezi radiologickými kongresy 2014 a 2016 hodnotící komise zvolená výborem RS. Hodnoceno bude především:

  • odborná a formální úroveň práce
  • přínos pro rozvoj oboru
  • u odborných článků impact factor a event. citovanost atd.

Přijetí práce do soutěže bude odesílateli písemně potvrzeno.

Přihlášky do soutěže je možno podávat do 31.5.2016.

A) nejlepší monografie: hlavní autor nebo jeden z editorů zašle doporučeně 1 výtisk monografie na adresu vědeckého sekretáře RS.
B) nejlepší odborný článek v recenzovaném časopise: doporučeně zaslat tři autorské výtisky nebo fotokopie článku na adresu vědeckého sekretáře RS, uveďte prosím rok narození prvního autora. Článek musí být v uvedeném období publikován (tiskem či elektronicky), nelze akceptovat práci pouze přijatou k publikaci.
C) nejlepší studentská práce v oboru radiologie a zobrazovací metody: autor zašle doporučeně 1 výtisk na adresu vědeckého sekretáře RS. Touto cenou chce výbor RS podpořit obzvláště pregraduální studenty medicíny se zájmem o obor radiologie.

V kategorii D) nejlepší článek publikovaný v České radiologii (věk prvního autora do 35 let) vyhodnotí nejlepší článek v České radiologii užší redakční rada časopisu (počínaje číslem 3 ročníku 2014). Soutěžní články pro tuto kategorii tedy není nutno přihlašovat.

Vítězné práce ve všech kategoriích schvaluje výbor RS, který si vyhrazuje právo některou z kategorií zrušit nebo ceny rozdělit mezi více uchazečů. Vyhodnocení nejlepších prací se uskuteční do 30.6.2016.

Jednotlivé kategorie jsou ohodnoceny finanční odměnou v celkové výši:
A - 50.000 Kč,
B - 50.000 Kč (a účast pro prvního autora na ČRK zdarma),
C - 15.000 Kč (za každou oceněnou práci minim. 5.000 Kč a účast pro prvního autora na ČRK zdarma),
D - 30.000 Kč (za každou oceněnou práci minim. 5.000 Kč a účast pro prvního autora na ČRK zdarma).


Ceny vítězům všech kategorií budou slavnostně předány v rámci konání Českého radiologického kongresu 2016.

prof. MUDr. Vlatimil Válek, CSc., MBA
předseda RS ČLS JEP

MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
vědecký sekretář RS ČLS JEP