Výbor Radiologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje soutěže o nejlepší odborné publikace na období 2012-2014

Výbor Radiologické společnosti (RS) vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace v těchto kategoriích:

A) nejlepší monografie
B) nejlepší odborný článek v recenzovaném časopise (věk prvního autora do 40 let)
C) nejlepší studentská práce v oboru radiologie a zobrazovací metody

Výbor RS a redakční rada časopisu Česká radiologie dále vyhlašují soutěž o:

D) nejlepší článek publikovaný v České radiologii (věk prvního autora do 35 let)


Podmínky soutěže:

V kategoriích A) až C) vyhodnotí nejlepší práce publikované v období mezi radiologickými kongresy 2012 a 2014 hodnotící komise zvolená výborem RS. Hodnoceno bude především:

  • odborná a formální úroveň práce
  • přínos pro rozvoj oboru
  • u odborných článků impact factor a event. citovanost atd.

Přijetí práce do soutěže bude odesílateli písemně potvrzeno. Přihlášky do soutěže je možno podávat do 31.7.2014.

A) nejlepší monografie: hlavní autor nebo jeden z editorů zašle doporučeně 1 výtisk monografie na adresu vědeckého sekretáře RS.
B) nejlepší odborný článek v recenzovaném časopise: doporučeně zaslat tři autorské výtisky nebo fotokopie článku na adresu vědeckého sekretáře RS, uveďte prosím rok narození prvního autora. Článek musí být v uvedeném období publikován (tiskem či elektronicky), nelze akceptovat práci pouze přijatou k publikaci.
C) nejlepší studentská práce v oboru radiologie a zobrazovací metody: autor zašle doporučeně 1 výtisk na adresu vědeckého sekretáře RS.

V kategorii D) vyhodnotí nejlepší článek v České radiologii užší redakční rada časopisu za každý dokončený ročník (počínaje r. 2012), a to na začátku nového kalendářního roku (jméno vítěze bude zveřejněno v prvním čísle časopisu následujícího ročníku). Soutěžní články pro tuto kategorii tedy není nutno přihlašovat.

Navržené vítězné práce ve všech kategoriích schvaluje výbor RS, který si vyhrazuje právo některou z kategorií zrušit nebo ceny rozdělit mezi více uchazečů. Charakter a výši ceny určuje výbor RS vždy na začátku soutěžního období.
Výše ceny: A - 30.000 Kč, B - 20.000 Kč, C - 15.000 Kč, D - 10.000 Kč

Ceny vítězům všech kategorií budou slavnostně předávány v rámci konání Českého radiologického kongresu.

prim.doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda RS ČLS JEP

prim.doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
vědecký sekretář RS ČLS JEP