Cesta: Dokumenty
Soubor  ke stažení ve formátu PDF pdf

Stanovy České radiologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Čl. 1. Všeobecná ustanovení

Česká radiologická společnost ČLS JEP, z.s. (Radiologická společnost ČLS JEP) (dále RS) je základní organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (dále ČLS JEP). Pro mezinárodní styk je možno používat název Czech Radiological Society (of Czech Medical Association J. E. Purkyně).

RS je ve své odborné činnosti autonomní a nese za svůj výkon plnou zodpovědnost. Samostatně hospodaří se svěřeným majetkem a nakládá s ním podle předpisů ČLS JEP. Pravidla činnosti jsou určena Stanovami, Volebním a Jednacím řádem RS, které vycházejí z obdobných předpisů ČLS JEP. Obvodem působnosti je území České republiky, jednací řeč je česká. RS se vnitřně člení na sekce a regionální skupiny.

 

Čl. 2. Obor působnosti RS

RS sdružuje pracovníky, působící v oboru radiologie. Radiologie je základním lékařským oborem, věnujícím se diagnostice a spolu s ní i léčbě odchylek a chorob různých orgánů, přičemž základním prvkem jeho práce a zdrojem informací je zobrazovací činnost. Diagnostické obrazy získává různými postupy a s využitím různých energií, zvláště ionizujícího záření (mimo oblast metod nukleární medicíny), mechanické energie (ultrazvuk), energie magnetických polí (magnetická rezonance), případně dalších. Ve smyslu zákonných povinností dbá o dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce s ionizujícím zářením.

 

Čl. 3. Úkoly RS

RS pečuje o rozvoj oboru a hájí profesní zájmy svých členů. Spolupracuje s odbornými společnostmi a spolky lékařů ČLS JEP a dalšími odbornými společnostmi, s orgány České lékařské komory při plnění jejích funkcí vyplývajících ze zákona, dále s orgány ministerstva zdravotnictví a školství ČR a s dalšími orgány veřejné správy.
Dále spolupracuje jako řádný člen s EAR, ISR; prostřednictvím pověřených reprezentantů zajišťuje mezinárodní kontakty i v dalších zahraničních odborných organizacích.
RS organizuje odborné pracovní schůze, sympózia a kongresy. Její výbor koordinuje činnost odborných sekcí a pracovních skupin.
RS se aktivně podílí na koncepci, náplni a zajištění kontinuálního vzdělávání v oboru radiologie.

 

Čl. 4. Členství v RS

Členství ve společnosti je řádné a čestné.
Řádnými členy mohou být pracovníci v oboru radiologie a jiní zdravotničtí pracovníci, kteří jsou členy ČLS JEP a kteří plní členské povinnosti jak ČLS JEP, tak RS jako její organizační složky.
Čestnými členy mohou být na podkladě návrhu členů RS osoby, které získaly zásluhy o rozvoj oboru radiologie nebo RS. Čestné členství schvaluje výboru RS. Čestní členové neplatí členské příspěvky RS. Řádné členství v RS končí úmrtím člena společnosti nebo písemným oznámením o vystoupení člena společnosti výboru RS, a to dnem doručení tohoto dokladu. Dále pozbývá členství ten, u něhož bylo rozhodnutím výboru RS rozhodnuto o vyloučení, zejména pro neplnění členských povinností anebo kdo ukončil členství v ČLS JEP.

 

Čl. 5. Práva členů RS

Řádný a čestný člen má právo:

 • Účastnit se programů pro vzdělávání, odbornou a vědeckou práci, zajišťovaných odbornou společností,
 • využívat odbornou a profesní záštitu RS,
 • ucházet se o ceny RS a ČLS JEP,
 • obracet se na výbor RS s návrhy a stížnostmi; obracet se na revizní komisi RS se stížnostmi, které dle návrhu stěžovatele nebyly výborem RS řešeny,
 • být informován o činnosti a hospodaření RS a ČLS JEP.
Právo volit a být volen do funkcí v RS a v ČLS JEP má pouze řádný člen, při hlasování má čestný člen pouze poradní hlas.

 

Čl. 6. Povinnosti členů RS

Řádný člen RS je povinen:

 • Dodržovat stanovy Radiologické společnosti a ČLS JEP,
 • přispívat k naplňování poslání a cílů Radiologické společnosti a ČLS JEP,
 • řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky (pouze řádní členové, viz čl.4),
 • udržovat svou odbornou erudici na patřičné výši,
 • řádně vykonávat svěřené funkce v Radiologické společnosti,
 • pokud člen RS vykonává funkce v orgánech a komisích jiných organizací, jejichž činnost se týká odborné a profesní problematiky oboru radiologie celostátního dopadu (MZ, ČLK, VZP), je povinen o tom informovat výbor a jednat v souladu se zájmy RS.

 

Čl. 7. Organizace RS

Radiologická společnost má tyto řídící a kontrolní orgány: shromáždění členů, výbor a revizní komisi. Vnitřní struktura RS je navíc podle odborných, profesně zájmových a regionálních principů členěna na další organizační složky (sekce a skupiny).

a) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem společnosti. Svolává ji výbor RS nejméně dvakrát za volební období. Konání schůze musí být oznámeno nejméně 3 týdny předem se zveřejněním programu na pozvánkách. Řídí jej výborem navržené pracovní předsednictvo podle Jednacího řádu RS. Nový výbor RS je povinen svolat shromáždění členů v prvním roce po zahájení funkčního období.

Náplní jednání shromáždění členů RS jsou zpravidla následující body:

 • Projednání a schválení zprávy výboru o činnosti a hospodaření RS v uplynulém období,
 • projednání a schválení zprávy revizní komise o činnosti v uplynulém období,
 • projednání a schválení výborem předkládaného plánu činnosti na příští období,
 • schválení výše členských příspěvků RS,
 • projednání případných návrhů změn ve Stanovách společnosti.

Shromáždění členů, konané před vypršením funkčního období výboru a revizní komise RS, dále:

 • Schvaluje složení volební komise,
 • rozhoduje o způsobu voleb,

b) Společnost je v obdobích mezi schůzemi shromáždění členů řízena výborem RS (dále výbor).

Volba výboru je upravena Volebním řádem RS. Výbor je volen na období 4 let; je jedenáctičlenný. Tvoří jej předseda, místopředseda, vědecký sekretář a pokladník, kteří jsou voleni výborem na jeho první povolební schůzi, a dalších 7 členů. Z nich si dále výbor určí zapisovatele. Jednání výboru se řídí Jednacím řádem RS. Předseda výboru zastupuje RS navenek a jedná jejím jménem. V případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda, vědecký sekretář nebo jiný, jím pověřený člen výboru. Podpisové právo za RS má předseda, místopředseda, vědecký sekretář a pokladník. Výbor odpovídá za svou činnost shromáždění členů, které soustavně o své práci informuje.

S výjimkou letního prázdninového období se schází nejméně jednou za 2 měsíce. Výbor deleguje své zástupce na jednání orgánů ČLS JEP a vysílá zástupce organizační složky do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů v souvislosti s problematikou odborné a organizační činnosti Radiologické společnosti.

c) Revizní komise je kontrolním orgánem RS. Je tříčlenná, volená tajnou volbou podle zásad Volebního řádu RS. Členové revizní komise nemohou zastávat jinou funkci ve vedení Radiologické společnosti či v revizní komisi ČLS JEP. Revizní komise vypracovává nejméně jednou ročně revizní zprávy, které předkládá shromáždění členů RS a předsedovi revizní komise ČLS JEP. Má právo pozastavovat rozhodnutí výboru, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP či RS. Pozastavené rozhodnutí předkládá výboru k novému konečnému rozhodnutí.

d) V rámci vnitřní organizace RS jsou vytvořeny odborné nebo profesní zájmové sekce a komise, sdružující členy RS s vyhraněným zaměřením. Členové RS se mohou rovněž sdružovat v jednotlivých oblastech do regionálních skupin. Vznik, resp. zánik výše uvedených vnitřních organizačních složek RS schvaluje výbor RS. Návrh na jejich vznik je oprávněn podat řádný nebo čestný člen RS. V případě schválení vzniku složky výbor pověřuje jednoho ze svých členů svoláním ustavující schůze, která rozhodne o organizační struktuře složky a zvolí její stálé orgány. Činnost vnitřních organizačních složek podléhá stanovám RS a ČLS JEP. Výbor RS zve zástupce sekcí a skupin na své schůze. Sekce a komise podávají zprávu o činnosti 1x ročně výboru RS, a to písemně, nejpozději do konce listopadu aktuálního roku, předsedovi RS.

 

Čl. 8. Pracovní schůze

Náplní pracovních schůzí jsou především odborná sdělení. Organizují je regionální skupiny, odborné sekce a výbor RS. Na pracovních schůzích informují zástupci výboru příležitostně členy o dalších činnostech výboru.

Vyvrcholením odborné činnosti RS je sjezd. Výbor RS schvaluje datum, místo a odborné zaměření sjezdu a pověřuje jeho organizací zodpovědné členy Společnosti.

 

Čl. 9. Ediční a publikační činnost

Výbor RS jmenuje vedoucího redaktora a členy redakční rady časopisu Česká Radiologie, rozhoduje o jeho periodicitě, rozsahu a odborném zaměření. Ve spolupráci s ČLS JEP může rozhodnout o pověření nakladatelství a vydavatelství jeho vydáváním.

 

Čl. 10. Změny stanov, zánik Společnosti

O změně stanov nebo zániku RS rozhoduje shromáždění členů na schůzi nebo korespondenčním způsobem, a to souhlasem dvoutřetinové většiny hlasujících členů.

 

Čl. 11. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení předsednictvem ČLS JEP. Stanovy byly schváleny shromážděním členů dne 9. 10. 2014. Harmonizace se stanovami ČLS JEP byla schválena výborem RS dne 15.9.2015.


Dne ......................

..........................................
předseda RS

 


 

Volební řád Radiologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Čl. 1. Volené orgány a funkce


a) Členové RS volí tyto stálé orgány:

 • Výbor RS v počtu jedenácti řádných členů,
 • revizní komisi RS v počtu tří řádných členů.

b) Členové výboru RS volí na své první povolební schůzi předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka. Členové revizní komise do 2 týdnů po volbách volí ze svého středu předsedu.

c) Předseda a případně další funkcionáři odborné sekce nebo regionální skupiny jsou voleni podle zásad respektujících Stanovy a Volební řád RS, schválených členskou schůzí těchto vnitřních organizačních složek RS.

 

Čl. 2. Omezení výkonu funkce

Délka volebního období stálých orgánů a funkcí RS je maximálně čtyři roky. Člen revizní komise RS nesmí být současně členem jiného stálého orgánu RS a ČLS JEP. Do stálého orgánu RS může být volen pouze její člen, vždy nanejvýš na dvě po sobě jdoucí období, přičemž celkový počet vykonávaných funkčních období není omezen.

 

Čl. 3. Volební právo

Právo volit do orgánů Radiologické společnosti ČLS JEP mají její řádní členové.

 

Čl. 4. Způsob hlasování a jeho platnost


a) Při volbě do stálých orgánů RS musí být uplatněna zásada tajného hlasování. Volba do ostatních orgánů může být tajná anebo veřejná podle rozhodnutí účastníků s právem volit.

b) Při volbě do stálých i ostatních orgánů RS jsou zvoleni ti funkcionáři, kteří obdrželi nejvíce hlasů voličů.

 

Čl. 5. Příprava voleb

Veškeré podmínky pro konání voleb do stálých orgánů RS zajišťuje výbor společnosti.

 

Čl. 6. Volební komise

a) Volby řídí, organizuje, za jejich správný průběh odpovídá a případné stížnosti řeší volební komise, jejíž členové plní zároveň funkci skrutátorů.

b) Shromáždění členů určí počet členů volební komise, v počtu nejméně tří členů. Členem volební komise může být zvolen každý člen RS, a to na návrh členů společnosti doručených písemně nebo přímo z pléna. Shromáždění členů hlasuje o členech volební komise jednotlivě. Pro zvolení členem komise je nutná nadpoloviční většina hlasů členů RS, přítomných při hlasování.

c) Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů.

d) Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí v nejkratší možné lhůtě po jejich zjištění.

e) O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise zápis, který podepisují všichni její členové.

 

Čl. 7. Způsob voleb do stálých orgánů RS a podmínky jejich doplňování (kooptace) :

a) Volby probíhají jednokolově nebo dvoukolově, přímým hlasováním nebo hlasováním per rollam (korespondenčně nebo elektronicky). Návrh konkrétního způsobu organizace voleb (počet kol atd.) schvaluje shromáždění členů RS.

b) Při korespondenčním způsobu voleb musí být prokazatelně obesláni všichni členové Společnosti.

c) Kandiduje a volí se zvlášť do výboru a do revizní komise.

d) Podle výsledku sčítání hlasů a určených počtů členů stálého orgánu jsou členové zvoleni. Zbylí volení členové jsou náhradníky, v pořadí podle počtu dosažených hlasů do příslušného stálého orgánu a mohou být v případě uvolnění místa do stálého orgánu kooptováni Vznikne-li situace, kdy svou funkci není schopna vykonávat nadpoloviční většina členů stálého orgánu, zbylí členové výboru zajistí vypsání nových voleb do stálého orgánu RS.

 

Čl. 8. Závěrečná ustanovení

Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem schválení předsednictva ČLS JEP. Volební řád byl schválený shromážděním členů RS ČLS JEP dne 9. 10. 2014. Harmonizace s novými stanovami ČLS JEP byla schválena výborem RS dne 15. 9. 2015.


Dne ..................


.................................
předseda RS

 


 

Jednací řád Radiologické společnosti ČLS JEP, z.s.

Čl. 1. Jednání pracovních schůzí členů RS řídí pověřený člen výboru RS nebo jiná výborem pověřená osoba, shromáždění členů řídí zvolené pracovní předsednictvo v počtu maximálně 5 členů. Shromáždění členů dále volí:

 • Mandátovou komisi v počtu maximálně 3 členů,
 • návrhovou komisi v počtu tří členů,
 • případně další pracovní orgány podle rozhodnutí shromáždění.


Čl. 2. Právo účastnit se jednání orgánu RS mají jeho řádní a čestní členové, v případě nižšího orgánu pak členové orgánu vyššího (při jednání odborné sekce nebo pracovní skupiny členové výboru Společnosti, při jednání výboru RS členové předsednictva ČLS JEP). Členové revizní komise RS mají právo účastnit se jednání na úrovni výboru RS a nižších orgánů.

Čl. 3. Právo hlasovat v průběhu jednání shromáždění členů mají řádní členové RS, čestní členové mají hlas poradní. U volených stálých orgánů RS mají hlasovací právo jejich řádní členové. Převedení práva hlasovat na jiného člena je nepřípustné.

Čl. 4. Shromáždění členů je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny členů RS. Pokud není nadpoloviční většina členů přítomna do 20 minut od dříve uveřejněného začátku schůze, je schůze usnášeníschopná při přítomnosti alespoň 20% členů RS. Hlasování probíhá aklamací, pokud si orgán neschválí tajné hlasování k určité otázce nebo pokud neprobíhá elektronickou cestou (týká se pouze výboru a revizní komise). Pro platnost výsledku hlasování shromáždění členů je rozhodující nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Společnosti, s výjimkou hlasování a o změně Stanov nebo zániku Společnosti, kdy je nutná dvoutřetinová většina hlasů.

Čl. 5. Schůze výboru RS se koná podle potřeby, nejméně pětkrát ročně. V mezidobí mohou podle potřeby probíhat elektronická jednání s hlasováním per rollam. Při nepřítomnosti předsedy vede chůzi místopředseda nebo vědecký sekretář. Hlasování probíhá aklamací nebo elektronicky. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Pokud se člen výboru neúčastní tří schůzí za sebou nebo bude mít účast méně než 60% za rok, tak to bude považováno za to, že není nadále schopen vykonávat svoji funkci a bude výborem RS písemně a veřejně požádán, aby rezignoval na svoje členství ve výboru.

Čl.6. Závěrečná ustanovení.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení předsednictvem ČLS JEP. Jednací řád byl schválený shromážděním členů RS dne 9.10.2014. Harmonizace se stanovami ČLS JEP byla schválena výborem RS dne 15. 9.2015.

 

Dne ...........................
...........................................
předseda RS