Cesta: Dokumenty

Informace sekretariátu ČLS JEP o registraci vzdělávacích akcí

Po jednání prof. Blahoše a prof. Zimy s prezidentem MUDr. Kubkem a vedoucím oddělení vzdělávání dr. Ptáčkem dne 23.1.2012 a po následných jednáních se zástupkyněmi oddělení vzdělávání ČLK pí Naďou Reitschlägerovou a pí Magdou Řehořovou s ředitelkou sekretariátu ČLS JEP pí Evou Ponocnou bylo domluveno:

  1. Počínaje 1.3.2012 budou žádosti o registraci vzdělávacích akcí, pořádané organizačními složkami ČLS JEP, zasílány na ČLK prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP, který provede jejich kontrolu před jejím odesláním na ČLK tak, aby byly splněny podmínky, tj. že, pořadatelem akce je pouze člen asociace pro celoživotní vzdělávání (tj. ČLK, ČLS JEP, LF UK a IPVZ) a aby ČLK účtovala za zápis do centrálního registru částku 500 Kč + 20% DPH.
  2. Pokud se akce koná s podporou jiného subjektu, pak by tento subjekt neměl být uveden jako spolupořadatel. Tyto subjekty je vhodné uvádět na pozvánce (v programu) buď jako garanty nebo tak, že akce se koná pod záštitou daného subjektu. V příloze Vám jako příklad zasíláme vzorovou pozvánku, kterou je vždy nutné přiložit vč. programu k žádosti do zápisu centrálního registru akcí.
  3. Je-li pořadatel akce odlišný od člena asociace a organizační složka ČLS JEP je uvedena pouze jako spolupracující/spolupořádající osoba, nelze takovéto žádosti předkládat prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP, ale je nutné je zasílat na ČLK přímo. V tomto případě se řídí výše úhrady platby pro nečlena asociace podle daných předpisů ČLK.

Eva Ponocná
ředitelka sekretariátu ČLS JEP